Συνάντηση Πατριάρχη Ιεροσολύμων με Πατριάρχη Μόσχας

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 19ης Νοεμβρίου/ 2ας Δεκεμβρίου 2017, εὐθύς ἀμέσως μετά τό πέρας τῆς Συνεδρίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας, ἔλαβε χώραν συνάντησις τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου μετά τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας κ. Κυρίλλου.
Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην διά τήν ὑποδοχήν, τήν ὁποίαν Ἐκεῖνος ἐπιφυλάσσει ἐκάστοτε εἰς τούς Ρώσσους προσκυνητάς καί εἰς τούς πολιτικούς ἐκ Ρωσσίας καί διά τήν στάσιν Αὐτοῦ εἰς τό θέμα τῆς Οὐκρανίας.
Εἰς τούς λόγους τούτους ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος ἀπήντησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί ἴδε:
Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ρωσσίας ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων διά τήν ἐνημέρωσιν ταύτην, διά τόν προωθούμενον εἰς τό Ἑβραϊκόν Κοινοβούλιον Νόμον καί διά τήν διατήρησιν τοῦ καθεστῶτος τῆς Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων (status quo), συνεχίζων καί λέγων ὅτι Ἡμεῖς θεωροῦμεν ὑμᾶς τούς Ἁγιοταφίτας ὡς φύλακας τῶν Ἁγίων Τόπων καί τοῦ status quo τῶν Ἱεροσολύμων.
Ὅπως καί εἰς ἄλλην περίπτωσιν εἶπεν, ἐάν ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης δέν ὑπῆρχε, δέν θα ὑπῆρχαν σήμερον τά Πανάγια Προσκυνήματα. Ἐπαινοῦμεν τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα ὄντως διά τόν ρόλον αὐτῆς τῆς διαφυλάξεως τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων.
Ἐκφράζομεν τήν εὐγνωμοσύνην μας πρός τήν Ἀδελφότητα διά τήν ἀποστολήν της, ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ δύναμιν, σοφίαν καί ἀνδρείαν καί ἡ Ρωσσική Ἐκκλησία θεωρεῖ ἀποστολήν αὐτῆς τήν προστασίαν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων.
Διά χάριν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων ἡ Ρωσσία εἰσῆλθεν εἰς τόν Κριμαϊκόν Πόλεμον μέ ὅλην τήν Εὐρώπην. Σήμερον ἡ Ρωσσία θεωρεῖ λίαν σημαντικόν τόν ρόλον τοῦ Πατριαρχείου διά τήν διατήρησιν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων.
Αἱ σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσσίας μέ τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων παρουσιάζουν ἀνοδικήν πορείαν. Τοῦτο μᾶς βοηθεῖ και Ἡμᾶς σήμερον νά ὁμιλήσωμεν διά ἐπίκαιρα θέματα τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τάς Ἐκκλησίας μας.
Ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς συναντήσεώς μας, ἐσυνέχισεν ὁ Μακαριώτατος, ἀναφερόμεθα εἰς Οὐκρανίαν, εἰς τήν ὁποίαν ὑπάρχει βαθεῖα πολιτική σύγκρουσις ἡ ὁποία ἑρμηνεύεται ὡς εἰσβολή τῆς Ρωσσίας εἰς τήν Οὐκρανίαν.
Τοῦτο οὐδέποτε συνέβη. Ἡ Ρωσσία ἀντιστέκεται εἰς τεκταινόμενα σχέδια εἰς Οὐκρανίαν. Εἰς Οὐκρανίαν προωθοῦνται σχέδια ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας μας δι ἀλλαγήν τοῦ τίτλου αὐτῆς καί διά πρόσαψιν τοῦ τίτλου αὐτῆς εἰς σχισματικούς, ἐν ᾧ ἡ δική μας Ἐκκλησία θά ὀνομασθῇ Ρωσσική Ἐκκλησία διά τήν ἀπόσχισιν τῶν πιστῶν μας ἀπό τήν Ἐκκλησίαν μας.
Ἄλλο Νομοσχέδιον εἶναι ἡ προσπάθεια νομιμοποιήσεως καταλήψεως Ἱερῶν Ναῶν ὑπό σχισματικῶν καί Οὐνιτῶν. Οἱ πιστοί μας ἐκεῖ δικαιώνονται ἀπό τάς δικαστικάς ἀποφάσεις, αἱ ὁποῖαι ὅμως δέν ἐκτελοῦνται ὑπό τῆς Κυβερνήσεως.
Ἄλλο προωθούμενον νομοσχέδιον εἶναι ὅτι οἱ ὁρισμοί τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ ἐκλογή τῶν Ἐπισκόπων αὐτῆς ὀφείλουν νά ἔχουν προηγουμένως τήν ἔγκρισιν τῆς πολιτείας.
Περί τῶν προβλημάτων τούτων ἔγραψα εἰς τόν Πάπαν Ρώμης καί εἰς τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν. Ὑπῆρξε ἀντίδρασις ἐπί τούτου ἀπό τόν Πάπα Ρώμης καί ὑπῆρξε ἀντίδρασις ἀπό τόν Γενικόν Γραμματέα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν μέ ἐπιστολήν αὐτοῦ.
Ἐξ αἰτίας τῆς διαμαρτυρίας αὐτῆς πρός τό παρόν ὑπνώττουν τά νομοσχέδια ταῦτα, δυνάμενα ὅμως νά ἐπανεμφανισθοῦν, διά νά προωθηθοῦν. Παρά ταῦτα, ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας προσῆλθον εἰς τήν συνέλευσιν αὐτήν ἄνευ ἐνδοιασμοῦ.
Εὐχαριστοῦμεν διά τήν παρουσίαν Ὑμῶν σήμερον εἰς τήν Σύγκλησιν τῆς Ἱεραρχίας καθώς καί διά τήν προσεχῆ παρουσίαν Ὑμῶν εἰς τούς ἑορτασμούς ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης εἰς τό Αἰκατερίνεμπουργκ.
Καί ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης κ. Κύριλλος ἠρώτησε, πῶς ἔχει τό πρόβλημα εἰς Καττάρ.
Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Κύριλλον διά τό ἔμπρακτον ἐνδιαφέρον Αὐτοῦ ὑπέρ τῶν Ἁγίων Τόπων, τό ὁποῖον εἶναι συνέχεια τοῦ ἐνδιαφέροντος τῶν προκατόχων Αὐτοῦ καί συνέχεια τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ Ρωσικοῦ λαοῦ, εὐσεβουμένου τά Πανάγια Προσκυνήματα καί ἰδίᾳ τόν Ἅγιον Τάφον.
Γνωρίζομεν, εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, ὅτι τό ἐκκλησιαστικόν καί τό πολιτικόν ἐνδιαφέρον τῆς Ρωσσίας τυγχάνει δεδομένον.
Ἡ προσέλευσις Ρώσσων προσκυνητῶν ἔχει ἰδιαιτέραν σημασίαν, διότι οὗτοι δίδουν μήνυμα εἰς τό θρησκευτικόν καί πολιτικόν περιβάλλον τῆς περιοχῆς ἡμῶν.
Οἱ ἐπισκεπτόμενοι Ὀρθόδοξοι τά Πανάγια Προσκυνήματα δέν εἶναι «τουρῖσται», ὡς συνήθως ὀνομάζονται ὑπό τῶν πολιτικῶν ἀρχῶν ἀλλά προσκυνηταί.
Ἡμεῖς ὡς Ἁγιοταφῖται ἐκπροσωποῦμεν ὅλους τούς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς ἡμῶν εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα. Ἄν δέν ὑπῆρχε ἡ Ἀδελφότης τοῦ Παναγίου Τάφου, δέν θά εἶχον διατηρηθῆ σήμερον τά Πανάγια Προσκυνήματα.
Εἰς τήν πρό ὀλίγου ὁμιλίαν μου εἰς τήν Συνέλευσιν τῆς Ἱεραρχίας εἶπον ὅτι ὁ Πανάγιος Τάφος ἀνήκει εἰς ὅλον τόν κόσμον. Ἀποστολή τῆς Ἀδελφότητος εἶναι νά διατηρῇ τόν Πανάγιον Τάφον καί ὅλα τά Προσκυνήματα νά εἶναι προσιτά εἰς τόν κόσμον.
Μακαριώτατε, Ἡμεῖς εὐγνωμονοῦμεν Ὑμᾶς διά τήν ἀμέριστον συμπαράστασιν Ὑμῶν εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα.
Ὅσον ἀφορᾷ τό ἐρώτημα τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας κ. Κυρίλλου διά το Καττάρ, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἀπήντησεν ὅτι αἱ σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων μετά τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας εἶναι καλαί.
Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἠργάσθη ἐπί ἔτη καί ἐδημιούργησε καί ἐγκατέστησεν εἰς τό Καττάρ ἕν πολυεθνικόν Διορθόδοξον Ἐκκλησιαστικόν Κέντρον, τό ὁποῖον ἀριθμεῖ σήμερον περίπου 10.000 μέλη.
Εἰς αὐτό, μετά συνεργείας καί προσπαθείας τοῦ ἀντιπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Καττάρων κ. Μακαρίου, ὁ ὁποῖος εἶναι καί πολύγλωσσος, εὑρίσκουν καταφύγιον, παραμυθίαν καί συμπαράστασιν ὅλοι οἱ ἐντόπιοι Ὀρθόδοξοι, Ἰορδανοί, Παλαιστίνιοι, Ἕλληνες, Ρώσσοι καί Ρουμᾶνοι ἀνεξαρτήτως ἐθνικότητος.
Ὁ Ναός τοῦ Πατριαρχείου εἰς Καττάρ, εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, ἔχει ὁλοκληρωθεῖ καί ἀναμένει Ἡμᾶς ὁ ἐξοχώτατος Ἐμίρης μέ ἀνοικτήν πρόσκλησιν Αὐτοῦ διά τήν τελετήν τῶν Ἐγκαινίων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ο Πειραιάς τίμησε τον Πολιούχο του (ΦΩΤΟ)

Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ.Σεραφείμ πραγματοποιήθηκαν οι φετινές Λατρευτικές εκδηλώσεις για τον Πολιούχο και Προστάτη Άγιο της πόλεως του … [...]

H Μεγάλη Νίκη της Ζωής

Η Ζωή είναι μια τόση δα μικρή ζαχαρίτσα. Ζει ανέμελα στην αγαπημένη της Ζαχαροχώρα, παρέα με τους ξεχωριστούς της φίλους. Όμως ένα τρομερό γεγονός θα συμβεί και θα … [...]