Εορτή του Αγίου Αλεξάνδρου στην Ι.Μ. Βεροίας (ΦΩΤΟ)

Την Πέμπτη 30 Αυγούστου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Αλεξανδρείας.
Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος τέλεσε μνημόσυνο εις μνήμη του κατά σάρκα αδελφού του μακαριστού Μητροπολίτου Σταυροπηγίου κυρού Αλεξάνδρου Καλπακίδη.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού ακολούθησε παραδοσιακό «Χοροστάσι».
Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου:
«Τοῖς πίστει καί νῦν ἐπιτελοῦσι τήν μνήμην σου, Ἀλέξανδρε πά­τερ, θαυματουργέ, μή ἐλλίπῃς ὑπε­ρεύχεσθαι».
Μεταξύ τῶν τριῶν ἁγίων ἀρχι­ε­πισκόπων Κωνσταντινουπόλεως, τή μνήμη τῶν ὁποίων ἑορτάζει σή­μερα ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, ἡ Ἀλεξάνδρεια τιμᾶ ἰδιαιτέρως τόν παλαιότερο ἀπό αὐτούς, τόν ἅγιο Ἀλέξανδρο, στόν ὁ­ποῖο εἶναι ἀφι­ε­ρωμένος καί ὁ πε­ρι­καλλής καί πα­νη­γυρίζων σήμερα ἱερός αὐτός να­ός, προϊόν τῆς ἀγάπης καί τοῦ σεβασμοῦ σας πρός τόν ἅγιο Ἀλέξανδρο.
Tόν τιμᾶ ὡς ἕναν ἀπό τούς πα­τέ­ρες τῆς πρώτης Οἰκουμενικῆς Συ­νό­­δου, πού ὑπερασπίσθηκε τό ὀρ­θό­­δοξο δόγμα ἔναντι τῶν κακο­δο­ξιῶν τοῦ Ἀρείου.
Τόν τιμᾶ ὡς ἕναν σοφό καί συνε­τό ἱεράρχη καί ἀρχιεπίσκοπο πού ἐποίμανε τήν Ἐκκλησία καί τόν λαό τῆς Κωνσταντι­νου­πόλεως μέ στοργή καί ἀγάπη σέ ἐποχές ταρα­χώδεις καί δύσκο­λες ἐπί εἰκοσι­τρία χρόνια.
Τόν τιμᾶ γιά τό ὀρθόδοξο ἦθος του καί τόν ἄμεμπτο βίο, χάρη στά ὁποῖα ὄχι μόνο ἀνῆλθε στόν ἀρ­χι­ε­πισκοπικό θρόνο τῆς βασιλί­δος τῶν πόλεων, ἀλλά καί ἐνθρονί­σθη­κε στίς ψυχές τοῦ λαοῦ τοῦ Βυζα­ντίου, πού τόν σεβόταν καί τόν τι­μοῦσε ὡς ἅγιο καί πρίν ἀκό­μη ἀπό τήν κοίμησή του.
Αὐτό ὅμως πού ἔκανε τόν ἑορτα­ζόμενο ἅγιο Ἀλέξανδρο νά ξεχω­ρί­ζει καί νά διακρίνεται, ἀλλά καί νά φθάσει στήν ἁγιότητα, καί αὐ­τό πού μποροῦμε καί ἐμεῖς νά προ­σπαθήσουμε νά μιμηθοῦμε ἀπό τή ζωή του εἶναι ἡ πίστη καί ἡ προ­σευ­­χή του.
Ἄνθρωπος τῆς πίστεως ὁ τιμώ­με­νος ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντι­νου­πόλεως στήριξε στήν ἀκράδα­ντη πίστη του στόν Θεό τόσο τήν προσπάθειά του νά ἀποκρούσει τά ἐπιχειρήματα τοῦ αἱρεσιάρχου Ἀρείου κατά τήν πρώτη Οἰκου­με­νική Σύνοδο, ὅσο καί νά ἀποκα­τα­στήσει τήν εἰρήνη καί τήν κανο­νι­κή τάξη στήν Ἐκκλησία τῆς Κων­σταντινουπόλεως πού εἶχε διατα­ραχθεῖ ἀπό τίς ἐνέργειες τῶν ὀπα­δῶν τοῦ Ἀρείου.
Ἦταν ὅμως καί ἄνθρωπος τῆς προ­σευ­χῆς πού γνώριζε ὅτι ἡ δύ­να­μη τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀσή­μα­ντη μπρο­στά στή δύναμη τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖ­ος τή δίδει σέ ὅσους ζητοῦν τήν ἐνίσχυσή του στόν ἀγώ­να καί τίς πνευματικές τους προσπάθειες. Γι᾽ αὐτό καί καθ᾽ ὅλη τή διάρκεια τῶν ἀγώνων του κατά τοῦ Ἀρείου ἀλλά καί στά ἑπόμενα χρόνια, κα­τά τά ὁποῖα ἡ αἵρεση ταλαι­πωροῦ­σε τήν Ἐκκλησία, πα­ρό­τι οἱ διδα­σκα­λίες της εἶχαν κα­τα­δικασθεῖ ἀπό τήν πρώτη Οἰκου­μενική Σύ­νοδο, ὁ ἅγιος Ἀλέξαν­δρος προσευ­χόταν καί παρακα­λοῦ­­σε μέ πίστη τόν Θεό νά ἀπαλ­λάξει τήν Ἐκκλη­σία καί τόν λαό του ἀπό τίς αἱρε­τικές διδασκαλίες, λέγοντας σύμ­φω­να μέ τόν βιογρά­φο του: «Ἄν ἡ πίστη τῆς Ἐκκλη­σίας εἶναι ὀρθή, τότε ὁ Θεός ἄς ἀπο­δώσει τό δίκαιο καί ἄς μήν ἐπι­τρέψει ἡ αἵρεση νά νομισθεῖ ὡς εὐσέβεια».
Καί ὁ Θεός ἄκουσε τήν προσευχή του καί σύμφωνα μέ τήν ὑπόσχεσή του, «πάντα ὅσα ἐάν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψε­σθε», δηλαδή ὅλα ὅσα ζητήσετε μέ πίστη στήν προσευχή σας, θά τά λάβετε, ἐξεπλήρωσε καί τό αἴτημα τοῦ ἐκλεκτοῦ του δούλου, τοῦ ἁ­γίου Ἀλεξάνδρου, καί ἀπάλλαξε τήν Ἐκκλησία καί τόν λαό ἀπό τίς κακοδοξίες τῆς αἱρέσεως.
Τιμώντας, λοιπόν, καί ἐμεῖς σή­με­ρα, ἀδελ­­­φοί μου, τόν ἅγιο αὐτόν ἀρ­χιεπίσκοπο Κωνσταντινουπό­λεως, τόν ἅγιο Ἀλέξανδρο, ἄς προσπα­θή­σουμε νά μιμηθοῦμε αὐ­τά τά δύο χαρακτηριστικά γνωρί­σμα­τα τῆς ζωῆς του, τήν πίστη καί τήν προσευχή του. Διότι μπορεῖ ἐμεῖς νά μήν ἔχουμε νά ἀντιμετω­πί­σου­με τίς δυσκολίες καί τίς ἀντι­­ξο­ότητες πού ἀντιμετώπισε ὁ ἅγι­ος Ἀλέξανδρος μέ τόν Ἄρειο καί τή διδασκαλία του, ἀλλά ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς καλεῖται στή ζωή του νά ἀντιμετωπίσει διάφο­ρες δυσκο­λί­ες, εἴτε προσωπικές εἴτε ἐπαγ­γελ­ματικές εἴτε οἰκογε­νεια­κές εἴτε καί πνευματικές. Καί πολλές φο­ρές προσπαθοῦμε νά τίς ἀντιμε­τωπίσουμε μέ τίς δικές μας ἀν­θρώ­­πινες καί πεπερασμένες δυ­νά­­μεις, καί ἀποτυγχάνουμε καί ἀπο­­γοητευόμεθα. Ξεχνοῦμε ὅμως ὅτι ὁ Θεός θέτει στή διάθεσή μας καί τή δική του δύναμη, ἀρκεῖ νά τήν ζη­τοῦμε μέ πίστη, ἀρκεῖ νά τήν ζητοῦμε ἀπευθυνόμενοι στήν ἀγά­πη του μέ θερμή προσευχή καί ὄχι βιαστική καί ἐπιπόλαιη.
Καί ἄν ζητοῦμε τή δύναμη τοῦ Θεοῦ στήν προσευχή μας, πιστεύ­ο­ντας ὅτι εἶναι ἰσχυρή καί ἀκατα­νί­κητη καί τίποτε δέν μπορεῖ νά ἀντι­σταθεῖ σέ αὐτή, τότε, ἀδελφοί μου, ὁ Θεός θά μᾶς τήν δώσει, ὥστε νά ἀντιμετωπίσουμε μέ τή χά­ρη του καί νά νικήσουμε ὅλα τά ἐμπόδια καί τίς δυσκολίες πού συ­ναντοῦμε στή ζωή μας, κατά τήν ὑπόσχεση τοῦ Χριστοῦ: «ὁ πιστεύ­ων εἰς ἐμέ τά ἔργα ἅ ἐγώ ποιῶ κἀ­κεῖνος ποιήσει καί μείζονα τούτων ποιήσει».
Ἄς προσευχόμεθα, λοιπόν, μέ πί­στη στόν Θεό καί ἄς ἐπικα­λούμεθα καί τίς πρεσβεῖες τοῦ ἁγίου Ἀλε­ξάνδρου, ὥστε μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ νά νικοῦμε καί τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς καί τά πάθη μας καί τούς πειρασμούς πού συναντοῦμε, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε νά κληρονομή­σου­με καί ἐμεῖς τήν αἰώνια ζωή τήν ὁποία ἀπολαμβάνει ἤδη καί ὁ τι­μώ­­μενος σήμερα προστάτης τῆς ἐνορίας σας, ὁ ἅγιος Ἀλέξανδρος, ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπό­λεως.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΩΚΑ

Πατρίδα του Αγίου Φωκά ήταν η Σινώπη του Ευξείνου Πόντου. Οι γονείς του Πάμφυλος (ναυπηγός στο επάγγελμα) και Μαρία μεταλαμπάδευσαν στο Φωκά από την παιδική του ηλικία τη … [...]

Ευλογία του Θεού και οικονομία

Είναι επιβεβλημένη και αδιαμφισβήτητη η θεώρηση ότι σήμερα η οικονομία, ως ισχυρό στοιχείο της καθημερινότητάς μας, είναι πεδίο απόλυτης κυριαρχίας της ψυχρής λογικής, … [...]

Η αποδημία, μια εποχιακή μετακίνηση

Όλοι σας ξέρετε ότι τα χελιδόνια και κάποια άλλα πουλιά τα συναντούμε στη χώρα μας μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Πού βρίσκονται το φθινόπωρο και τον χειμώνα, πριν τα … [...]