11452 – Ερωτικόν προς τον Ιησούν – Ποίημα Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού

Ο ορθόδοξος διαδικτυακός τόπος «ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ» παρουσιάζει το ποίημα του μακαριστού Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού «Ερωτικόν προς τον Ιησούν», το οποίο μελοποίησε και απέδωσε η χορωδία της αδελφότητος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Αγίου Όρους.Γλυκύτατε μου Ιησού, βάλσαμον της ψυχής μου,αγάπη της καρδίας μου, αέρας της πνοής μου.Φως νοητόν, γλυκύτατον, ο έρως, η ισχύς μου,αγάπη πολυθαύμαστος, ο πόθος της ζωής μου.Η πίστις μου και η ελπίς, αγάπη μου γλυκεία,Σωτήρα ποθεινότατε, γλυκειά παρηγορία»ελθέ, γλυκεία μου πνοή, ελθέ, ζωή μου θεία,ελθέ, φως των ομμάτων μου, γλυκειά μου θυμηδίακαι φώτισον τα σπλάγχνα μου, τον νουν και την καρδίανκαι πάρασχε στο σώμα μου απάθειαν τελείαν,διαύγασον εν τω νοΐ τον θείον φωτισμόν σου,την λαμπροτάτην κίνησιν των θείων γνώσεων σου,δος μου, αγάπη μου γλυκειά, αυτά που σου ζητάω,τους πόδας σου ν΄ ασπάζομαι και να γλυκοφιλάω.Ζητώ, γλυκεία μου πνοή, αιτώ ο υπεσχέθηςκαι κρούω με κατάνυξιν κι επιθυμώ να έλθηςκαι συν Πατρί και Πνεύματι μέσα μου να εισέλθης·μονήν αγίαν ποίησον, να λειτουργής ως θέληςκαι ως ευαρεστήσαι συ, Πατήρ, Υιός και Πνεύμα»αξίωσον να σε υμνώ απαύστως νύκτα, μέρακαι μην χωρίζεις απ΄ εμού, μη μ΄ αποδοκιμάσεις,αφού ‘δες, πως είμαι, ασθενής, μη θες να με πειράζης·δεν υποφέρω, δεν βαστώ στιγμή τον χωρισμό σου,διότι καταφλέγομαι από του έρωτος σου.Φλεγόμενος σ’ αναζητώ στους ουρανούς να σ’ εύρωκι’ αφού σκιρτάς κατανοώ πως μέσα μου σε έχω.Το σκίρτημά σου φλέγει με, πλέον δεν υποφέρω,να βρίσκωμαι εδώ στην γή, σώμα βαρύ να φέρω.Πολλάκις πταίω, σε λυπώ και σε παραπικραίνω,πλην πάλιν συ με αγαπάς, δεν στέκεις πικραμένος.Πόσον γλυκύς, γλυκύτατος, είσαι αγαθέ Χριστέ μουαλλ’ αν μ΄ αφήνης, σύντομα σ΄ αλησμονώ Θεέ μου.Αν μ΄ αγαπάς, σε αγαπώ, κι΄ αν με βαστάζης, στέκω·αν δε μικρόν απέρχεσαι, ευθύς ως χόρτον πέφτω.Ο έρωτας μου είσαι συ, η φλόγα της αγάπης,ο ζήλος και η όρεξις κι΄ η προθυμία αύθιςκαι πάλιν όλα ίστανται, εάν μένης μαζί μου·ει δε μικρόν αναχωρείς, σκοτίζεται η ψυχή μου.Μέσα μου σε κατανοώ και έξωθεν σε βλέπω,σε θεωρίαν έλκεις με, θαυμάζω τούτο βλέπων.Όπου να ιδώ, παντού Χριστός, πάσα την γην πληρώνηςεις έκπληξιν ανάγεις με, τας φρένας μου αλλοιώνεις.Στην Λειτουργία έρχομαι, διά να σε κοινωνήσωκαι στην καλύβη στρέφομαι, πάλιν εκεί σε βρίσκω.Μελίζεσαι, μερίζεσαι, εσθίεσαι απ΄ όλουςτους ευσεβείς χριστιανούς και πάλιν μένεις σώος.Μετά Πατρός ευρίσκεσαι, μέσ΄ τους αγίους είσαι,στον κόσμον όλον ευρίσκεσαι, ποσώς δεν περικλείσαι.Στις εκκλησίες θύεσαι, μέσα μου σώος είσαικαι τόπος δεν ευρίσκεται, όπου συ να μην είσαι.Μονάχα στους αγαπητούς, μόνον στους σε ειδότεςδεικνύεις την αγάπην σου, δυνάμεις σου τας τόσας·θαυμάζομαι, εξίσταμαι, εκπλήττομαι και φρίττω,πως όλα ταύτα γίνονται δεν ημπορώ να είπω.Κι΄ αφού στο βάθος χάνομαι των θείων νοημάτων,στρέφω και πάλιν όπισθεν και την αγάπην πιάνωκαι φθέγγομαι πως σ΄ αγαπώ, γλυκύτατε Χριστέ μου,Ιησού μου και Σωτήρα μου, Πανάγιε Θεέ μου.Μη παύσης να διδάσκης με, μη παύσης να φωτίζης,στο θέλημά σου οδήγησε, εσύ καθώς γνωρίζειςκαι πλούτιζέ με συνεχώς στην ιδικήν σου αγάπηνκαι βάσταζε να βρίσκωμαι διά παντός με ταύτην.Και πέπεισμαι πως αληθώς αυτή θα μ’ όδηγήσηκαι μέσα στας άγκάλας σου θα φέρη να με ρίψη»να χαίρω», να ευφραίνομαι με σένα τον Χριστόν μου,τον Κύριόν μου και Θεόν, εις αιώνας αιώνων.https://www.orthodoxianewsagency.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΚΑ΄ (21η) του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΜΑΞΙΜΟΥ του Ομολογητού.

Μάξιμος ο θαυμάσιος Πατήρ ημών έζη κατά τους χρόνους του βασιλέως Ηρακλείου εν έτει χμ΄ (640) έφθασε δε και μέχρι των ημερών των διαδόχων αυτού. Εγεννήθη εις την βασιλίδα … [...]