Κυριακή των Βαΐων. Ενα δίδαγμα για όσους κατακρίνουν τους ιερείς.

  ...εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ’ αὐτό, καθώς ἐστι γεγραμμένον· μὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου... Την επόμενη ημέρα …