Τόμος Ομιλιών μακ. Γέρ. Γεωργίου Καψάνη

Από την Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγ. Όρους εκδόθηκε ο τρίτος τόμος της σειράς του μακαριστού Γέροντος Γεωργίου (Καψάνη). Ο τόμος περιλαμβάνει ομιλίες του Γέροντα σχετικές με την περίοδο του Τριωδίου και με το περιεχόμενο των αρετών, οι οποίες εκφωνήθηκαν μεταξύ των ετών 1981-1991. Διατίθεται στην τιμή των 7 ευρώ, αποτελείται από 250 σελίδες και η κεντρική διάθεση γίνεται από την Ιερά Μονή Γρηγορίου και τις εκδόσεις Σταμούλη (ηλεκτρονική διεύθυνση: grigoriou.monastery@gmail.com).
Παραθέτουμε στη συνέχεια τον Πρόλογο και τα περιεχόμενα του τόμου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Άγιο Τριαδικό Θεό που μας αξιώνει και εφέτος ευχαίς του μακαρι­στού Γέροντός μας, π. Γεωργίου, να προβούμε στην παρούσα έκδοσι.
Συμπληρώθηκαν ήδη τρία χρόνια οπό την μακαρία κοίμησί Του.
Με την Χάρι του Θεού, κατά την υπόσχεσί μας, συνεχίζουμε την δημοσίευσι των ομιλιών του Γέροντός μας, που εξεφώνησε στην τράπεζα της Μονής μας κατά την περίοδο από το 1981 έως το 1991. Στον παρόντα τόμο περιέχονται ομιλίες που αναφέρονται στο Τριώδιο και στον αγώνα για την απόκτησι των αρετών.
Η περίοδος του ευλογημένου και κατανυκτικού Τριωδίου αρχίζει με τον Εσπερινό της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου και τελειώνει το Μέγα Σάββατο με τον Εσπερινό του Πάσχα, και είναι μία πορεία πνευματικού αγώνος, όπως ορίζει η Εκκλησία μας, ο οποίος οδηγεί στην λαμπροφόρο Ανάστασι του Κυρίου μας.
Το Τριώδιο περιλαμβάνει δέκα εβδομάδες χωρι­σμένες σε τρεις περιόδους. Οι τρεις πρώτες είναι η προπαρασκευτική περίοδος. Ακολουθούν οι έξι εβδομάδες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που επισφραγίζονται με την Μεγάλη Εβδομάδα.
Ο μακαριστός Γέροντάς μας έλεγε, ότι το Τριώδιο αρχίζει με το– «μη προσευξώμεθα φαρισαϊκώς αδελφοί…» και τελειώνει με το «Μνησθητι, Εύσπλαγχνε, και ημών, καθώς εμνημόνευσας του ληστού εν τη Βασιλεία των Ουρανών». Αρχίζει και τελειώνει με την ταπείνωσι και την μετάνοια. Όλο το Τριώδιο μάς συμβουλεύει, μάς παροτρύνει, μάς βοηθάει να μετανοούμε, να ταπεινοφρονούμε, να έχουμε αγάπη, ταπείνωσι, υπομονή, πραότητα, εγκράτεια, να νικού­με τα πάθη μας, τονίζοντάς μας ότι παρ’ όλον τον πνευματικό αγώνα που κάνουμε δεν πρέπει να έ­χουμε εμπιστοσύνη στις αρετές μας και στις δυνά­μεις μας, αλλά στην Χάρι και το έλεος του Θεού.
Ο λόγος του Γέροντα ήταν πηγαίος και ανιδιοτε­λής. Ήταν λόγος που επήγαζε μέσα από μία καρδία που αγαπούσε τον Θεόν και τους ανθρώπους. Ήταν λόγος εμπειρικός, βγαλμένος μέσα από τον προσ­ωπικό του πνευματικό αγώνα, και απέβλεπε πάν­τοτε στην δόξα του Θεού, την οικοδομή της Εκκλη­σίας και την σωτηρία του ανθρώπου, ενός έκαστου ξεχωριστά. Ο λόγος του παρηγορούσε, στήριζε, ενεθάρρυνε, ανέπαυε τον ακροατή του και τον βοηθούσε να βρη το βαθύτερο νόημα της ζωής του, που είναι η θέωσις, δηλαδή η ένωσίς του με τον Θεόν, και ότι η θέωσις είναι δυνατή μόνον μέσα στην Ορθόδοξο Εκκλησία. Γι’ αυτό θεωρούσε μεγάλη και σωτήρια υπόθεσι το να παραμένη κανείς μέσα στην Εκκλησία, αγωνιζόμενος με υπομονή, μετάνοια και ταπείνωσι έχοντας ως κέντρο της ζωής του τον Χριστό.
Η μεγαλύτερη ευλογία και χαρά για τον Γέροντά μας, όπως φαίνεται και στους λόγους του, ήταν να μας βλέπη να προοδεύουμε πνευματικά και να ωριμάζουμε κατά Θεόν. Πολύ συχνά επίσης έλεγε, ότι όσο περισσότερο πλησιάζουμε στον Χριστό τόσο περισσότερο πλησιάζουμε και μεταξύ μας, και ότι όσο αυξάνει η αγάπη μας στον Θεό τόσο αυξάνει και η αγάπη μεταξύ μας και ενισχύεται και δυναμώνει η εν Χριστώ ενότης μεταξύ μας.
Ευχόμεθα και η παρούσα έκδοσις με την Χάρι του Θεού να βοηθήση όλους μας στον πνευματικό μας αγώνα με κέντρο της ζωής μας τον Χριστό– να ακολουθήσουμε την πορεία που εχάραξε ο Κύριός μας και περιεπάτησαν οι πολύπονοι πόδες των Αγίων, και να αξιωθούμε και της χαράς της Αναστάσεως του Κυρίου μας.
Ο Καθηγούμενος της Ι. Μονής ‘Οσίου Γρηγορίου
+Αρχιμ. Χριστοφόρος
Του αγίου μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου 2017
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Περιεχόμενα……………………………………………………………………….
Πρόλογος…………………………………………………………………………..
Ομιλίαι εις εορτάς του Τριωδίου

Εις την Κυριακήν του Τελώνου και Φαρισαίου

                και περί Ιεραποστολής (1989)…………………………………………..

Εις την Κυριακήν του Τελώνου και Φαρισαίου (1991).
Εις την Κυριακήν του Τελώνου και Φαρισαίου…………..
Εις την παραβολήν του Ασώτου Υιού (1989)……………..
Εις την Κυριακήν του Ασώτου (1991)…………………………
Εις την Κυριακήν της Άπόκρεω…………………………………..
Εις την Τράπεζαν της Συγχωρήσεως (1985)……………….
Εις την Τράπεζαν της Συγχωρήσεως (1988)……………….
Εις την Κυριακήν της Τυρινής (1989)…………………………..

10. Εις την Τράπεζαν της Συγχωρήσεως (1989)……………….
11. Εις την Τράπεζαν της Συγχωρήσεως (1990)……………….
12. Εις την Κυριακήν της Τυρινής (1991)…………………………..
13. Εις την Τράπεζαν της Συγχωρήσεως (1992)……………….
14. Εις την Κυριακήν της Ορθοδοξίας (1984)……………………
15. Εις την Κυριακήν της Ορθοδοξίας……………………………….
16. Εις την Β’ Κυριακήν των Νηστειών
              (Του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) (1993)……………………..

Εις την Γ’ Κυριακήν των Νηστειών

                 (Της Σταυροπροσκυνήσεως)…………………………………………….

Εις την Δ’ Κυριακήν τον Νηστειών (Περί Πίστεως)…
Εις την Δ’ Κυριακήν των Νηστειών

                 (Του αγίου Ιωάννου της Κλίμακος) (2006)………………………

Εις την Ε’ Κυριακήν των Νηστειών

                  (Της αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας) (1999)……………………….

Εις την Κυριακήν των Βαΐων……………………………………….
Εις την Κυριακήν των Βαΐων

                  και εις τον Ευαγγελισμόν της Θεοτόκου (1985)………………..

Εις την Αγίαν και Μεγάλην Πέμπτην (1985)……………….
Εις την Μεγάλην Πέμπτην……………………………………………
Εις το Μέγα Σάββατον (1985)………………………………………
Εις το Μέγα Σάββατον το Υπερευλογημένον (1986)
Εις το Άγιον και Μέγα Σάββατον…………………………………

Ομιλίαι περί αρετών

Περί μετανοίας και πίστεως (1981)……………………………..
Περί μετανοίας (1989)………………………………………………….
Περί μαρτυρίας Χριστού (1981)………………………………….
Περί νήψεως (1981)………………………………………………………
Περί νοεράς προσευχής (1983)……………………………………
Περί Απαθείας. Εις μνήμην του μακαριστού

                 π. Αρσενίου (1991)…………………………………………………………….

Περί καθαρότητος ψυχής και σώματος

                 και εις τον άγιον Ιωάννην τον Κουκουζέλην (1986)…………

Περί ενότητος……………………………………………………………….

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ, ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ

Γιορτάζουμε σήμερα 18 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Λουκά, του Ευαγγελιστού. Ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας και η εθνικότητα του … [...]

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ

Λουκάς ο ιατρός Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς καταγότανε από την Αντιόχεια της Συρίας. Ήταν Έλληνας και από μικρός ασχολήθηκε με τα γράμματα. Γνώριζε πολύ καλά τα … [...]

Ο Αγιος Λουκας ο Ευαγγελιστης

Καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας. Ἦταν γιατρὸς στὸ ἐπάγγελμα, ὅμως γνώριζε πολὺ καλὰ τὴ ζωγραφικὴ τέχνη. Μάλιστα σὲ αὐτὸν ἀποδίδονται οἱ πρῶτες εἰκόνες τῆς … [...]