Ο εληλυθώς (= ο έχων έλθει) και ο ερχόμενος εν σαρκί

Γράφει ο Παναγιώτης Ι. Μπούμης στην Romfea.gr Ὁμότ. Καθηγ. Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

(Χριστουγεννιάτικες σκέψεις)
Ὅποιος διαβάζει τίς δύο πρῶτες ἐπιστολές τοῦ ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου βρίσκεται μπροστά στό ἑξῆς φαινόμενο: Στήν Α΄ ἐπιστολή του (4,2) ἔχει: «Πᾶν πνεῦμα ὅ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστόν ἐν σαρκί ἐληλυθότα ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν».
Δηλαδή: «Κάθε ἄνθρωπος μέ χάρισμα πνευματικό πού ὁμολογεῖ ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἔχει ἔλθει “ἐν σαρκί”, σωματικῶς, εἶναι ἀπό τόν Θεό».
Στήν Β΄ ἐπιστολή του (στίχ. 7) ἔχει: «Πολλοί πλάνοι ἐξῆλθον εἰς τόν κόσμον, οἱ μή ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστόν ἐρχόμενον ἐν σαρκί». Δηλαδή: «Πολλοί πλάνοι ἐξῆλθαν (ἤ εἰσῆλθαν) στόν κόσμο, οἱ ὁποῖοι δέν ὁμολογοῦν ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἔρχεται “ἐν σαρκί”, σωματικῶς».
Ἡ ὕπαρξη καί ὁ συνδυασμός αὐτῶν τῶν δύο χωρίων μέ τήν παράθεση τῶν δύο διαφορετικοῦ χρόνου μετοχῶν («ἐληλυθότα» καί «ἐρχόμενον») μᾶς δίνει ἀφορμή νά κάνουμε τίς ἑξῆς σκέψεις καί νά βγάλουμε τά ἑξῆς συμπεράσματα. Σ’ αὐτό μάλιστα μᾶς βοηθάει καί ἡ ἔκφραση «ἐν σαρκί», ἡ ὁποία ὑπάρχει καί στά δύο χωρία, ἡ ὁποία καί τά συνδέει.
1) Ὀρθῶς ὁ J. A. Bengel σχολιάζοντας τήν ἔκφραση «ἐν σαρκί» γράφει: «Αὐτός λοιπόν (ὁ Χριστός) εἶναι τι πλέον τῆς σαρκός». Καί προσθέτει ὁ Παναγιώτης Τρεμπέλας πού παραθέτει τό σχόλιο τοῦ Bengel: «Ἡ ἀνθρωπίνη φύσις περιβάλλει τήν προσωπικότητα τοῦ Λόγου» (Ὑπόμνημα εἰς τάς ἐπιστολάς τῆς Καινῆς Διαθήκης, τόμ. Γ΄, ἔκδ. 2α, Ἀθῆναι 1956, σελ. 501). Φυσικά ἔτσι νοοῦνται καί φανερώνονται οἱ δύο φύσεις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ θεία, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀνθρώπινη φύση, ἡ ψυχή καί τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου.
2) Τό χωρίο Α΄ Ἰω. 4,2 μέ τό νά ἔχει «Χριστόν ἐν σαρκί ἐληλυθότα» σημαίνει ὅτι ἀπό τήν ἀρχή τῆς σαρκώσεως καί ἐνανθρωπίσεώς Του (ὁ Χριστός) ἦταν ἀπό δύο φύσεις. Εἶναι αὐτό πού παραδέχονται ὅλοι οἱ Χριστιανοί· ὅτι ὁ Χριστός ἦταν καί εἶναι «ἐκ δύο φύσεων».
3) Τό χωρίο Β΄ Ἰω. 7 μέ τό νά ἔχει «Χριστόν ἐρχόμενον ἐν σαρκί» σημαίνει ὅτι καί στή συνέχεια μετά τή σάρκωσή Του καί ἐνανθρώπισή Του ὁ Χριστός μέχρι καί σήμερα ἔχει (φέρει) καί τίς δύο φύσεις Του. Εἶναι αὐτό πού ὁμολογοῦν οἱ Χριστιανοί (δυστυχῶς ὄχι ὅλοι) ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἀκόμη καί στούς αἰῶνες «ἐν δύο φύσεσι».
4) Εἴπαμε προηγουμένως ὅτι ὁ Χριστός εἶναι καί ἀκόμη καί στούς αἰῶνες «ἐν δύο φύσεσι». Πράγματι ἐάν θά δώσουμε στή μετοχή «ἐρχόμενον» καί τήν ἐσχατολογική ἔννοια, τήν ὁποία ἀποδίδουν μερικοί ἑρμηνευτές, καί αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ Χριστός μέχρι καί τή Β΄ Παρουσία Του θά εἶναι «ἐν δύο φύσεσι», ὄχι «ἐν μιᾷ», ὄχι μέ μία.
5) Πάντως μέ τή διατύπωση αὐτή «ἐν σαρκί ἐρχόμενον» (ἐνεστώς διαρκείας), σημαίνει ὅτι διατηρεῖται ἀκόμη ἡ ἀνθρώπινη φύση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι ὑφίσταται ἀκόμη καί σήμερα καί δέν ἀπορροφήθηκε ἀπό τή θεία Του φύση. Ἔτσι ἐφ’ ὅσον ὁ Ἰωάννης μᾶς λέει στό Α΄ Ἰω. 4,2 «ἐν σαρκί ἐληλυθότα» καί ἐδῶ (στό Β΄ Ἰω. 7) «ἐν σαρκί ἐρχόμενον», σημαίνει ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι καί σήμερα καί ἐκ δύο φύσεων καί ἐν δύο φύσεσιν.
6) Αὐτά ὀφείλουμε νά τά ἔχουμε ὅλοι μας ὑπ’ ὄψη καί οἱ συμπαθεῖς φιλορθόδοξοι μονοφυσίτες καί οἱ φίλα προσκείμενοι πρός αὐτούς ὀρθόδοξοι καί ρωμαιοκαθολικοί θεολόγοι κατά τίς συναντήσεις τους καί τίς συζητήσεις τους γιά μιά ὀρθή καί κανονική προσέγγιση καί ἕνωση ὅλων στούς κόλπους τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ἐκκλησίας τῶν ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων.
7) Ὁ ὑπάρχων στό χωρίο Β΄ Ἰω. 7 ἐνεστώς διαρκείας, δηλαδή τό «ἐρχόμενον» ἀντί τοῦ «ἐληλυθότα» (= ἔχει ἔλθει) πού ἔχει ὁ Ἰωάννης στήν Α΄ Ἰω. 4,2. Ἐπιστολή του, μᾶς δίνει ἐπίσης λαβή νά θεωρήσουμε ἕνα διαρκή, ἕνα ἐπαναλαμβανόμενο ἐρχομό τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτός ὁ ἐρχομός προφανῶς λαμβάνει χώρα ἰδίως στή Θεία Εὐχαριστία, ἡ ὁποία τελεῖται κανονικῶς μέσα στήν Ἐκκλησία. Αὐτό ὅμως δέν ἀποκλείει νά ἀποτελεῖται ἡ Μία Καθολική Ἐκκλησία ἀπό διάφορες ὑπερτοπικές καί τοπικές αὐτοκέφαλες χριστιανικές Ἐκκλησίες.
8) Ἐξ ἄλλου, τέλος, ἀπό τό συνδυασμό καί συνύπαρξη τοῦ «ἐληλυθότα» καί «ἐρχόμενον ἐν σαρκί» ὑποδεικνύεται ὅτι δέν εἶναι ἀνάγκη νά ὑπάρχει «ἐν σαρκί» καί κάποιος ἄλλος ἄνθρωπος πού νά ἀντιπροσωπεύει τόν Χριστό (Vicarius) ἐπί τῆς γῆς; Εἶναι παρών ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Μακεδονία: Η Κιβωτός της Ρωμηοσύνης

Αρχιμ. Καλλίνικος Γεωργάτος Ἡ Ιερά Μητρόπολή μας, Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, ἀφιερώνει τό Ἡμερολόγιό της 2019 στήν «Μακεδονία μας». Στήν ἔκδοση αὐτή ὑπάρχει καί ἡ … [...]

Βεβήλωσαν τον Μητροπολιτικό Ναό Χίου

Του Παντελή Φύκαρη Με συνθήματα κατά του Μητροπολίτη Χίου Μάρκου και όσων εναντιώνονται στη συμφωνία των Πρεσπών, γέμισαν τον Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Βικτώρων της … [...]

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑ

Καταγωγή Ο Μέγας Ευθύμιος γεννήθηκε το 377 στην Μελιτινή της Αρμενίας, κοντά στον Ευφράτη ποταμό. Τότε βασίλευε ο Γρατιανός. Ήταν από επίσημη οικογένεια. Ο πατέρας … [...]