Η ανακαινιστική «ζύμη» του Αναστάντος

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ´

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ μεγαλύτερο γεγονὸς στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία.
Εἶναι ἡ νίκη καὶ ὁ θρίαμβος τοῦ Χριστοῦ ἐναντίον τοῦ σκότους, τοῦ διαβόλου, τοῦ θανάτου. Τὸ θεμέλιο πάνω στὸ ὁποῖο στηρίζεται ὁλόκληρη ἡ Ἐκκλησία.
Εἶναι αὐτὸ τοῦτο τὸ συγκλονιστικὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως. Γιατὶ «εἰ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν (Α’ Κορ. 15,17).
Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία, τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι πορεία ἀναστάσεως στὸν κόσμο. ὁ ἄνθρωπος ποὺ θέλει καὶ ἑνώνεται μὲ τὸν Ἀναστάντα ζεῖ τὸν αἰώνιο Χριστὸ ζεῖ στὴν δόξα Του καὶ πορεύεται διαρκῶς ζωὴ ἀναστάσιμη σ ̓ αὐτὴ τὴν ἄλλη βιοτή, τὴν ἄλλη Κιβωτὸ τῆς σωτηρίας, τὴν ἁγία Του Ἐκκλησία.
Γι ̓ αὐτὸ καὶ ἡ εἴσοδος στὴν ἀναστάσιμη κοινωνία, στὴ ζωὴ τῆς χάριτος ποὺ παρέχει ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ «πρώτη ἀνάστασή μας» (Ἀποκ. 20, 56).
Ἐκεῖνος ποὺ πιστεύει ἀκράδαντα στὸ «Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας» ἔχει ἀνοίξει πλέον τὸ εἶναι Του καὶ ἔχει ἀφήσει πλέον τὴν καρδιά Του να ζυμωθεῖ ἀνακαινιστικά, λυτρωτικά, ἐξαιρετικὰ ἀπὸ τὴν πασχάλια ζύμη τοῦ Ἀναστάντος.
Ὅ,τι ὡραιότερο, νὰ ἀφήνεσαι, νὰ σὲ ἀναπλάσσει ὁ Ἀναστημένος Ἰησοῦς! Καὶ εἴμαστε βέβαιοι γι ̓ αὐτό.
Ἐκεῖνος ἦλθε «καινουργήσας τὸν Ἀδάμ».
Ὁ πρῶτος μετὰ τὸν Ἕνα μᾶς λέγει: «Ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν… οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν» (Ρωμ. 6,5).
Ὁ ὑμνωδὸς τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας μᾶς ἐπανέλαβε αὐτὸ κατηγορηματικὰ καὶ ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν Σωτῆρα ἔψαλε: «Νεοποιεῖς τοὺς γηγενεῖς… Ἀφθαρτίζεις γὰρ θεοπρεπέστατα, ἀπαθανατίζων τὸ πρόσλημμα».
Καὶ ὁ ὑμνογράφος τῆς νύκτας τοῦ Πάσχα Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς διατρανώνει πανηγυρικὰ ὅτι ἑορτάζουμε «ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν».
Τὸ ἴδιο τονίζει στὴν κατακλεῖδα τῆς ἀναστάσιμης θείας Λειτουργίας καὶ ὁ χρυσορρήμων στὸν Κατηχητικὸ λόγο του: «Ἀνέστη Χριστὸς καὶ ζωὴ πολιτεύεται».
Νέα ζωὴ διακηρύσσεται καὶ προγραμματίζεται, νέα, καινούργια ζωὴ ἀρχίζει καὶ βιοῦται. Αὐτὸ ἀποτελεῖ τὴν ἀνακαινιστικὴ «ζύμη» τοῦ Ἀναστάντος.
Ἡ Ἀνάσταση φέρνει τὴν καινούργια ζωή, τὸ πνεῦμα τῆς μετουσιώσεως τῆς καθημερινῆς ζωῆς μας μὲ τὴν ἀγάπη τοῦ Ἀναστάντος.
Ἕνα σπουδαῖο σχετικὸ κείμενο ποὺ μᾶς ἀναλύει τὸ νόημα αὐτὸ τῆς νέας ζωῆς στὴν ὁποία μᾶς εἰσάγει ὁ Ἀναστὰς εἶναι ὁ 66ος κανὼν τῆς Πανθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου: «Ἀπὸ τῆς ἁγίας ἀναστασίμου Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας μέχρι τῆς καινῆς Κυριακῆς τὴν ὅλην ἑβδομάδα ἐν ταῖς ἁγίαις Ἐκκλησίαις σχολάζειν δεῖ ἀπαραλείπτως τοὺς πιστοὺς ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὠδαῖς πνευματικαῖς, εὐφραινομένους ἐν Χριστῷ καὶ ἑορτάζοντας καὶ τῇ τῶν Θείων Γραφῶν ἀναγνώσει προσέχοντας, καὶ τῶν Ἁγίων Μυστηρίων κατατρυφῶντας.
Ἐσόμεθα γὰρ οὕτω Χριστῷ συνανιστάμενοί τε καὶ συνυψούμενοι» (Πηδάλιον, ἔκδ. Ρηγοπούλου, σελ. 275).
Ἔτσι θεσμοθετεῖ τὸ ἀναστάσιμο πολίτευμα ἡ σπουδαία αὐτὴ Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὸ 691.
Ἡ ζωὴ τῆς Ἀνάστασης εἶναι μία ζωὴ ἑορτῆς καὶ πνευματικῆς εὐφροσύνης ἐν Χριστῷ.
Εἶναι ζωὴ ἁγιότητος καὶ ἀναμόρφωσης ποὺ διανοίγει νέα προοπτικὴ στοὺς πιστεύοντες.
Ὁ παραπάνω κανὼν ὁρίζει μάλιστα καὶ τὰ μέσα αὐτῆς τῆς καινῆς ζωῆς τῆς ἄλλης βιοτῆς καὶ προοπτικῆς. Τονίζει πολὺ χαρακτηριστικὰ τρία σπουδαιότατα σημεῖα: Τὴν ψαλμωδία, τὴν ἁγιογραφικὴ μελέτη καὶ τὴν εὐχαριστιακὴ συμμετοχή.
Ὅταν κατὰ τὰ ἐξημερώματα τῆς μεγάλης ἐκείνης ἡμέρας, τῆς «μιᾶς τῶν Σαββάτων» κυλίστηκε ἡ πλάση τοῦ τάφου καὶ ἔφυγε ἀπὸ ἐκεῖ ζωντανὸς καὶ ἀναστημένος ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὴν στιγμὴν ἐκείνη δὲν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ λέγει ἐπιπόλαια τὸ Ἀληθῶς Ἀνέστη.
Δὲν μπορεῖ νὰ μένει ἀδιάφορα παγερὸς μπροστὰ στὸ μέγιστο Τοῦτο μυστήριο καὶ θαῦμα.
Γιατὶ ἡ Ἀνάσταση εἶναι πράγματι ἡ ἐπιστέγαση καὶ ἡ ἐπισφράγιση τοῦ ἔργου καὶ τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου.
Εἶναι τὸ ἔναυσμα γιὰ τὸ γιορτινὸ τραπέζι ἡ ἀπαρχὴ τῆς καινῆς κτίσεως, ἡ συντριβὴ θυρῶν καὶ μοχλῶν τοῦ Ἅδη.
Εἶναι ἡ πασχάλια «ζύμη» ποτισμένη μὲ τὸ αἷμα καὶ τὸ ὕδωρ ποὺ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Ἑσταυρωμένου ἐξῆλθε.
Εἶναι ἡ καινὴ ζωή, ἡ ἀνωτέρα καὶ ἁγία τὴν ὁποία κανένας θάνατος δὲν μπορεῖ νὰ πειράξει. Εἶναι ἡ ζωὴ μὲ τὸν Ἀναστάντα, ἡ «περισσεία τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΙΘ΄ (19η) Μαϊου, του Αγίου Ιερομάρτυρος ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ και των συν αυτώ ΑΚΑΚΙΟΥ, ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ και ΠΟΛΥΑ

Πατρίκιος ο Άγιος Ιερομάρτυς και οι συν αυτώ Άγιοι Μάρτυρες Ακάκιος, Μένανδρος και Πολύαινος ηξιώθησαν των στεφάνων του Μαρτυρίου εις την Προύσαν της Μικράς Ασίας επί του … [...]

Προφητείες για τον Χριστό

Ιησούς Χριστός ο Αρχιπάρθενος, έργον αγιογραφείου Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου 2015 Σειρά κηρυγμάτων με ομιλητή τον Αρχιμανδρίτη π. Επιφάνιο Χατζηγιάγκου με θέμα την ερμηνεία του … [...]