Αυτός μεν ανέστη, του θανάτου τα δεσμά διαρρήξας…

«Ανέστη ο Κύριος και την οικουμένην εαυτώ συνέστηκεν˙ Αυτός μεν ανέστη, του θανάτου τα δεσμά διαρρήξας…» (Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Ε.Π.Ε. 36,158)
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Ανέστη ο Κύριος βροντοφωνεί ο μελίρρυτος Ιερός Πατήρ της Εκκλησίας μας Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο χρυσούς την γλώσσαν και την καρδίαν. Ανέστη ο Κύριος και εσύναξε μαζί Του όλην την οικουμένην. Αυτός ανέστη, αφού πρώτα διέσπασε τα δεσμά του θανάτου.
«Η Ανάστασίς Σου Χριστέ Σωτήρ, άπασαν εφώτισε την οικουμένην και ανεκαλέσω το ίδιον πλάσμα, Παντοδύναμε Κύριε δόξα Σοι» ψάλλει ηδύμολπα ο ιερός υμνωδός της Εκκλησίας μας. Τα διεστώτα και διεσκορπισμένα ηνώθησαν και ενοποιήθησαν με το Σταυρικό Πάθος και την λαμπροφόρον Ανάστασιν του Θείου Λυτρωτού και Σωτήρος ημών.
«Εννόησε, αγαπητέ, το μέγεθος της χαράς, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, αφού και οι ουράνιες δυνάμεις εορτάζουν μαζί μας. Διότι χαίρονται με εμάς διά τα ιδικά μας αγαθά. Αν και είναι ιδική μας η χάρις και η χαρά, που μας έδωσε ο Κύριος, όμως είναι και ιδική τους ευχαρίστησις» (Ε.Π.Ε. 36, 76). «Εορτή της γης και του ουρανού. Άγγελοι χαίρουν και Αρχάγγελοι και ο Δημιουργός όλων των επουρανίων δυνάμεων συνεορτάζει μαζί μας» (Ε.Π.Ε. 36, 152). «Σήμερα (ημέρα του Πάσχα) σε όλη την οικουμένη επικρατεί χαρά και θεία ευφροσύνη. Σήμερα όλοι οι Άγγελοι και όλες οι ουράνιες δυνάμεις συναγάλλονται διά την σωτηρίαν των ανθρώπων» (Ε.Π.Ε. 36, 76). «Από δούλοι του θανάτου εγίναμε αθάνατοι. Από αιχμάλωτοι της αμαρτίας αναστηθήκαμε. Από ηττημένοι εγίναμε νικηταί» (Αυτόθι).
Ο Άγιος του Θεού Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, μας ωμίλησε διά την οικουμενική και επουράνια χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Την πνευματική χαρά και ευφροσύνη Αγγέλων και ανθρώπων, επουρανίων και επιγείων, ορατών τε και αοράτων. Ανέστη ο Κύριος, μας είπε, και εσύναξε μαζί Του όλην την οικουμένην. «Ήπλωσε τας παλάμας (επί του Σταυρού) και ήνωσε τα το πριν διεστώτα».

«Η Ανάστασίς Σου Χριστέ Σωτήρ, άπασαν εφώτισε την οικουμένην και ανεκαλέσω το ίδιον πλάσμα, Παντοδύναμε Κύριε δόξα Σοι» ψάλλει ηδύμολπα ο ιερός υμνωδός της Εκκλησίας μας. Τα διεστώτα και διεσκορπισμένα ηνώθησαν και ενοποιήθησαν με το Σταυρικό Πάθος και την λαμπροφόρον Ανάστασιν του Θείου Λυτρωτού και Σωτήρος ημών.Φως, ειρήνη, χαρά, ευφροσύνη, αγαλλίασιν καρδίας και προ πάντων την άπειρη θεία αγάπη διαμηνύει προς πάσαν κατεύθυνσιν το κοσμοχαρμόσυνο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου μας. «Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσωμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν˙ ιδού γαρ ήλθε διά του Σταυρού χαρά εν όλω τω κόσμω. Διά παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού˙ Σταυρόν γαρ υπομείνας δι’ ημάς θανάτω θάνατον ώλεσεν» διασαπλίζει η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία καθ’ όλη την Αναστάσιμη περίοδο.
Και επειδή αυτά τα θεία και ουράνια δωρήματα μας δωροφορεί η Αγία του Χριστού Ανάστασις, η οποία αναγεννά και ανακαινίζει πνευματικά τους πιστούς και Ορθοδόξους Χριστιανούς, καθώς με το θείο φως και την λυτρωτική χαρά του Αναστάντος Κυρίου μας οδεύομεν τον νέον δρόμον της Χάριτος και της πνευματικής εν Χριστώ ζωής, ο μέγας των εθνών Απόστολος Παύλος μας συμβουλεύει ως εξής με τα παραινετικά λόγια, που απευθύνει εις τους Χριστιανούς των Κολοσσών της Φρυγίας (τα αποδίδομε εις την απλή γλώσσα) : «Μη λέγετε ψέματα ο ένας εις τον άλλο, αφού πλέον αποδυθήκατε τον παλαιό διεφθαρμένο άνθρωπο με τας πράξεις του και ενδυθήκατε τον νέον άνθρωπο, που ανακαινίζεται, ώστε να προοδεύη εις την τέλεια γνώσι του Θεού. Και γίνεται διαρκώς καινούργιος με το να παίρνη την ίδια μορφή με την εικόνα του Χριστού που τον εδημιούργησε. Εις αυτόν τον νέο άνθρωπο δεν υπάρχει διάκρισι Έλληνα και Ιουδαίου, περιτμημένου Ισραηλίτη και απερίτμητου εθνικού, βαρβάρου και Σκύθη, δούλου και ελεύθερου, αλλά και εθνικότητα και καταγωγή και τα πάντα είναι ο Χριστός, όπως και μέσα εις όλους τους πιστούς πάλι είναι ο Χριστός, «τα πάντα και εν πάσι Χριστός» (Κολ. γ’ 11).
Ο Μέγας Αθανάσιος, Πατριάρχης Αλεξανδρείας, υποστηρίζει ότι «τότε κυρίως θα γίνη ο Χριστός «τα πάντα και εν πάσι», όταν όλοι υποταχθούμε εις τον Χριστόν και γίνωμε μέλη του». Ο ιερός Θεοδώρητος συμπληρώνει ότι : «εις την πνευματική εν Χριστώ ζωή, ενδυόμεθα ακριβώς τον νέον άνθρωπον. Γιατί τότε απαλλασσόμεθα από την φθορά και λαμβάνουμε ως ένδυμα την αφθαρσία. Εις το βάπτισμα δε αποκτάμε τον τύπο του αναγεννημένου εν Χριστώ νέου ανθρώπου της χάριτος». Και ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ερμηνεύων το ρητόν˙ «τα πάντα και εν πάσι Χριστός» παρατηρεί τα εξής: «αυτά έκαμε προς χάριν σας ο Κύριος και Θεός μας, που έγινε άνθρωπος και επτώχευσε, διά να αναστήση την σάρκα και να αναζωογονήση την εικόνα και να αναπλάση τον άνθρωπο. Και τα έκαμε αυτά διά να γίνωμε όλοι ένα εν Χριστώ, αναγεννημένοι. Ο Χριστός έγινε «τα πάντα εν πάσι» κατά ένα τέλειο τρόπο» διά να μην έχωμε φυλετικές, εθνικές και κοινωνικές διακρίσεις, που είναι γνωρίσματα της σάρκας, αλλά να φέρωμε μέσα μας τον θείο χαρακτήρα».
Η Αγία μας Εκκλησία διακηρύσσει επί τη λαμπροφόρω ημέρα και εορτή της Αναστάσεως ότι : «ιδού γέγονε καινά τα πάντα», όλα ανεπλάσθησαν και ανεκαινίσθησαν. Και μας καλεί «…ίνα εν καινότητι ζωής περιπατήσωμεν».
Εύχομαι πατρικώς και από καρδίας αυτό το νέον, το καινόν (με αι), την νέα και καινή κτίσι, την νέα και αναγεννημένη εν Χριστώ Αναστάντι ζωή, να βιώσωμε υπαρξιακά ως πιστοί δούλοι του Θεού, ως χριστιανική οικογένεια, ως ενορία και γενικώτερα ως κοινωνία.
Η Χάρις του Αναστάντος Σωτήρος και Λυτρωτού μας να κατακλύση την ύπαρξι και την ζωήν μας, και τα θεία και ουράνια δωρήματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να γεμίσουν τις καρδιές όλων των συνανθρώπων μας και ιδιαίτερα των προσφιλών μας ναυτικών και των απανταχού της γης διαβιούντων αποδήμων αδελφών μας Κυθηρίων και Αντικυθηρίων.
Με Αναστάσιμες εγκάρδιες ευχές και ευλογίες
† Ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ο Γέροντας φλεγόταν όλος!

Ο π. Αδριανός Ριμαρένκο, όταν του ζητήθηκε να σκιαγραφήσει την προσωπικότητα του μεγάλου Γέροντος Νεκταρίου [Ρώσος όσιος Νεκτάριος (1853-1928)], αρνήθηκε … [...]

Ένα ταξίδι με την «Αργώ» στο παρελθόν

Ελάτε να ταξιδέψουμε με την ΑΡΓΩ της φαντασίας μας και της καρδιάς μας, στα νάματα του πλεύσιμου ποταμού της γλώσσας μας, με αντίστροφη αυτή τη φορά κατεύθυνση. Το λιμάνι … [...]