11440 – Ολόφωτα Χριστούγεννα στο Άγιον Όρος

Του Αγιορείτου μοναχού Παταπίου Καυσοκαλυβίτου στην Romfea.grἩ νύχτα τῶν Χριστουγέννων εἶναι μιά νύχτα φωτεινή. Ὄχι τόσο γιατί ὁ ἀστέρας πού ὁδήγησε τούς Μάγους στόν Χριστό μαρμαίρει στόν οὐρανό καί οἱ φαντασμαγορικοί ἀστερισμοί καταυγάζουν τό στερέωμα ἤ ἀκόμα, γιατί οἱ οἰκίες καί οἱ πόλεις μας, φορώντας τά γιορτινά τους, εἶναι ὑπερβαλλόντως φωταγωγημένες.Ἡ νύχτα τῶν Χριστουγέννων εἶναι φωτεινή γιατί μᾶς ὁδηγεῖ στό σκιόφως τοῦ πιό μυστικοῦ καί κατανυκτικοῦ ἑαυτοῦ μας…Στό Ἅγιον Ὄρος καί στά ἱερά σκηνώματά του, πού ξεπερνοῦν τά χίλια, ἀνάμεσά τους μονές, σκῆτες, κελλιά καί ἡσυχαστήρια, ἡ ἀγρυπνία τῶν Χριστουγέννων ἀρχίζει νωρίς τό βράδυ, ἀφοῦ πρῶτα, μία ὥρα μετά τή δύση τοῦ ἡλίου, κατά τό ἁγιορείτικο Τυπικό, κτυπήσουν οἱ μεγάλες καμπάνες, σέ τρεῖς στάσεις, ἐφόσον πρόκειται γιά δεσποτική ἑορτή.Καί εἶναι αὐτή μία ἄλλη μυσταγωγία, εἰδικά γιά ὅσους Ἁγιορεῖτες πατέρες, ὅπως ὁ γράφων, μονάζουν σέ Σκήτη, νά ἀκοῦς αὐτή τήν ἐξαίσια συγχορδία τῆς κωδωνοκρουσίας, τῆς ὁποίας οἱ ἦχοι ἀντηχοῦν μέσα στούς λόγγους καί τίς χαράδρες, πάνω ἀπό τά προβούνια τοῦ Ἄθωνα, πού συνήθως εἶναι χιονισμένα, νά ἀντανακλῶνται πάνω στίς στέγες τῶν ταπεινῶν καλυβῶν, τίς καλυμμένες μέ σχιστόπλακες, σάν ἄλλο δέρμα φιδιοῦ…Ἡ ἀγρυπνία ἀρχίζει μέ τή Λιτή, ὅπου ψάλλονται σέ μέλος ἀργό μερικά ἀπό τά θεολογικώτερα τροπάρια τῆς ἑορτῆς, ποιήματα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, σέ ἦχο πρῶτοὉ οὐρανός καί ἡ γῆ, σήμερον ἐφραινέσθωσαν. Ἄγγελοι καί ἄνθρωποι, πνευματικῶς πανηγυρίσωμεν· ὅτι Θεός ἐν σαρκί ἐπέφανε, τοῖς ἐν σκότει καί σκιᾷ καθημένοις… Σήμερον ὁρᾶται σαρκί, ὁ φύσει ἀόρατος, διά τόν ἄνθρωπον.Πράγματι! Τόσο οἱ θεολογικότατοι ὕμνοι τῶν Χριστουγέννων ὅσο καί οἱ ἱερές ἀπεικονίσεις τῆς ἑορτῆς, αἰσθητοποιοῦν τήν παρουσία τοῦ γεννηθέντος Χριστοῦ στίς ψυχές τῶν ἀγρυπνούντων.Ἡ ἀτμόσφαιρα πού δημιουργεῖται στό ναό, ἀπό τήν «ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ» θεία λατρεία, ἀποβαίνει ἀληθινή μυσταγωγία τῶν πιό ὑψηλῶν θεολογικῶν καί πνευματικῶν ἐμπειριῶν.Νομίζει κανείς, ὅτι Ἄγγελοι ἐπεδήμησαν ἐξ οὐρανοῦ καί συμψάλλουν ἐναρμόνια μελωδήματα μέ τούς ἀποδήμους τοῦ κόσμου ὀρεσιτρόφους μοναχούς.Μέσα στόν χῶρο τοῦ ἁγιορείτικου ναοῦ, τό πνευματικό μεγαλεῖο, τό μυστικό βάθος καί τό αἰσθητικό κάλλος τῆς ὀρθόδοξης τέχνης συνεργοῦν ὥστε οἱ προσευχόμενοι νά ζοῦν τό μυστήριο τῶν Χριστουγέννων μέ τίς αἰσθήσεις τους, πού μεταμορφώνονται κι αὐτές γιά νά γίνουν μέσα ἐπικοινωνίας μέ τό ἄρρητο καί ὑπερφυσικό.Τελευταία ἀνάμεσα στίς μεστές δογματικοῦ καί θεολογικοῦ περιεχομένου Ὠδές καί ὡς ἀποκορύφωμα στή λειτουργική κατάνυξη τοῦ Ὄρθρου τῆς ἑορτῆς, ψάλλεται ἡ γλυκύτατη Ἐνάτη Ὠδή τῆς Θεοτόκου:Μεγάλυνον ψυχή μου, τήν τιμιωτέρα καί ἐνδοξοτέρα τῶν ἄνω στρατευμάτων. Μυστήριον ξένον, ὁρῶ καί παράδοξον! οὐρανόν τό Σπήλαιον· θρόνον Χερουβικόν, τήν Παρθένον· τήν φάτνην χωρίον· ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος, Χριστός ὁ Θεός· ὅν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν.Ἡ Ἐνάτη Ὠδή τῶν Χριστουγέννων! Πρόκειται γιά ἕνα ξέσπασμα πνευματικῆς χαρᾶς, ἄρρητης, ἀνέκφραστης μέ λόγια χαρᾶς. Ὡς ὀρθόδοξοι καί μάλιστα ὡς Ἕλληνες θά πρέπει νά καυχώμαστε ἐν Κυρίῳ γι᾿ αὐτό τό ἔργο τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Ποιητοῦ, τονισμένο σέ πρῶτο ἦχο.Ἄς μήν προτείνουμε ἀνάμεσα στά ἔργα τῆς παγκόσμιας μουσικῆς κληρονομιᾶς μόνο τήν Ἐνάτη Συμφωνία τοῦ Μπετόβεν γιά τόν πράγματι μεγαλειώδη ἔντεχνο νατουραλισμό της… «… οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες ὑπό ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, Σέ προσκυνεῖν, τόν Ἥλιον τῆς Δικαιοσύνης…».Αὐτοί πού λάτρευαν τά ἄστρα, διδάχθηκαν ἀπό τόν ἀστέρα τῶν Χριστουγέννων, νά προσκυνοῦν ἀντί γι᾿ αὐτά, τόν Ἥλιο τῆς Δικαιοσύνης Χριστό! Αὐτά ψάλλουμε στό Ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων.Γιά τόν μεγάλο ρῶσο λογοτέχνη Ντοστογιέφσκυ, δέν ὑπάρχει καμμιά ἀπόλυτα ὡραία μορφή στόν κόσμο παρά ὁ Χριστός. Γιά τόν ἴδιο συγγραφέα, ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἐπιφάνεια τοῦ κάλλους.Αἰῶνες πρίν, καί μέσα ἀπό τή δική του ἐνόραση καί ἐμπειρία, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος εἶχε ὀνομάσει τά Χριστούγεννα «μητρόπολη ὅλων τῶν ἑορτῶν».Γιατί πράγματι, εἶναι ἡ ἀρχή καί πηγή ὅλων ὅσα γράφηκαν στό κεφάλαιο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.Αὐτή ἡ φανέρωση τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο μας, ἡ εἴσοδός Του μέσα στή δική μας ἀνθρώπινη πραγματικότητα καί ἱστορία, μέσα στό εἶναι μας καί τή ζωή μας, εἶναι πράγματι «τό πιό καινούργιο ἀπ᾿ ὅλα τά καινούργια, τό μόνο πού εἶναι καινούργιο ἀπ᾿ ὅλα ὅσα βρίσκονται κάτω ἀπό τόν ἥλιο».Μέσα στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ὁ ἥλιος δέ δύει ποτέ. Πρόκειται γιά μιά ἀτελεύτητη καί ἀδιάκοπη ἡμέρα· τήν φωτεινή μεσημβρία τῆς θείας Σαρκώσεως, ὅπου σπᾶνε τά σύνορα τῶν ἐποχῶν καί τῶν ρεόντων χρονικῶν σχημάτων τοῦ κόσμου αὐτοῦ, ἀφοῦ στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἡ Ἱστορία βρῆκε τό τέλος της, δηλαδή τόν σκοπό της, πού εἶναι ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου.* φωτό: Η χιονισμένη Καλύβη του Αγίου Ακακίου στη Σκήτη Καυσοκαλυβίωνhttps://www.romfea.grΣχετικά:9991 – Γέρων Ελισαίος Σιμωνοπετρίτης: «H πιο αληθινή γέννηση του Χριστού γίνεται στην καρδιά του ανθρώπου».9992 – Η Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου († Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Προηγούμενος Ι. Μ. Γρηγορίου Αγίου Όρους).9987 – Ετέχθη ημίν σήμερον Σωτήρ.9983 – Χριστούγεννα: Γιορτή ή τραγωδία; (Ιερομόναχος Αντίπας Αγιορείτης).9984 – «Η ενανθρώπηση του Θεού ως αντίποδας στην σύγχρονη αμαρτωλότητα» – Καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, Αρχιμ. Εφραίμ.9978 – Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους, Γέροντος Βαρθολομαίου.9975 – Τα Χριστούγεννα του ασκητή (Μία ανέκδοτη συγκλονιστική Αγιορείτικη ιστορία).7722 – Ολονύκτια Αγρυπνία απόψε απ΄ άκρου εις άκρον της χερσονήσου του Άθω. Πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρα.7673 – Γέροντας Χριστοφόρος Γρηγοριάτης: «Ετέχθη ημίν σήμερον Σωτήρ».7635 – Χριστούγεννα στο Άγιον Όρος.5835 – Άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Γέροντα Εφραίμ Βατοπαιδινού.5751 – Χριστουγεννιάτικες Ευχές του μακαρίου Γέρ. Σωφρονίου του Έσσεξ σε πνευματικό του τέκνο.4082 – Χριστούγεννα στον Άθωνα, του Μοναχού Απολλώ Δοχειαρίτη.4034 – Ευχετήρια Χριστουγεννιάτικη Κάρτα του Αγιορείτη Γέροντα Σωφρόνιου Σαχάρωφ (Χριστούγεννα 1967).4031 – Γέροντα, δώστε μου μια ευχή για τα Χριστούγεννα.4028 – Το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη για τα Χριστούγεννα.4021 – Χριστού Γέννα.4009 – Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου… Ψάλλει ο Μοναχός Ιάκωβος Αγιορείτης.2536 – Χριστουγεννιάτικο Προσκύνημα στο Άγιο Όρος (video).2515 – Η Αγρυπνία των Χριστουγέννων στην Ιερά Μονή Εσφιγμένου (φωτογραφίες).2514 – Χριστούγεννα, σήμερα, στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου.2511 – Χριστούγεννα, σήμερα, στο Πρωτάτο.2444 – Χριστουγεννιάτικο δένδρο στην Καρακάλλου.2441 – Ευχές από την Παντοκρατορινή Ιερά Σκήτη Προφήτη Ηλία Αγίου Όρους.2435 – Τα διαρκή Χριστούγεννα της Εκκλησίας.2434 – Ο Οικουμενικός Πατριάρχης διαβάζει το μήνυμα των Χριστουγέννων (VIDEO).2433 – Μοναχού Παταπίου Καυσοκαλυβίτου: «Διαβάζοντας την εικόνα των Χριστουγέννων. Συμβολισμός και θεολογική ερμηνεία».2432 – Η Παρθένος σήμερον.2428 – Γεννήθηκε ο Χριστός;.2425 – Ενώπιον της αγίας φάτνης ας ομολογήσουμε ειλικρινά ότι απατηθήκαμε.2424 – H απεικόνιση της γενεαλογίας του Χριστού.2418 – Στ’ απόκρημνο ησυχαστήριο της του Χριστού Γεννήσεως.2417 – Δεύτε ίδομεν πιστοί.2407 – Η Γέννηση του Χριστού στην Τέχνη του Αγίου Όρους (φωτογραφίες).2405 – Χριστούγενα. Μορφή και τρόπος ζωής στο Άγιο Όρος.2399 – Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Αρχιμ. Γεωργίου, Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου.2374 – Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη για τα Χριστούγεννα 2012.  414 – Η Γέννηση του Χριστού στην Τέχνη του Αγίου Όρους (1).  421 – Η Γέννηση του Χριστού στην Τέχνη του Αγίου Όρους (2).  426 – Η Γέννηση του Χριστού στην Τέχνη του Αγίου Όρους (3).  432 – Η Γέννηση του Χριστού στην Τέχνη του Αγίου Όρους (4).  429 – Η Γέννηση του Χριστού κεντημένη σε πύλη της Σιμωνόπετρας.  422 – Χριστούγεννα στο Άγιο Όρος.  419 – Τα Χριστούγεννα του παπα Τύχωνα.  424 – Ομιλία περί της κατά σάρκα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Οικονομίας, του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά. .  524 – Τα φετινά Χριστούγεννα στο Βατοπαίδι.  417 – Χριστούγεννα στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους.  447 – Μοναχός Μωυσής, Αγιορείτης: Ο χριστουγεννιάτικ. ος Παπαδιαμάντης.  423 – Χριστός γεννάται….  416 – Διαβάζοντας την εικόνα των Χριστουγέννων.  445 – Χριστούγεννα στο Βατοπαίδι .  442 – Η Παρθένος σήμερον.  440 – Άγιον Όρος. Μυσταγωγία στο άγιο Δωδεκαήμερο.  436 – Εις την Γέννησιν του Ιησού Χριστού (Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης).  430 – Στο Χιλανδαρινόν Κελλίον. 415 – Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του Αρχιμανδρίτη Γεωργίου, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου.  418 – Πατριαρχική Απόδειξις επί τοις Χριστουγέννοις 2011.    40 – Η Ρίζα του Ιεσσαί, Ι.Μ. Διονυσίου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πατριάρχης Βουλγαρίας: Το ζήτημα της Eκκλησίας της «Μακεδονίας» θα τεθεί μετά την επίλυση του ονοματολογικού

Για την Romfea.gr | Θάνος Χρυσανθόπουλος Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας θα εξετάσει το ζήτημα της λεγόμενης «Εκκλησίας της Μακεδονίας» μετά την ολοκλήρωση της … [...]

Τι μέλλει γενέσθαι…;

Τι μέλλει γενέσθαι...;   Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ "ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ" από το κανάλι του ΣΤΥΛΟΥ … [...]

Η ανατροπή του Ευαγγελίου

Του Καθηγουμένου Πορφυρίου της Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Βεροίας Τα παλιά τα χρόνια, και τα πιό παλιά, ο πλούτος ήταν η ευλογία του Θεού. τα πολλά παιδιά ήταν η ευλογία … [...]