Συνοδικές Επιτροπές της Εκκλησίας της Ελλάδος

(Προηγούμενη δημοσίευση: http://www.pemptousia.gr/?p=171138)
Ο Καταστατικός Χάρτης προβλέπει τη λειτουργία Συνοδικών Επιτροπών με αντικείμενο την μελέτη και επεξεργασία των θεμάτων της ΙΣΙ και υποβοήθησης του έργου της ΔΙΣ[1]. Οι Συνοδικές Επιτροπές λειτουργούν με βάση τον κανονισμό 160/2004, «Περί λειτουργίας των Συνοδικών Επιτροπών» που αναφέρεται στις λειτουργούσες Συνοδικές Επιτροπές, οι οποίες προβλέπονται και από το άρθρο 10 του ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος»[2]. Αυτές είναι οι: 1) Επί της Αρχιγραμματείας, 2) Η επί της εκκλησιαστικής τέχνης και μουσικής, 3) Επί των Δογματικών και Νομοκανονικών ζητημάτων[3], 4)  Επί της Θείας λατρείας και του Ποιμαντικού έργου[4], 5) Επί του μοναχικού βίου, 6) Επί της χριστιανικής αγωγής της νεότητος, 7)  Επί των Διορθόδοξων και Διαχριστιανικών σχέσεων[5], 8) Επί της εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως και της επιμορφώσεως του εφημεριακού κλήρου, 9) Επί του τύπου, των δημοσίων σχέσεων και της διαφωτίσεως, 10) Επί των αιρέσεων, 11) Επί της κοινωνικής Προνοίας και Εποποιίας και 12) Επί των Οικονομικών της Εκκλησίας.

Οι ΣΕ ασχολούνται με θέματα της αρμοδιότητάς τους, τα οποία είτε παραπέμπονται σ΄ αυτές προς γνωμοδότηση από την Δ.Ι.Σ ή από τον Αρ-χιγραμματέα ή από οποιαδήποτε άλλη ΣΕ, διά της Αρχιγραμματείας ή οί-κοθεν (αυτοβούλως)[6]. Έδρα και τόπος των Συνεδριών των Σ.Ε (Συνοδι-κών Επιτροπών) αποτελούν τα γραφεία που βρίσκονται κοντά στην Ιερά Σύνοδο[7].
Το αξίωμα των μελών της ΣΕ είναι τιμητικό και άμισθο. Όσον αφορά όμως τα λαϊκά μέλη που μετακαλούνται από άλλες πόλεις ή τα λαϊκά ή κληρικά μέλη Υποεπιτροπών και Ειδικών ΣΕ, μπορεί κάθε ΣΕ να προβλέπει ειδική αποζημίωση για την καταβολή των οδοιπορικών. Αυτή   ορίζεται από τον οικείο προϋπολογισμό. Όλα αυτά τίθενται υπό την κρίση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου[8].
Οι αρμοδιότητες κάθε Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής αναγράφονται στον ιδρυτικό κανονισμό καθεμιάς[9]. Η συμμετοχή των Μητροπολιτών και των λοιπών μελών στις συνεδρίες των ΣΕ είναι υποχρεωτική[10].
Οι τακτικές συνεδρίες καθεμιάς ΣΕ λαμβάνουν χώρα κάθε μήνα, εκτός του μηνός Αυγούστου, με ολομέλεια ή απλή απαρτία. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται κατά προτίμηση τις ημέρες που διεξάγονται και οι συνεδρίες της Δ.Ι.Σ ή, σε περίπτωση απογευματινών Συνοδικών συνεδριών, τις μεθεπόμενες μέρες[11]. Στις συνεδρίες προεδρεύει το Αρχιερατικό μέλος που έχει τα πρεσβεία της ιερωσύνης, όπως διατάσει το άρθρο 10 του Ν.590/1977. Εάν αυτό κωλύεται να συμμετάσχει σε έκτακτη ή τακτική συνεδρία, μετά από έγκαιρη ενημέρωση από τον Γραμματέα, η ΣΕ μπορεί να συνέλθει σε έκτακτη ή και τακτική συνεδρία υπό την προεδρία του αμέσως επομένου κατά τα πρεσβεία μέλους της[12].
Για όλες τις συνεδρίες των ΣΕ κρατούνται Πρακτικά τα οποία ανα-γινώσκονται σε επόμενες συνεδρίες και συνυπογράφονται απ΄ όλα τα μέ-λη που μετέχουν σ΄ αυτές. Για ευκολότερη και πληρέστερη διεξαγωγή του γνωμοδοτικού έργου των ΣΕ, προβλέπεται η μηχανοργάνωση των γρα-φείων για την ηλεκτρονική καταγραφή των Πρακτικών και ειδικότερα της βασικής επιχειρηματολογίας όλων των μελών, προτάσεων και  εισηγητικών αποφάσεων, μαζί με τυχόν αντιρρήσεις κάποιων μελών[13].
Το κεφάλαιο δ΄ του Κανονισμού 160/2004 αναφέρεται στις υπηρεσίες και τα γραφεία της Αρχιγραμματείας. Στο άρθρο 24 του ίδιου Κανονισμού αναφέρεται η αρμοδιότητα των ΣΕ επί των οικονομικών θεμάτων της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο). Η  Ε.Κ.Υ.Ο, όπως θα δούμε παρακάτω συστάθηκε δια του Κανονισμού υπ΄ αριθ. 100/1998[14].
(Συνεχίζεται)
[1]  Καταστατικός Χάρτης, άρθρο 10.
[2] Φ.Ε.Κ. 146 Α΄/31-5-1977.
[3]Κανονισμός 160/2004 «Περί λειτουργίας τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν» άρθρο 15.
[4]Κανονισμός 160/2004 «Περί λειτουργίας τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν» άρθρο 16.
[5]Κανονισμός 160/2004 «Περί λειτουργίας τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν» άρθρο 19.
[6]Κανονισμός 160/2004 «Περί λειτουργίας τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν» άρθρο 5 παρ. 1.
[7]Κανονισμός 160/2004 «Περί λειτουργίας τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν» άρθρο 2 παρ. 2.
[8] Κανονισμός 160/2004 «Περί λειτουργίας τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν» άρθρο 2 παρ. 3.
[9]Κανονισμός 160/2004 «Περί λειτουργίας τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν» άρθρο 2 παρ. 5.
[10] Κανονισμός 160/2004 «Περί λειτουργίας τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν» άρθρο 3 παρ. 1.
[11] Κανονισμός 160/2004 «Περί λειτουργίας τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν» άρθρο 3 παρ. 2.
[12] Κανονισμός 160/2004 «Περί λειτουργίας τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν» άρθρο 3 παρ. 5.
[13] Κανονισμός 160/2004 «Περί λειτουργίας των Συνοδικών Επιτροπών» άρθρο 7.
[14] Φ.Ε.Κ 261/Α΄/20-11-1998.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ