Βεροίας: ''Ζούμε σε μία εποχή στην οποία δίδουμε αξία στα υλικά αγαθά'' (ΦΩΤΟ)

Την Παρασκευή 29 Ιουλίου πανηγύρισε ο περικαλλής ιερός ναός Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου του Δημ. Διαμερίσματος Αγίας Τριάδος του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε τη θεία Λειτουργία, κήρυξε το θείο λόγο και ευλόγησε τα μήλα, σύμφωνα με την παράδοση της εορτής.
Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία:
«Βασιλείας γηΐνους πάλαι οὐκ ἔτυχες, ἀλλ᾽ ἀφθάρτων στεφάνων νῦν σέ ἠξίωσεν ὁ Νυμφίος σου Χριστός», ἔψαλε σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς ἑορταζομένης ἁγίας Εἰρήνης τῆς ἡγουμένης τῆς Μονῆς Χρυσοβαλάντου.
Καί τό ἔψαλε συνοψίζοντας σέ λίγες μόνο λέξεις τή ζωή τῆς ἑορταζομένης ἁγίας, πού ἔφθασε, σύμφωνα μέ τόν ἱερό Συναξαριστή στήν πρωτεύουσα τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας γιά νά νυμφευθεῖ τόν μελλοντικό αὐτοκράτορα.
Στόν δρό­μο ὅμως πρός τά ἀνά­κτορα πέ­ρασε ἀπό τό μοναστήρι τῆς Χρυσοβαλάντου, καί συγκινήθηκε τόσο πολύ ἀπό τήν κατανυκτική ἀτμόσφαιρα καί ἀπό τήν εὐλάβεια τῶν μοναζουσῶν, ὥστε ἀποφάσισε, ἀντί νά συνεχίσει πρός τό παλάτι, ἐκεῖ πού τήν ἀνέμενε ὁ ἐπίγειος βα­σιλέας, νά παραμείνει στό μοναστήρι καί νά ἀφιερώσει τόν ἑαυτό της στή διακονία τοῦ οὐρα­νίου βασιλέως πού ἄγγιξε τήν ψυχή της μυστικά καί ἄλλαξε τή διάθεσή της, ὥστε μέσα σέ μιά στιγμή νά ἀπαρνηθεῖ τή δόξα καί τίς τιμές τοῦ κόσμου, καί νά ἀφο­σιωθεῖ στή λατρεία του.
Ἔτσι μπορεῖ νά μήν κέρδισε τήν ἐπίγεια βασιλεία, ὅπως ψάλλει καί ὁ ἱερός ὑμνογράφος, ἐπέτυχε ὅμως τήν οὐράνια, γιά νά ἀπολαμβάνει αἰωνίως τό στέφος τῆς θείας δό­ξης στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Ἡ ἐπιλογή αὐτή τῆς ἁγίας Εἰρήνης εἶναι, ἀδελφοί μου, ὄχι μόνο ἄξια θαυμασμοῦ, ἀλλά ἀποτελεῖ καί παράδειγμα γιά ὅλους ἐμᾶς πού ζοῦμε σέ ἕνα κόσμο στόν ὁποῖο οἱ ἄνθρωποι ἀναζητοῦν ἐναγωνίως καί ἐπιδιώκουν μέ κάθε τρόπο τήν τιμή, τή δόξα καί τή διά­κριση μεταξύ τῶν ἀνθρώπων.
Ζοῦμε σέ μία ἐποχή στήν ὁποία δίδουμε ἀξία στά ὑλικά ἀγαθά καί ὄχι στά πνευματικά.
Σέ μία ἐποχή στήν ὁποία δίδουμε προτεραιό­τη­τα στίς ἐγκόσμιες πρωτοκλισίες καί πρωτοκαθεδρίες σάν νά εἴμα­στε αἰώνιοι στόν κό­σμο αὐτό, σάν νά ἔχουμε μόνο σῶμα καί ὄχι καί ψυχή, σάν νά πιστεύουμε ὅτι ὅλα τελειώνουν ἐδῶ καί δέν ὑπάρχει συνέχεια, δέν ὑπάρχει αἰωνιότητα, δέν ὑπάρχει ὁ Θεός.
Ὅμως, ἀδελφοί μου, μία τέτοια στάση ἀπέναντι στή ζωή μας, μία τέτοια στάση ἀπέναντι στίς ἐπι­λο­γές πού καλούμεθα νά κάνουμε εἶναι ἀτυχής καί λανθασμένη.
Κα­νείς βεβαίως δέν μᾶς λέει νά μήν ἐνδιαφερόμαστε καί νά μήν μοχθοῦμε καί νά μήν κοπιάζουμε καί γιά τήν πρόοδό μας καί τήν ἀνέλιξή μας μέσα στήν κοινωνία καί τόν κόσμο πού ζοῦμε.
Θά πρέ­πει νά προσπαθοῦμε καί γι᾽αὐτά, ἀλλά θά πρέπει συγχρόνως νά γνωρίζουμε ὅτι ἡ ὅποια ἐξέλιξη καί πρόοδός μας καί ἡ ὅποια τιμή καί δόξα ἀπολαμβάνουμε ἀπό αὐτές εἶναι προσωρινή, καί δέν ἀξίζει νά παραβλέπουμε γι᾽ αὐτήν τήν οὐράνια δόξα πού περιμένει ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἐφόσον ἀκολουθήσουμε τόν δρόμο καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἔκανε ἡ ἑορταζομένη σήμερα ἁγία Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου.
Γι᾽ αὐτό καί θά πρέπει νά εἴμαστε ἕτοιμοι νά θυσιάσουμε ὅ,τι μπορεῖ νά μᾶς στερήσει τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν· θά πρέπει νά δείχνουμε μέ τίς πράξεις μας ὅτι μᾶς ἐνδιαφέρει πράγματι τό αἰώνιο μέλλον μας, τό ὁποῖο μέ τόση ἀγάπη προετοίμασε ὁ Θεός γιά μᾶς· καί θά πρέπει νά ἔχουμε συνειδητο­ποιήσει ὅτι κανένα ἐπίγειο ἀγαθό, καμία ἐπίγεια τιμή καί δόξα δέν μπο­ρεῖ νά συγκριθεῖ μέ τήν τιμή καί τή δόξα πού περιμένει στόν οὐρανό, ὅσους ζήσουν σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ὄχι βέβαια μόνο ἡ ἁγία Εἰρήνη, ἀλλά καί ὅλοι οἱ ἅγιοι, ὅπως καί ὁ ἅγιος Παῦλος ὁ Ξηροποταμηνός, πού ἦταν πρίγκιπας καί τά ἐγκατέλειψε ὅλα καί πῆγε στό Ἅγιο Ὄρος καί ἔκτισε δύο μοναστήρια.
Δέν σημαίνει αὐτό ὅτι θά πρέπει νά ἐγκαταλείψουμε τά πάντα καί νά πᾶμε στό μοναστήρι, ἀλλά θά πρέπει νά θέτουμε προτεραιότητες καί νά μήν ἀδιαφοροῦμε γιά τή σωτηρία μας.
Γιατί ὅ,τι καί ἄν ἔχουμε σ᾽ αὐτή τή ζωή θά περάσει καί θά βρεθοῦμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὁ ὁποῖος θά μετρήσει πόσο ἐνδιαφέρον δείξαμε γιά τά ἐπίγεια καί τά ἐγκόσμια, πόσο ἐνδιαφέρον δείξαμε γιά τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Δέν εἶναι τυχαῖο, ἄλλωστε, ἀδελ­φοί μου, ὅτι καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μᾶς συστήνει νά ζητοῦμε ἀπό τόν Θεό πρῶτα ἀπό ὅλα τή βασιλεία του καί στή συνέχεια ὅλα ὅσα χρει­αζόμαστε γιά τήν ἐπίγεια ζωή μας.
«Ζητεῖτε», μᾶς λέγει, «πρῶ­τον τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ καί ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν».
Καί ἐάν τό λέει αὐτό ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο γνωρίζει ποιά εἶ­ναι ἐκεῖνα τά ἀγαθά καί ποιά εἶναι ἐκείνη ἡ δόξα πού μᾶς περιμένει στόν οὐρανό, ἀλλά καί ἦρθε στή γῆ καί ἔγινε ἄνθρωπος καί θυσιάσθηκε ἐπί τοῦ Σταυροῦ γιά νά μᾶς τά ἐξασφαλίσει· καί ὅταν ὁ ἀπόστολος Παῦλος, πού ὅπως γράφει ὁ ἴδιος «ἀνῆλθε μέχρι τρίτου οὐ­ρανοῦ», μᾶς βεβαιώνει ὅτι αὐτά πού εἶδε καί αὐτά πού ἄκουσε, «ὀφθαλμός οὐκ εἶδε καί οὖς οὐκ ἤκουσεν καί ἐπί καρδίαν ἀν­θρώ­που οὐκ ἀνέβη», καί εἶναι αὐτά τά ὁποῖα ἑτοίμασε «ὁ Θεός τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν», ἔχουμε χρέος καί εὐθύνη νά μήν ὀλιγωρήσουμε, ἀλ­λά νά ἀγωνισθοῦμε μέ κάθε τρόπο, ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τῆς ἁγίας Εἰρήνης καί τοῦ ἁγίου Παύλου, πού ἑορτάζουμε καί πανηγυρίζουμε σήμερα, γιά νά ἀξιωθοῦμε τῶν ἀφθάρτων στε­φά­νων πού χαρίζει ὁ Χριστός σέ ὅσους τρέχουν «δι᾽ ὑπομονῆς τόν προκείμενον ἀγώνα», ἔχοντας πά­ντοτε κατά νοῦν τόν οὐράνιο στό­χο τους, τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν, στήν ὁποία εὐφραίνονται ἤδη ἀναμένοντάς μας ἡ ἁγία Εἰρήνη καί ὁ ἅγιος Παῦλος καί πρεσβεύοντας καί γιά μᾶς, γιά νά ἐπιτύχουμε τή σωτηρία μας καί νά ἀπολαύσουμε μαζί τους τά οὐράνια ἀγαθά πού ἔχει ἑτοιμάσει ὁ Θεός καί γιά μᾶς.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ