Ο Χιλιασμός στην πρώτη Εκκλησία και στην σύγχρονη εποχή

Η εργασία αυτή χωρίζεται σε Πρόλογο, Εισαγωγή, Τέσσερα Κεφάλαια με υποκεφάλαια σε Συμπεράσματα και Βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, στον Πρόλογο γίνεται αναφορά στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος για τη μεταπτυχιακή αυτή εργασία. Γίνεται ανάλυση των βασικών αιτιών που υπήρξαν καταλυτικοί παράγοντες προκειμένου να επιλεχθεί το συγκεκριμένο θέμα, ενώ ευχαριστούμε τους δύο καθηγητές που μας βοήθησαν με τις επιστημονικές γνώσεις τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγγραφή της.
Στη Εισαγωγή σημειώνεται η δομή της εργασίας και αναφέρεται περιληπτικά τι ο αναγνώστης θα περιμένει στην κάθε ενότητά της. Έτσι στο πρώτο κεφάλαιο με τίτλο: «Χιλιαστικές δοξασίες» το οποίο χωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες με τίτλους: 1. Τι είναι ο Χιλιασμός, οι ρίζες και οι καταβολές του, 2. Η πορεία των Χιλιαστικών αιρέσεων στην πρώτη Εκκλησία, 3. Ο σκοπός του Χιλιασμού, 4. Οι αντιλήψεις και τα επιχειρήματα των Χιλιαστικών αιρετικών ομάδων από το Μεσαίωνα έως και σήμερα.

Στις υποενότητες αυτές γίνεται μία ιστορική αναδρομή για την πρώτη εμφάνιση των χιλιαστικών δοξασιών και το ποιες αιρέσεις τις υποστήριζαν. Μάλιστα σημειώνεται το πώς οι χιλιαστικές αυτές δοξασίες κατόρθωσαν να επιβιώσουν και τι γίνεται κυρίως από το Μεσαίωνα έως και σήμερα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο: «Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά» και η διδασκαλία τους» χωρίζεται σε δύο υποκεφάλαια: 1. Προέλευση και διαμόρφωση της αίρεσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά, 2. Η δογματική διδασκαλία τους. Εδώ αναλύεται η ιστορική γένεση της αιρέσεως των Μαρτύρων του Ιεχωβά αλλά και η «δογματική τους» διδασκαλία.
Στο τρίτο κεφάλαιο υπό τον τίτλο: «Η Ορθόδοξη δογματική διδασκαλία» υπάρχει η διαίρεση σε δύο υποενότητες: 1. Η Ορθόδοξη Εκκλησία και το Τριαδικό Δόγμα, και 2. Η διδασκαλία της Εκκλησίας ως τρόπος αντιμετώπισης της αίρεσης των Χιλιαστών. Εδώ αναλύεται η βασική δογματική της Ορθόδοξης Εκκλησίας περί Τριαδικού Θεού και γίνεται ανασκευή των πεπλανημένων αντιλήψεών τους.
Στο τέταρτο κεφάλαιο με τίτλο «Οι Χιλιαστές – Μάρτυρες του Ιεχωβά στη σύγχρονη κοινωνία» υπάρχει μόνο μία υποενότητα με θέμα:
Ο Χιλιασμός σήμερα στον κόσμο και στην Ελλάδα. Τρόποι αντιμετώπισης του Χιλιασμού. Εκεί γίνεται λόγος για το πώς παρουσιάζονται σήμερα οι υποστηρικτές της αιρέσεως των Μαρτύρων του Ιεχωβά και σημειώνεται ο τρόπος αντιμετώπισής τους.
Τέλος στα Συμπεράσματα έχουμε αριθμητικά τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε κατά την εκπόνηση αυτής της εργασίας. Ενώ η μελέτη μας κλείνει με την παράθεση της βιβλιογραφίας μας.
 
Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Μέγας Κανών: Σπουδάζοντας την μετάνοια.

..Πηγὴν ζωῆς κέκτημαι σὲ τοῦ θανάτου τὸν καθαιρέτην, καὶ βοῶ σοι ἐκ καρδίας μου πρὸ τοῦ τέλους· Ἥμαρτον, ἱλάσθητι, σῶσόν με.. Μεγας Κανων, Αγιου Ανδρεα Κρητης. Απο το … [...]