ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ανέκδοτη επιστολή του μακαριστού Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού

Το Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Romfea.gr φέρνει αποκλειστικά στην δημοσιότητα ανέκδοτη επιστολή του οσιακής βιοτής μακαριστού Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού.
Την εν λόγω ανέκδοτη επιστολή δώρισε στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο Β’, ο Γέροντας του Ιβηριτικού Κελλίου της Αγ. Άννης π. Αντίπας.
Διαβάστε παρακάτω το μήνυμα του Μακαριωτάτου:
Με ιδιαίτερη ψυχική ανάταση και ευαρέσκεια, επί τω ακούσματι της μελλοντικής αγιοκατάξεως του οσίου Γ. Ιωσήφ του Ησυχαστού και λοιπών αγιορειτών πατέρων, ανέθεσα στον ημέτερο ιδιαίτερο γραμματέα Αρχιμ. Τριφύλλιο, όπως μεταγράψει την ευγενώς σε μας δωρηθείσα σε φωτοαντίγραφο, από τον αγαπητό φίλο και Γέροντα του Ι. Ιβηριτικού Κελλίου της Αγ. Άννης π. Αντίπα, ανέκδοτη επιστολή τού οσιακής βιοτής μακαριστού Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, τελευτήσαντος προ εξηκονταετίας.
Η ανάθεση της μεταγραφής τής παρούσης επιστολής στον ιδιαίτερο γραμματέα μας δεν ήταν τυχαία, αφού ο ίδιος είχε την ευλογία να μεταγράψει περί τις 60 χειρόγραφες επιστολές τού οσίου Γέροντος κατά την παραμονή του στο Άγιον Όρος.
Επίσης, η προσωπική γνωριμία μου με τους εναρέτους Γέροντες Χαράλαμπον Διονυσιάτην και Εφραίμ Φιλοθεΐτην (νυν εν Αριζόνα) καθώς και με πνευματικά τέκνα των δύο τούτων πνευματικών ανδρών, με εβεβαίωσε για το πνευματικό ύψος τού μακαρίου Ιωσήφ του Ησυχαστού.
Θερμές ευχαριστίες οφείλω στον Γέροντα Αντίπα, αφενός για την ιδιαίτερη τιμή και ευλογία να μάς αποστείλει την μέχρι σήμερα ανέκδοτη αυτή επιστολή, αφετέρου για τον συνεχή κόπο του να περισυλλέξει όσον το δυνατόν περισσότερες επιστολές του αγίου τούτου ανδρός, όσες βέβαια διασώζονται, μεγάλο αριθμό εκ των οποίων προσέφερε σε Μονές του Αγίου Όρους και έχουν ήδη εκδοθεί πρόσφατα.
Ευχάριστο είναι επίσης το γεγονός ότι, όπως μάς διαβεβαίωσε ο Γέροντας Αντίπας, διασώζονται κι άλλες πνευματικής φύσεως επιστολές του Γ. Ιωσήφ Ησυχαστού, τις οποίες μάλιστα θὰ συνεχίσει να αναζητεί και ευελπιστεί πολύ σύντομα να έχει στην κατοχή του.
† Ο Κύπρου Χρυσόστομος Β’
Διαβάστε παρακάτω την επιστολή:
Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 12ῃ Ἰουνίου 1932
Πρὸς τὸν ἐν Χριστῷ ἀδελφιδόν μου, Κύριον Μ. Κότη.Ἐν Κυρίῳ χαίρειν! Ὑγιαίνομεν.
Ὑγιαίνετε;
Ἔλαβον τὴν ἐπιστολήν σας καὶ ἠγαλλιάσατο ἡ ψυχή μου, σκιρτῶν ἐν εὐφροσύνῃ καὶ χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ, ἐπειδήπερ καὶ ἠξιώθην λαβεῖν ἐπιστολὴν παρὰ τοῦ πρωτογόνου ἐκ πατρός μου ἀδελφοῦ καὶ διαδόχου τοῦ ἐμοῦ πατρός, συνάμα δὲ καὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ καὶ ὑπὲρ πλοῦτον εἰς τὰ θεῖα καὶ ἄκρον ζηλωτὴν τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.
Τοῦτο κἀμοὶ ἐράσμιον, ἀδελφέ μου, ἵνα μέχρι τέλους διανύσῃς εἰς τὸν δρόμον τῆς ἐνθέου ἀρετῆς καὶ ἀληθοῦς φιλοσοφίας ἀπέχων κάθε ἡδονὴν καὶ ἀπόλαυσιν τοῦ ματαίου τούτου καὶ πολυμέριμνου βίου, ὅπως τῇ θείᾳ δυνάμει ἀξιωθείημεν διαδράσει ἐκ τοῦ φοβεροῦ καὶ αἱμοβόρου δράκοντος.
Λοιπόν, μιμνήσκου διαρκῶς τὴν ἡμέραν τῆς κρίσεως καὶ τὸ σολομώντειον λόγιον «Ματαιότης ματαιοτήτων καὶ τὰ πάντα ματαιότης».
Ἐπίσης, ἔχω τὴν ευχαρίστησιν, ἐὰν καὶ σὺ ἐπιθυμῇς νὰ συνδεώμεθα διὰ τῆς ἀλληλογραφίας, ὅπως ἀμφότεροι δι’ αὐτῆς ὠφελούμεθα κατὰ τὸν Σωκράτην «δὸς αἰτίαν σοφῷ καὶ σοφώτερος ἔσται» καὶ πάλιν «γηράσκω ἀεὶ διδασκόμενος» καὶ ἀληθῶς ὅτι ἡ ὄντως ἀληθὴς φιλοσοφία εἶναι ἡ μακαρία ταπείνωσις, ἐξ οὗ πηγάζουν ὅλαι αἱ ἀρεταὶ καὶ ἡ ὀρθὴ φρόνησις.
Ηὐχόμην δὲ ἵνα πάντες, φίλοι καὶ ἀδελφοί μου, γενήσονται μοναχοί. Μὲ γράφεις καὶ διὰ μουσικόν.
Λοιπόν, ἐγὼ φροντίζω τώρα. Ἐτύπωσεν ὁ Νεκτάριος, ἐκεῖνος ὅπου ἦταν μὲ τὸν παπα – Ἀκάκιον, ἕνα μουσικὸν σπουδαῖον καὶ ἔχει μέσα ὅλα τὰ ψαλτικά, ἀλλὰ ἀκόμη δὲν ἐτελείωσε.
Ὅταν τελειώσῃ θὰ σοῦ γράψω. Τοῦ Βατοπαιδίου τώρα πάλιν ἔχει ἕνας καὶ ζητεῖ 400 δραχμάς.
Γράφεις νὰ διδάσκω τὸν Λινάρδο ἀλλὰ λέγει τις σοφὸς πατήρ «Ἐὰν Αἰθίοψ ἀλλάξῃ τὸ χρῶμα αὐτοῦ καὶ ἡ πάρδαλις τὰ πικήλματα αὐτῆς, τότε καὶ ὑμεῖς ἀλλάξετε ἀεὶ μεμαθηκότες κακά»!
Οὕτω καὶ ὁ Λινάρδος ὅ,τι νὰ τοῦ κάνῃς, τὸ «λιναρδίστικο» θὰ τό ‘χῃ· ἀλλὰ ἐλπίζομεν σὺν τῷ χρόνῳ τὸ βάρος τῆς χρονικῆς ἡλικίας θὰ ρίξῃ τὸ γόητρος καὶ θὰ ἀνατείλουν τὰ λιναρδόπουλα!
Αὐτὰ ἔχουν νὰ ἀναπληρώσουν τὰ ὑστερήματα τοῦ πατρός.
Λοιπόν, ἀδελφέ. Λάβε τὸν ἐν Χριστῷ ἀσπασμὸν καὶ ἀπόδος μοι τὸ ἀνάπαλιν. Εὔχομαί σε ὡς γνήσιόν μου ἀδελφόν.
Εὔχου καὶ ἐσὺ ὑπὲρ τῆς εὐτελείας μου ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς μᾶς ἑνώσῃ ἐν οὐρανίαις αὐλαῖς, ἧς γένοιτο Κύριε. Ἀμήν
Ὁ ἐλάχιστος, Ἰωσήφ Μ.
Τὸ τροπάριον τῆς Παναγίας μας ΓοργοϋπηκόουἮχος πλ. α΄. Τὸν Συνάναρχον Λόγον
Τῆς φωνῆς μου Παρθένε Γοργοϋπήκοε,τῆς καθ’ ἑκάστην φωνούσης θερμῆς ἐκ πίστεωςτὸ σὸν ὄνομα Ἁγνὴ τὸ χαριτόβρυτον,ἐπακούειν ἐσαεὶ μὴ ἐλλείπῃς συμπαθῶς πρὸς σὲ γὰρ ἀεὶ προστρέχω,καὶ τὴν σὴν Χάριν αἰτοῦμαιἐν ταῖς τοῦ βίου περιστάσεσι.
Σὲ παρακαλῶ λέγε το καὶ σὺ καθ’ ἑκάστην μὲ δάκρυα καὶ εὔχου διὰ νὰ τύχωμεν ἐλέους.

! Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ο λαγός και η χελώνα

– Ποιος θα τρέξει μαζί μου σήμερα; ……………… – Κανείς λοιπόν… Μα βέβαια, ποιος μπορεί να τα βάλει με τα πιο γρήγορα πόδια του κόσμου! Ο κυρ λαγός καθημερινά … [...]