Η Γ' Στάση των Χαιρετισμών στον Ι.Ν. Παναγίας των Βλαχερνών

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 29ην τρ. μηνός Μαρτίου, ἐχοροστάτησε, κατά παλαιόν ἔθος, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, μέλη τοῦ Συλλόγου Φίλων τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Καθηγουμένου αὐτῆς, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαῖον Ἰατρίδην, Ἱεροκήρυκα αὐτῆς, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζωγρα-φείου Λυκείου, ὑπό τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ Θεσσαλονίκης.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ δεξίωσιν, ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, καί ὁ Πατριάρχης, ἀπευθύνας πατρικούς λόγους πρός τούς προσκυνητάς καί ἐκφράσας τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν πρός τόν Θεοφιλ. Ἐπόπτην καί τά μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς διά τό ἐπιτελούμενον ὑπ’ αὐτῶν ἔργον.
Τέλος, μαθηταί τοῦ Ζωγραφείου, συμμετασχόντες κατ’ αὐτάς εἰς τό Ε’ Πανελλήνιον Μαθητικόν Συνέδριον ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσι τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου Θεσσαλονίκης, ἐπαρουσίασαν δι’ ἀφηγήσεως τό ἱστορικόν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Παναγίας Βλαχερνῶν καί τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, οὕς ὁ Παναγιώτατος συνεχάρη καί ηὐλόγησε μέ πατρικήν στοργήν.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ