Η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στη Σμύρνη (ΦΩΤΟ)

Ἱεροπρεπῶς καί κατανυκτικῶς ἐτελέσθησαν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Φωτεινῆς Σμύρνης αἱ Ἱεραί Ἀκολουθίαι τῆς Κυριακῆς τῆς τρίτης Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 31ης Μαΐου ἐ.ἔ., τῶν ὁποίων προεξῆρχεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος.
Μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος, πάσης ἐθνικότητος, ἔσπευσαν νά προσκυνήσουν τόν Ζωοποιόν Τίμιον Σταυρόν καί νά λάβουν ἀπό Αὐτόν δύναμιν πρός συνέχισιν τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος ὥστε νά φθάσουν νά προσκυνήσουν τά Σεπτά Πάθη τοῦ Κυρίου καί νά ἑορτάσουν τήν Λαμπροφόρον Ἀνάστασίν Του.
Εἰς τό κήρυγμά του ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος ἀνεφέρθη εἰς τό νόημα τῆς ἑορτῆς καί τοῦ Σταυροῦ, καί ἐτόνισεν ἰδιαιτέρως ὅτι εἰς τήν ζωήν τοῦ χριστιανοῦ ὁ πνευματικός ἀγών συνίσταται εἰς τήν ἄρσιν τοῦ προσωπικοῦ ἑκάστου σταυροῦ, δηλαδή εἰς τήν διά τῶν Ἁγίων Μυστηρίων ἀντιμετώπισιν ἐν δοξολογίᾳ τοῦ Ὀνόματος τοῦ Θεοῦ καί μέ πίστιν εἰς Αὐτόν τῶν καθημερινῶν προβλημάτων καί προκλήσεων, αἱ ὁποῖαι ἀποτελοῦν τά ἐπωφελῆ ἐκεῖνα γυμνάσματα τῆς ψυχῆς τά ὁποῖα ἀσκοῦν αὐτήν εἰς τάς ἀρετάς καί ὁδηγοῦν εἰς τήν σωτηρίαν.
Ἐν τέλει, ηὐχήθη καλόν καί εὐλογημένον τό ὑπόλοιπον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί ἀνακοίνωσεν ὅτι κατόπιν πρόφρονος ἀδείας τῶν ἀρχῶν αἱ Ἱεραί Ἀκολουθίαι τῆς Ἀναστάσεως, τό βράδυ τοῦ Μ. Σαββάτου, καί ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἁγίου Πάσχα, θά τελεσθοῦν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν Ἁγ. Βουκόλου καί Πολυκάρπου Μπασμανέ, αἱ δέ ὑπόλοιποι, ἀπό Κυριακῆς Βαΐων μέχρι καί πρωΐας Μ. Σαββάτου εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Φωτεινῆς.
Ἐπίσης, ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησε καί εἰς τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Γ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίας Φωτεινῆς, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 29ης ἰδίου.

(loadposition adsense}

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Προετοιμασία για την Μ. Εβδομάδα

Ο μακαριστός ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος, μιλώντας για τη σημασία των Παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου, εξηγεί πώς μπορούμε να ζήσουμε τα μεγάλα γεγονότα της … [...]

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ!

Μεγάλη Εβδομάδα (2019). Μ.Δ. Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Μ.Τ. 10 Παρθένες. Μ.Τ. Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω. Μ.Π. Ο Μυστικός Δείπνος. Μ.Π. Αγία Πάθη. Μ.Σ. Η εις Άδου Κάθοδος. Η … [...]