Καλαβρύτων σε Ιωαννίνων: ''Δέχομαι να με υβρίζετε, αλλά δεν δέχομαι να με αποκαλείτε Αιρετικό''

Άμεση ήταν η απάντηση του Μητροπολίτη Καλαβρύτων κ. Αμβροσίου στην επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτη Ιωάννινων, που δημοσιεύθηκε μέσω του Πρακτορείου Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Romfea.gr.
Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων χαρακτηρίζει την επιστολή του Μητροπολίτη Ιωαννίνων υβριστική, ενώ κάνει λόγο για μονομερή θεώρηση θεολογικών ζητημάτων.
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ROMFEA.GR:
Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἰωαννίνων κ. ΜΑΞΙΜΟΝΤ.Θ. 1130452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Διά της ηλεκτρονικής Έφημερίδος «Romfea.gr»
Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ,Μέ πολλήν ἔκπληξιν ανέγνωσα τήν διά τῆς Ρομφαίας δημοσιευομένην πρός με υβριστικήν επιστολήν Σας καί εδοκίμασα βαθυτάτην θλῖψιν!
Ἐθαύμασα
α) τό ὑπεροπτικόν ὕφος, ὑπό τοῦ ὁποίου διαπνέεσθε Ὑμεῖς, ἕνας Ἱεράρχης τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας!
β) τήν μονομερῆ θεώρησιν θεολογικῶν ζητημάτων, ὡς καί τήν προσπάθειαν ἐπιδείξεως τῶν θεολογικῶν Σας γνώσεων!
γ) τό ὑβριστικόν κατ΄ἐμοῦ περιεχόμενον ἐν σχέσει μέ τήν χρῆσιν τοῦ ὅρου «καρικατούρα», ἥτις «διαχρονικά ἐκφράζεται» διά τῆς ἐλεεινότητός μου, ὅπως ἰσχυρίζεσθε!
δ) Τό γεγονός, ὅτι ἀναλίσκεσθε εἰς τήν ἀνάλυσιν ἑνός χωρίου τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, καθ’ ὅν χρόνον τόσα καί τόσα ἄλλα πατερικά ἤ ἁγιογραφικά ἀποσπάσματα ἔχουν ἤδη ἀναπτυχθῆ εἰς τήν σειράν τῶν δημοσιευμάτων μου πρός Ὑμᾶς τούς «Ἀγαπούληδες».
Ἡ καταχώρησις τοῦ χωρίου τούτου τοῦ Ἁγ. Μαξίμου ἐγένετο μόνον καί μόνον πρός ἱκανοποίησιν μιᾶς εὐσεβοῦς ψυχῆς, ἥτις ἀπό τήν πόλιν τῆς Ἀτλάντας τῶν Η.Π.Α. εἶχε τήν καλωσύνην νά μᾶς τό ἀποστείλῃ.
Ἀκόμη καί ἐάν ἦτο λανθασμένη ἡ ἐπίκλησις τοῦ χωρίου τούτου, διατί Ἅγιε Ἀδελφέ ἀγνοεῖτε τόσα καί τόσα ἄλλα ἰσχυρά ἐπιχειρήματα, τά ὁποῖα ἔχουν καταχωρισθῆ εἰς τήν συγκεκριμένην ἀνάρτησίν μου;
Προηγοῦνται δέκα τέσσαρα (14) σημεῖα! «Αὐτό, λοιπόν, Σᾶς μάρανε;», ἵνα κατά τήν λαϊκήν παροιμίαν ὁμιλήσω!
ε) Ἐπιτρέψατέ μοι, λοιπόν, νά Σᾶς εἴπω δημοσίως, ὅτι μέ τήν στάσιν Σας καί μέ τήν διδαχήν Σας ἀλλοιώνετε καί διαστρέ-φετε τό περιεχόμενον τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως!
στ’) Λυποῦμαι βαθύτατα διά τό ὑπεροπτικόν Σας ὕφος, τό ὁποῖον εὐκαίρως-ἀκαίρως ἐκφράζετε ἀκόμη καί εἰς τήν αἴθουσαν τῶν Συνεδριῶν τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας, καί τό ὁποῖον, ἀτυχῶς, ἐπιμαρτυρεῖται καί εἰς τήν ἔκφρασιν τοῦ προσώπου Ὑμῶν!
ζ΄) Σᾶς εὐχαριστῶ θερμότατα διά τάς κατά τῆς ἡμετέρας ἐλειεινότητος ἐκφρασθείσας ὑποτιμητικῶς θέσεις σας περί «ἀμνησίας» καί περί «καρικατούρας».
η΄) Γράφω ταῦτα πάντα πρός Ὑμᾶς, στιχῶν εἰς τούς λόγους τοῦ Σοφοῦ Σολομῶντος: «Ο παιδεύων κακοὺς λήψεται ἑαυτῷ ἀτιμίαν· ἐλέγχων δὲ τὸν ἀσεβῆ μωμήσεται ἑαυτόν. Μὴ ἔλεγχε κακούς, ἵνα μὴ μισήσωσί σε· ἔλεγχε σοφόν, καὶ ἀγαπήσει σε. Δίδου σοφῷ ἀφορμήν, καὶ σοφώτερος ἔσται· γνώριζε δικαίῳ, καὶ προσθήσει τοῦ δέχεσθαι». (Παροιμ. 9, 7-9).
θ΄) Ἔπειτα ἀπό τό Ὑμέτερον ἐπικριτικόν Γράμμα, τό διά τῆς Ρομφαίας δημοσιευθέν, Σᾶς γνωρίζω, ὅτι ἀπεφάσισα …….νά ἀφαιρέσω ἀπό τήν Παλαιάν Διαθήκην καί νά ……ξεσχίσω τάς κατωτέρω ἀναγραφομένας σελίδας, μόνον καί μόνον διότι, κατά κρίσιν Σας, ἀντίκεινται …εἰς τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ἤτοι τάς διηγήσεις περί α) τοῦ κατακλυσμοῦ τοῦ Νῶε, β) τῆς καταστροφῆς τῶν Σοδόμων καί τῶν Γομόρρων καί, τέλος, γ) τοῦ καταποντισμοῦ μυριάδων Αἰγυπτίων κατά τήν διάβασιν τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης! Ἀποκλείεται ὁ Θεός τῆς Ἀγάπης, ὅπως Ὑμεῖς Τόν παρουσιάζετε, νά ἐπέβαλε ……τοιαύτην τιμωρίαν! Ἀποσύρω, λοιπόν, καί ξεσχίζω τά κατωτέρω ἀποσπάσματα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης:
1. Γένεσις κεφ. 6ον-9ον, σελ.8-13, Ἐκδόσεως τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, ἔτος 1981, ὅπου περιγράφε-ται ὁ κατακλυσμός τοῦ Νῶε.
2. Γένεσις κεφ. 18ον και 19ον σελ. 23-27, ὅπου περιγρά-φεται ἡ διά τοῦ πυρός ἐξ Οὐρανοῦ καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρρων.
3. Ἔξοδος, κεφ. 14ον, σελ. 109-111, ὅπου περιγράφεται ἡ διήγησις τῆς καταστροφῆς τῶν Αὐγυπτίων κατά τήν διάβασιν τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης.
Πρίν ἥ ἐπισφραγίσω τήν παροῦσαν, Σᾶς παρακαλῶ θερμότατα, ὅπως εὐαρεστηθὴτε καί μοῦ προσκομίσετε τά ἀποδεικτικά ἐκεῖνα στοιχεῖα, διά τῶν ὁποίων θά κατοχυρώσετε τήν ἐκφραζομένην ἄποψιν: «Ὅταν γνωρίσει κάποιος τί άκριβῶς ὑποστηρίζει στή θεολογία του ὁ ἐξαίσιος Πατήρ, ὅπως ἄλλωστε καί ὅλη ἡ Ὀρθόδοξη Πατερική Θεολογία, (ὄχι ὅμως ἡ καρικα-τούρα τῆς Χρυσοπηγῆς, μέρος τῆς ὁποίας ἐκφράζεται διαχρονικά δι’ Ὑμῶν, Σεβασμιώτατε Ἅγιε Καλαβρύτων….»!
Σᾶς καλῶ, λοιπόν, ὅπως -τό συντομώτερον δυνατόν- μοῦ προσκομίσετε τά προσωπικά ἐκεῖνα κείμενα, διά τῶν ὁποίων διαχρονικά ἐκφράζω τήν καρικατούραν τῆς χριστιανικῆς διδαχῆς.
Θά Σᾶς ἀναμένω διά τά περαιτέρω.
Τό τελευταῖον, πλήρους ὑπεροψίας, ἀπόσπασμα τῆς ὑβριστικῆς πρός με ἐπιστολῆς Σας εἶναι αὐτό, διά τοῦ ὁποίου καί τήν ἐπισφραγίζετε:
«Λυπήθηκα, Σεβασμιώτατε, πού γνωρίσατε τόν Μέγιστον τῶν Θεολόγων Ἅγιο Μάξιμο τόν ὁμολογητή στά ὀγδόντα Σας (εὐχαριστῶ διά τήν ….ΕΙΡΩΝΙΑΝ) ἀπό ἕνα χωρίο, πού ἐφθασε στήν Ἁγιότητά Σας μέσῳ Ἀμερικῆς, μετά την εὐγενῆ ἀποστολή ἐκ τοῦ κυρίου, πού ἀναφέρετε! Ἡ προσέγγιση τῆς θεολογίας τοῦ Ἁγίου Πατρός δέν μπορεῖ ὅμως σέ καμιά περίπτωση νά εἶναι «ἀμερικανιά»! Εὔχομαι ὁ Θεός τῆς Ἀγάπης νά Σᾶς χαρίζει χρόνια πολλά ὥστε νά τόν μελετήσετε εἰς βάθος» (Καί ἐδῶ, λοιπόν, ἡ ΕΙΡΩΝΙΑ Σας, ΕΙΡΩΝΙΑ2 , δηλ. εἰς τό τετράγωνον, διά νά ἐνθυμηθῶμεν καί τά μαθηματικά!).
Ἀγαπητέ μου Ἅγιε Ἀδελφέ,
Δέχομαι νά μέ ὑβρίζετε, κατηγορῶντας με ὡς ὑποκριτήν, ὡς ψευδολόγον, ὡς ἐγωϊστήν, ὡς….ὡς…ὡς… ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΝ!
Σᾶς συγχωρῶ ἀπό καρδίας! Ζητῶ καί τήν ἐκ μέρους Σας συγγνώμην! Ἐπί δέ τούτοις διατελῶ
Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης + Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Ὁ καί τῆς καρικατούρας ἐκφραστής! Ὁ καί ἐκ τῆς ἀμνησίας πάσχων!!!!!

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΕΟΡΤΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΑΓΓΑΙΟΥ

Ο Προφήτης Αγγαίος καταγόταν από την Ιερατική φυλή του Λευΐ και είναι ο 10ος των μικρών λεγόμενων προφητών. Γεννήθηκε στη Βαβυλώνα, όταν διαρκούσε η αιχμαλωσία των … [...]