Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της πίστης που πρέπει να έχουμε;

«Εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σι­ναάπεως, ερεί­τε τω όρει τούτω μετά­βηθι εντεύθεν εκεί και μεταβήσε­ται».
Ένα πολύ σημαντικό θέμα θίγει, αδελφοί μου, το σημερινό ευαγ­γε­λι­κό ανάγνωσμα· το θέμα της πίστεως. Στο θαύμα που ιστορεί ο ιε­ρός ευαγγελιστής Ματ­θαί­ος το θέμα θίγεται με διπλό τρόπο, αφενός με το παράδειγμα του πατέρα, που παρότι η παράκλησή του προς τους μαθητές του Χρι­στού να θεραπεύσουν τον σεληνιαζόμενο υιό του απέτυχε, ο ίδιος επιμένει και πλησιάζει τον Ιησού ζητώντας τη σωτηρία του, και αφε­τέ­ρου με την παρατή­ρη­ση του Χριστού προς τους μαθητές του για την ολιγοπιστία τους, εξαιτίας της οποίας δεν μπόρεσαν να θερα­πεύ­σουν τον ασθενούντα νεανία.
«Εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σι­να­πεως, ερεί­τε τω όρει τούτω μετά­βηθι εντεύθεν εκεί και μεταβήσε­ται».
῾Η πίστη, λοιπόν, είναι το ζητούμενο από τον άνθρωπο, ένα ζητού­με­νο το οποίο πολύ συχνά ο Χριστός υπενθυμίζει προς τους μαθητές του, αλλά και προς όλους ε­μάς, προς τους οποίους θέτει και σήμερα το ερώ­­τημα: «έχουμε πιίστη;»
Αρκετοί θα βιαστούν να απαντήσουν «ναί, έχω», ξεχνώντας ότι η πίστη δεν είναι κάτι το αόριστο και αφηρη­μένο, δεν σημαίνει πι­στεύω γε­νικά ότι υπάρ­χει Θε­ός, ότι υπάρχει μια ανώ­­τερη δύναμη που κυβερνά τον κο­σμο, αλλά δεν τον γνω­ρίζω και δεν ασχο­λού­μαι με αυτόν παρά μόνον όταν τον χρειάζο­μαι.

Ο Χριστός ζητά μια συγκεκριμένη πίστη στο πρόσωπο και στη θεότητά του, μια πίστη που κάνει τον άνθρωπο να διακρίνει στον κόσμο γύρω του και στην καθημερινότητά του στοι­χεία της παρουσίας του Θεού και να μην τα προσπερνά αδιάφορος. Ζητά μία πίστη που προ­ϋποθέτει αφοσίωση στον Χριστό και που ση­­μαίνει ότι ο Χριστός βρίσκεται στο κέντρο της ζωής του, της οικο­γε­νείας του, της εργα­σίας του, της κάθε ημέ­ρας του. Ζητά μία πίστη που θα εκφρά­ζε­ται ως στενή και ου­σια­στι­κή σχέσ­η του αν­θρώ­­­που με τον Θεό. Ζη­τά μία πίστη που δεν θα κλονίζεται σαν το κα­λάμι στο φύσημα του ανέ­μου, αλλά θα παραμένει σταθερή. Ζητά μία πίστη που μπο­ρεί να αντι­λη­φθεί τα θαύματα του Θεού στον κόσμο. Ζητά μια πίστη που θα αυ­ξάνεται προοδευτικά με τον αγώνα του ανθρώ­που και με τη χάρη του Θεού.
Ο Χριστός αντιλαμβά­νεται, βεβαίως, την αδυ­­­ναμία των μαθητών του και για να μην τους φοβίσει προσδιορίζει το μέγεθος της πίστεως που απαι­τεί­ται: «Εάν έχητε πίστιν ως κοκ­κον σινάπεως, ερείτε τω όρει τούτω μετάβηθι εν­τεύθεν εκεί και μετα­βήσεται».
Λίγη πίστη ζητά ο Χρι­στός, αλλά πίστη δυνα­τή, ουσιαστική, αλη­θι­νή, σαν τη δύναμη που έχει ο κόκκος του σινα­πιού, που αν και είναι μικρός, προέρχεται από αυτόν ένα μεγάλο δέν­δρο, σύμφωνα με τη δια­­­βεβαίωση του ίδιου του Χριστού: «μικρότε­ρον μεν εστίν πάντων των σπερμάτων, όταν δε αυξηθή μείζον των λα­χάνων εστίν και γί­νε­ται δέν­δρον».
Λίγη πίστη ζητά ο Χρι­στος, η οποία όμως θα αυ­ξάνε­ται προοδευ­τι­κά, όπως συμβαίνει με τον σπόρο του σινα­πί­ου, και θα επε­κτεί­νε­ται διαρκώς. Και αυτή η πιίστη είναι αρκετή για να συμβεί αυτό που υπό­­σχεται ο Χριστός στους μαθητές του: «και ου­δέν αδυνατήσει υμίν». Και τίποτε, δη­λα­δή, δεν θα είναι αδύ­να­το για σας.
Γιατί δεν θαυματουρ­γεί, αδελφοί μου, η πί­στη μας, δεν θαυμα­τουρ­­γού­με εμείς, αλλά θαυ­ματουργεί ο ίδιος ο Θε­ός στον οποίο πι­στεύ­­ου­με και τον οποίο επι­καλούμεθα. Γι᾽ αυτό και χρειάζεται ουσια­στι­κή και αληθινή πίστη. Αν αμφιβάλλουμε, αν αμ­φισβητούμε τη δύνα­μη του, τότε δεν μπο­ρούμε να επιτύχουμε τί­ποτε.
Αυτή την πίστη, τη γνήσια και δυ­νατή πίστη, στο όνομα και τη δύναμη του Θεού, ας προσπαθήσουμε, αδελ­φοί μου, να καλλιερ­γή­σουμε και εμείς στην ψυ­χή μας. Αυτή την πίστη, η οποία θα είναι τρόπος ζωής και θα αποτελεί κα­θη­μερι­νό βίω­μα της παρου­σίας του στη ζωή μας. Αυτή την πίστη, την οποία διέθετε η Πανα­γία μας, διέ­θεταν οι άγιοί μας, γι᾽ αυτό και τους βλέπουμε να επι­τελούν και μετά την κοί­­μησή τους τόσο θαύ­μα­τα. Και γι᾽ αυτή την πίστη, πρέπει να προ­σ­πα­θήσουμε, ώστε να είμαστε σε θέση και να κα­τα­­νοούμε τα θαύ­μα­τα του Θεού που επι­τελούνται στον εαυ­τό μας και γύρω μας, αλλά και να μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε ως μέσο για τη σωτηρία των αδελφών μας. Αμήν.
πηγή: /imverias.blogspot.com

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Μορφωμένος ή σοφός;

Όποιος γνωρίζει τους άλλους είναι μορφωμένος. Όποιος γνωρίζει τον εαυτό του είναι σοφός. … [...]

10973 – Η Κοίμησις της Θεοτόκου

«Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον, καὶ προστασίαις ἀμετάθετον ἐλπίδα, τάφος καὶ νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν» (κοντάκιον της εορτής της Κοιμήσεως)Το μεγαλείο της αγάπης … [...]

Κοινωνικές δράσεις της Ι.Μ. Κερκύρας

Μετά από ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου και στα πλαίσια των κοινωνικών δράσεων της τοπικής Εκκλησίας, το πρωί … [...]

Μεταφοράς της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας από την Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου Ατάλης-Μπαλή στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής Μυλοποτάμου

Το εσπέρας της Δευτέρας 13ης Αυγούστου 2018 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος προέστη της καθιερωμένης μεταφοράς της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας από … [...]

''Οίκος καταπαύσεως Θεού''

Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, Υπερτίμου και Εξάρχου Άνω Μακεδονίας Και πάλι το πλήρωμα της Εκκλησίας, «αι γενεαί πάσαι» καθώς ψάλλουν οι … [...]