Ιεραποστολική περιοδεία στο Μπαντούντου του Κογκό (ΦΩΤΟ)

Τὴν Τρίτη 20 Αὐγούστου ξεκίνησε ὁ Μητροπολίτης Κινσάσας Νικηφόρος διὰ ἱεραποστολικὴ περιοδεία στὴν μεγάλη ἐπαρχία τῆς Λ.Δ. τοῦ Κογκὸ BANDUNDU,  συνοδευόμενος ἀπό τὸν διάκονόν του π. Κύριλλον Muluba,  τὸν Ἀντιπρύτανη τοῦ Ὀρθοδόξου Πανεπιστημίου κ. Θεόδωρον Φουμουζάνζα, τοὺς πτυχιούχους Θεολογίας κ. Σαμουήλ Pakayi καὶ Ραφαήλ Kindalo, καὶ τοὺς  φοιτητὰς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀνδρέα Guzonta, καὶ Φελὶξ Matalatala.
Μετὰ ἀπὸ συνεχές ταξίδι 11 ὡρῶν μὲ δύο αὐτοκίνητα  ἔφθασαν στὴν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου – Ἁγίου Ἐλευθερίου τοῦ KIKWIT-BUNDI,  ὅπου τοὺς ἔγινε θερμὴ ὑποδοχὴ ἀπὸ τὸν ἱερέα τοῦ χωριοῦ, τοὺς τοπικοὺς ἀρχηγοὺς καὶ τοὺς πιστούς.
Κατευθύνθησαν στὸν Ἱ. Ναὸ, ὅπου καὶ παρέδωσαν τὸν ἐκκλησιαστικὸ ἐξοπλισμὸ ποὺ τοὺς ἀπέστειλε ὁ Σύλλογος «Ἅγιος Οἰκουμένιος» Τρικάλων, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ ὁ βασικός δωρητὴς τοῦ χωριοῦ αὐτοῦ. Ὁ ἱεραποστολικὸς αὐτὸς Σύλλογος οἰκοδόμησε διὰ δωρεᾶς τὸ σχολεῖο καὶ τὴν Ἐκκλησία.
Εὐγνώμονες οἱ  πιστοὶ προσευχήθησαν γιὰ τοὺς δωρητὰς καὶ τελέσθηκε δοξολογία. Κρέμασαν τὴν καμπάνα σὲ κλαδὶ ἑνὸς δένδρου καὶ ὁ Μητροπολίτης τὴν ἐκτύπησε χαρούμενα. Ὁ λαὸς ξέσπασε σὲ ἀλαλαγμοὺς καὶ χειροκροτήματα ἐνθουσιασμοῦ.
Τὸ πρωΐ τῆς ἑπομένης ἡμέρας τελέσθηκε πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία, κατὰ τὴν ὁποίαν χρησιμοποιήθησαν τὰ νέα ἱερὰ σκεύη ποὺ δωρήθησαν.
Κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία ὁ Μητροπολίτης παρουσίασε τὸν νέο Θεολόγο Κατηχητή κ. Ραφαήλ, στὸν ὁποῖον ἀνέθεσε τὴν ἱεραποστολικὴ καὶ κατηχητικὴ διακονία τῆς εὑρύτερης περιοχῆς, τόνισε δε ὅτι θὰ γίνεται σὲ συνεργασία μὲ τὸν ἐφημέριο π. Ἀμβρόσιο Bukasa.    
Μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Μητροπολίτης εἶχε συνάντηση μὲ τὸν ἀρχηγὸ τῆς περιοχῆς κ. Kapakala, τὴν ἐνοριακὴ ἐπιτροπή, τοὺς διδασκάλους καὶ τοὺς καθηγητάς τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Γυμνασίου.
Τὸ χωριὸ δὲν ἔχει νερό καὶ οἱ ἄνθρωποι δυσκολεύονται πολύ. Ἡ Μητρόπολη ἀνέλαβε τὰ ἔξοδα δημιουργίας γεωτρήσεως καὶ μεταφορᾶς νεροῦ μέσα στὸ χωριό. 
Διορίσθηκε ἐπιτροπὴ παρακολουθήσεως τοῦ ἔργου. Ἀκολούθως ὁ Μητροπολίτης μὲ τὸν ἐφημέριο, τὸν κατηχητὴ καὶ τοὺς συνεργάτες του εἶδαν τὶς ἐλλείψεις τοῦ Ἱ. Ναοῦ καὶ τοῦ Σχολείου καὶ ἀπεφασίσθη ἄμεσα νὰ συνεχισθοῦν καὶ νὰ ὁλοκληρωθοῦν οἱ ἐργασίες.  
Ὁ Μητροπολίτης μὲ τὴν συνοδεία ἀποχαιρέτησαν τοὺς προαναφερθέντες καὶ συνέχισαν τὴν περιοδεία τους. Μετὰ ἀπὸ 4 ὧρες  δύσκολου ταξιδίου μέσα ἀπό χαλασμένο καὶ ἁμμώδη δρόμο  ἔφθασαν  τὴν νύκτα στὴν πόλη Gungu. Ἐκεῖ τοὺς περίμεναν ὁ Ἱερεὺς π. Γεώργιος Kuyindula καὶ οἱ πιστοί. Ἡ πόλις αὐτὴ ἀπέχει περίπου 700 χιλιόμετρα ἀπὸ τὴν Κινσάσα.
Τὸ πρωΐ ἐπεσκέφθησαν δύο νέες ἐνορίες ποὺ δημιουργήθησαν στὰ χωριὰ Kangu καὶ Impanta, σὲ ἀπόσταση τοῦ πρώτου μιᾶς ὥρας καὶ τοῦ δευτέρου δύο καὶ μισή ὡρῶν ἀπὸ τὴν πόλη Gungu.
Οἱ βασιλεῖς τῆς περιοχῆς καὶ τῶν γύρω χωριῶν, καθὼς καὶ οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ κράτους καὶ ὁ λαὸς, ὑπεδέχθησαν τὸν Μητροπολίτη καὶ τὴν συνοδεία του μὲ ἀλαλαγμούς καὶ τραγούδια, ἑνῶ τα μικρά παιδιὰ μὲ τύμπανα καὶ μουσικὰ ὄργανα.  
Ὁ ἀρχηγὸς τοῦ χωριοῦ καὶ οἱ πιστοὶ τοὺς ὁδήγησαν στὰ οἰκόπεδα ποὺ δώρισαν διὰ νὰ κτισθεί   Ἱ. Ναὸς.  Στὸ χωριὸ Kangu εἶχαν ἤδη μόνοι τους κατασκευάσει μιὰ χορταρένια ἐκκλησία.
Στὴν συνέχεια ὁ Μητροπολίτης ὁμίλησε μὲ τοὺς ἀρχηγοὺς καὶ τοὺς κατοίκους, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν σ’ αὐτὸν παραδοσιακὰ δῶρα.
Μετά, κατὰ τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας, γύρισαν στὸ Gungu, ὅπου στὸν Ἱ. Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἐτελέσθη ὁ  ἑσπερινὸς τῆς ἀποδόσεως τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
Τὸ πρωΐ τῆς ἑπομένης ἡμέρας ἔγινε πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία, ὅπου ἔψαλαν θαυμάσια ἡ χορωδία τῆς ἐνορίας μὲ τοὺς φοιτητὰς καὶ ἀποφοίτους τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς.
Στὸ τέλος ὁ Μητροπολίτης ἐτόνισε τὴν εὐγνωμοσύνη πού ἔχουμε πρὸς τὴν Ἀδελφότητα Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Θεσσαλονίκης καὶ ἰδιαίτερα στοὺς κτίτορας τοῦ Ναοῦ καὶ τοῦ Σχολείου ἀείμνηστη Κυριακὴ, Κοσμᾶ καὶ Μιλτιάδη, καθὼς καὶ εἰς τούς ζῶντας.
Τέλος τοὺς  παρουσίασε τὸν νέον Θεολόγον κατηχητὴ τῆς πόλεως καὶ τῆς εὑρύτερης περιοχῆς κ. Σαμουήλ Pakayi καὶ ἐτόνισε ὅτι  «τοὺς νέους ποὺ μᾶς στέλνετε στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ σᾶς στοὺς ἐπιστρέφουμε μὲ πνευματικὰ ἐφόδια γιὰ νὰ ἡγηθοῦν καὶ νὰ ὑπηρετήσουν τὸ ἔργον τῆς ἱεραποστολῆς.»
Σημειωτέον ὅτι καὶ ὁ ἐφημέριος  π. Γεώργιος Kuyindula εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ὀρθοδόξου Πανεπιστημίου. 
Ἀκολούθως ὁ Μητροπολίτης συναντήθηκε μὲ τοὺς δασκάλους καὶ τοὺς καθηγητὰς τοῦ Δημοτικοῦ καὶ τοῦ Γυμνασίου σχολείου τῆς ἐνορίας, δωρεᾶς τοῦ ἀειμνήστου Μιλτιάδου…,  καὶ συζήτησε τὸν τρόπο ἐπιλύσεως τῶν οἰκονομικῶν καὶ ἄλλων προβλημάτων τοῦ σχολείου.
Τὸ μεσημέρι ὁ Μητροπολίτης ἀνεχώρησε μὲ τὴν συνοδεία του γιὰ τὴν πόλη Idiofa. Ὁ δρόμος κατεστραμμένος καὶ η περισσότερη διαδρομὴ ἁμμώδης.Γιὰ νὰ φθάσουν ἔκαναν ἕξι  ὧρες μὲ πολὺ δυσκολία.
Οἱ πιστοὶ καὶ οἱ κατηχούμενοι περίμεναν μέσα στὴν νύκτα. Ἡ ὑποδοχὴ ἦταν ὑπέροχη, τὰ παιδιὰ καὶ οἱ γυναῖκες τραγουδούσαν, καλωσόριζαν τὸν Μητροπολίτη καὶ τὴν συνοδεία του. Κατόπιν τοὺς  ὁδήγησαν στὸν χῶρο ὅπου ἕνας πιστὸς εἶχε δωρίσει στὴν Ἐκκλησία.
Ἐκεῖ εἶχαν κατασκευάσει μὲ κορμοὺς δένδρων τὸν σκελετὸ μιᾶς καλύβης γιὰ Ναὸ, ὅπου ἐψάλη μέσα στὴν νύκτα δοξολογία.  
Στὴν συνέχεια ὁ Μητροπολίτης, ἀφοῦ παρουσίασε τὸν κατηχητὴ τῆς εὑρύτερης περιοχῆς κ. Ραφαὴλ Kindalo, ἀνέφερε ὅτι αὐτός θὰ συνεργασθεῖ μὲ τὸν φοιτητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Γρηγόριο Mputu, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπὸ ἐκεῖ, καὶ μὲ τὸν π. Ἀμβρόσιο Bukasa γιὰ τὴν κατήχηση καὶ ὀργάνωση τῆς νεολαίας στὴν Idiofa.
Τὸ πρωΐ ἀνεχώρησαν γιὰ Κινσάσα μέσω Kikwit. Ὁ δρόμος δύσκολος, εἴκοσι ὧρες ἔκαναν νὰ φθάσουν ὁδικῶς στὴν Κινσάσα.
Σὲ ὅλες τὶς πόλεις καὶ στὰ χωριὰ ὁ Μητροπολίτης μετέφερε τὶς εὐχὲς τοῦ Πάπα καὶ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεοδώρου, ἀνεκοίνωσε δὲ ὅτι ἐπιτροπὴ ἀποτελουμένη ἀπὸ τὸν Γραμματέα τῆς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Γεράσιμο Belesi, τὸν Ἀντιπρύτανη τοῦ Ὀρθοδόξου Πανεπιστημίου κ. Θεόδωρο Fumuzanza, τὴν κ. Οὐρανία Matalatala, τὴν δίδα  Ἐλένη Belesi, τοὺς πτυχιούχους Θεολογίας Ἐμμανουήλ Diwulu, Σαμουήλ Pakayi καὶ Ραφαὴλ Kindalo, ἅπαντας προερχομένους ἀπὸ τὴν περιοχὴ αὐτή,  θὰ ὀργανώσουν τὴν κατηχητικὴ καὶ ἱεραποστολικὴ κίνηση, καθὼς καὶ σεμινάρια σὲ κάθε πόλη τῆς ἐπαρχίας BANDUNDU, συνεργαζόμενοι μὲ τοὺς ἱερεῖς τῆς περιοχῆς.
Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν προστασία Του ὁλοκληρώθηκε ἡ περιοδεία αὐτὴ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ