Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη Η΄ (8η) Απριλίου, μνήμη των Αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα ΑΓΑΒΟΥ, ΡΟΥΦΟΥ, ΦΛΕΓΟΝΤΟΣ και ΑΣΥΓΚ

Άγαβος ο Άγιος ούτος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα είναι ο αναφερόμενος υπό του Ευαγγελιστού Λουκά εν ταις Πράξεσι των Αποστόλων, όστις λαβών την ζώνην του Αποστόλου Παύλου έδεσεν αυτού τας χείρας και τους πόδας και προεφήτευσε περί αυτού ταύτα: «Τάδε λέγει το Πνεύμα το Άγιον. Τον άνδρα, ου εστιν η ζώνη αύτη, ούτω δήσουσιν εις Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και παραδώσουσιν εις χείρας εθνών» (Πραξ. κα:11). Εξεπληρώθη δε η προφητεία αύτη και διατων έργων, διότι όχι μόνον έδεσαν τον Παύλον οι Ιουδαίοι, αλλά και επεχείρησαν να τον θανατώσωσιν. Ούτος λοιπόν ο ένδοξος του Χριστού Απόστολος κηρύξας το Ευαγγέλιον εις το μέρος εκείνο της οικουμένης, εις τον οποίον εκληρώθη, απήλθε προς Κύριον. Ρούφος Απόστολος και ούτος εκ των Εβδομήκοντα· τούτον αναφέρει ο θείος Παύλος εν τη προς Ρωμαίους επιστολή λέγων: «Ασπάσασθε Ρούφον τον εκλεκτόν εν Κυρίω και την μητέρα αυτού και εμού». (Ρωμ. ιστ:13). Ούτος έγινεν Επίσκοπος Θηβών της Ελλάδος. Φλέγων και Ασύγκριτος, Απόστολοι και ούτοι εκ των Εβδομήκοντα. Ούτοι κηρύττοντες το Ευαγγέλιον ειςδιάφορα μέρη του κόσμου, επέστρεψαν πολλούς απίστους εις την αληθή Πίστιν, με διαφόρους δε τιμωρίας βασανισθέντες υπό των Ελλήνων και Ιουδαίων, ετελειώθησαν τη αυτή ημέρα και ούτως έλαβον παρά Κυρίου τα ουράνια αγαθά της αϊδίου μακαριότητος. Στατιστικά: Δημοσιεύτηκε από silver — Δευ Απρ 08, 2019 12:15 am

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΚΣΤ΄ (26η) Απριλίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΒΑΣΙΛΕΩΣ Επισκόπου Αμασείας.

Βασιλεύς ο ένδοξος του Χριστού Ιερομάρτυς ήτο Επίσκοπος Αμασείας της εν τω Ευξείνω Πόντω ευρισκομένης ζων κατά τους χρόνους του Λικινίου, του βασιλεύσαντος κατά τα έτη … [...]

11955 – Μεγάλη Παρασκευή

Η αμαρτία γέμισε με σκοτάδι την ζωή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος τυφλωμένος από την αμαρτία, ζει μέσα στο σκοτάδι, όλα έχουν μαυρίσει μέσα του. Το σκοτάδι ήταν το δώρο του … [...]

11954 – Μεγάλη Παρασκευή

Η αγία και Μεγάλη ΠαρασκευήΓέροντος ἱερομ. Πετρωνίου Τανάσε (†2011)Δικαίου Ρουμανικῆς ΣκήτηςΤιμίου ΠροδρόμουἉγίου Ὄρους … [...]