Tο αξιόποινο της βλασφημίας των θείων κατά τον Άγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως

Προσφάτως κατατέθηκαν ὡς νομοσχέδιο στή Βουλή καί ἤδη συζητοῦνται στήν ἁρμόδια κοινοβουλευτική ἐπιτροπή οἱ τροποποιήσεις τοῦ νέου ποινικοῦ κώδικα, πού ψηφίστηκε ἐπί ΣΥΡΙΖΑ καί ἰσχύει ἀπό 1ης Ἰουλίου.
Ὡς γνωστόν, ὁ νέος αὐτός ποινικός κώδικας (ΠΚ), πού ψηφίστηκε ἐσπευσμένα τέσσερις μέρες πρίν νά κλείσει ἡ Βουλή γιά τίς ἐθνικές ἐκλογές, ἀπελευθέρωσε τή κακόβουλη δημόσια βλασφημία τῶν Θείων καί τήν περιύβριση τῶν νεκρῶν, διά τῆς καταργήσεως τῶν ἄρθρων 198, 199 καί 201 τοῦ παλαιοῦ ΠΚ.
Περίμεναν οἱ Χριστιανοί ψηφοφόροι τῆς σημερινῆς Κυβέρνησης ὅτι στίς ἀναγκαῖες τροποποιήσεις καί διορθώσεις τοῦ ΠΚ πού εἶχε ἐξαγγείλει προεκλογικά τό κόμμα τῆς ΝΔ, θά περιλαμβανόταν καί ἡ ἐπαναφορά τῶν ἀνωτέρω ἄρθρων, ἤ κάποια ρύθμιση ἔστω, γιά τήν ἐπαναφορά τοῦ ἀξιοποίνου τῆς βλασφημίας τῶν Θείων· ματαίως ὅμως!
Τί ἀπογοήτευση καί θλίψη γιά τούς πιστούς! Ἐνῶ τό νομοσχέδιο ἐπιλαμβάνεται ἀκόμα καί διατάξεων ἥσσονος σημασίας (ὅπως ἡ διατάραξη τῆς κοινῆς ἡσυχίας) καθώς καί τῶν παροραμάτων (ἀβλεψιῶν) τοῦ κώδικα ποινικῆς δικονομίας, ἡ ἀποποινικοποίηση τῆς κακόβουλης βλασφημίας τῶν θείων καί τῆς περιύβρισης τῶν νεκρῶν παραμένουν!
Καί βέβαια, ἡ οὐσία τοῦ θέματος γιά τούς πιστούς δέν εἶναι τό ἄν θά τιμωρηθοῦν ἤ ὄχι αὐτοί πού κακόβουλα βλασφημοῦν τά θεία δημοσίως, ἀλλά ἡ ἀποτροπή κατά τό δυνατόν τοῦ στυγεροῦ αὐτοῦ ἐγκλήματος διά τῆς ἀπειλῆς τοῦ νόμου, ὥστε νά μήν ἔχουν εὐθύνη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί οἱ πιστοί μέ τό νά ἀφήνουν τούς βλασφήμους ἀνεξέλεγκτους, καί νά μή μολύνεται ὅλη ἡ κοινωνία, καί μάλιστα οἱ νέοι, ἐξαιτίας τῶν βλασφήμων πού προκαλοῦν.
Γιά τό ἀξιόποινο τῆς βλασφημίας καί τήν ὀφειλομένη ἀντιμετώπισή της ἀπό μέρους τῆς κοινωνίας καί τῶν πιστῶν, ἔχουν ἐκφραστεῖ διαχρονικά καί οἱ θεοφώτιστοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.
Λέει, γιά παράδειγμα, ὁ Ἱερός Χρυσόστομος (περί τό 400 μ.Χ.): «κολάσωμεν τῶν βλασφημούντων τήν μανίαν … Μή παρίδωμεν τόν κοινόν ὑβριζόμενον Δεσπότην. Μέγα τί τέξεται τῇ πόλει κακόν τό τά τοιαῦτα περιορᾷν (σ.σ. δηλαδή, μεγάλο κακό θά ἔλθει στήν πόλη μας ἐάν παραβλέπουμε τίς βλασφημίες) … Ἐμφράξωμεν αὐτῶν τά στόματα, καθάπερ πηγάς θανατηφόρους ἀποκλείσωμεν καί πρός τό ἐναντίον μεταβάλωμεν καί πάντως στήσεται τά κατηλειφότα τήν πόλιν κακά» [1].
Καί ὁ ὅσιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος (περί τό 1000 μ.Χ.), ὁ μέγας αὐτός νηπτικός πατήρ καί ἐραστής τοῦ ἀκτίστου φωτός γράφει σχετικά: «Τί δέ τῆς πραότητος ὄφελος ἐάν ἐπί ὀλέθρῳ ψυχῆς ἐστι καί παραβάσει μιᾶς καί τῆς αὐτῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ; Ὥσπερ γάρ ὁ τῷ τύπτοντι ἀντιπίπτων καί ἀντιτύπτων, αὐτόν τόν εἰπόντα Θεόν ἀτιμάζει -Τῷ τύπτοντί σου τήν σιαγόνα φησί, στρέψον αὐτῷ καί τήν ἄλλην- οὕτω καί ὁ τοῦ βλασφημοῦντος εἰς Θεόν μακροθύμως ἀνεχόμενος, εἰς τόν βλασφημούμενον ἁμαρτάνει (σ.σ. δηλαδή, ἐκεῖνος πού ἀνέχεται μέ μακροθυμία αὐτόν πού βλασφημεῖ τόν Θεό ἁμαρτάνει καί ὁ ἴδιος πρός τόν Θεό) ὡς συνηδόμενος τῷ βλασφημοῦντι καί συνευδοκῶν αὐτῷ διά τῆς νομιζομένης μακροθυμίας» [2].
Πάρα πολλά ἄλλα ἐδάφια καί μαρτυρίες Πατέρων εἶναι δυνατόν νά παρατεθοῦν, ἀλλά ἐδῶ θά περιοριστῶ στά ὅσα γράφει σχετικά ὁ θαυματουργός Ἅγιος Νεκτάριος, μητροπολίτης Πενταπόλεως, ὁ μεγάλος αὐτός Ἅγιος Ἱεράρχης τοῦ 20ου αἰώνα, ὁ τόσο ἀγαπητός στόν πιστό λαό μας γιά τήν μεγάλη του ταπείνωση καί ἀγάπη καί τά πολλά του θαύματα.
Γράφει λοιπόν ὁ Ἅγιος στήν «Μελέτη περί βλασφημίας» πού περιέχεται στό ἔργο του «Τό Γνῶθι σαυτόν» [3]: «Ὁ βλάσφημος ὡς μέλος τῆς κοινωνίας εἶναι ἐπικίνδυνος, διότι δέν φοβεῖται Θεόν· ἐκ δέ τῆς ἐλλείψεως τοῦ θείου φόβου πάντα ἀπορρέουσι τά κακά. Ὁ βλάσφημος δύναται νά παραβαίνῃ τόν τε ἠθικόν καί πολιτικόν νόμον ἄνευ ἐνδοιασμοῦ, ὅταν δύνηται νά διαλάθῃ (σ.σ. δηλαδή, ὅταν μπορεῖ νά διαφύγει τήν προσοχή τῶν ἄλλων)· διότι δέν φοβεῖται τόν Θεόν.
Ὁ βλάσφημος εἶναι ἐπικίνδυνος εἰς τήν κοινωνίαν, διότι ἐπωρώθη ἡ καρδία αὐτοῦ· ἡ δέ πωρωθεῖσα καρδία ἀπώλεσε τήν εὐαισθησίαν τοῦ συνειδότος· ὁ δέ ἀπολέσας τήν εὐαισθησίαν ταύτην καθίσταται ἱκανώτατος πρός πᾶσαν κακουργίαν.
Τούς βλασφήμους ἡ κοινωνία πρέπει νά καταδιώκῃ διά τό ἑαυτῆς συμφέρον· διότι εἰσί μέλη σεσηπότα καί ἀπειλοῦν νά μολύνωσι τόν εἰσπνεόμενον ἀέρα (σ.σ. καί ἑπομένως ὅλο τό σῶμα τῆς κοινωνίας). Τούς βλασφήμους ὀφείλει ἡ κοινωνία νά καταδιώκῃ, ἵνα μή παροργίσῃ τόν Θεόν ἀνεχομένη αὐτούς, καί ἐπισύρῃ καθ᾿ ἑαυτῆς τήν θείαν ὀργήν. Τούς βλασφήμους ὀφείλει ἡ κοινωνία νά μή ἀνέχηται ὅλως, ἵνα μή ἡ ἀκοή αὐτῆς μολύνηται.
Ὁ βλάσφημος … εἶναι πρός οὐδέν χρήσιμος … οὐδεμίαν παρέχει ἐγγύησιν περί τῆς ἐκπληρώσεως τοῦ ἑαυτοῦ καθήκοντος (σ.σ. πρός τήν κοινωνίαν) διότι εἶναι ἐστερημένος ἠθικοῦ σθένους καί ἠθικῆς ἀνδρείας πρός ἐμμονήν ἐν τῇ ἐκπληρώσει αὐτοῦ … Τίς δύναται νά ἐγγυηθῇ περί αὐτοῦ καί τοῦ ἠθικοῦ χαρακτῆρος αὐτοῦ;
Τίς δύναται νά στηρίξῃ ἐλπίδας ἐπ᾿ αὐτόν; Τίς δύναται νά ἔχῃ πεποίθησιν ἐπ᾿ αὐτόν; Πῶς ὁ τά θεῖα ἐκφαυλίσας θέλει σεβασθῆ τά ἀνθρώπινα; …
Ὁ βλάσφημος εἶναι ἐστερημένος ἀρετῆς … Ἀνήρ τοιοῦτος πρός τί δύναται νά θεωρηθῇ κατάλληλος; Πρός οὐδέν! Πῶς ἐπί παραδείγματι ὁ βλάσφημος δύναται νά κέκτηται τήν ἀρετήν τοῦ στρατιώτου, ἐστερημένος ἠθικοῦ σθένους, ἠθικῆς ἀνδρείας … Στρατιώτης βλάσφημος ἐστί τεῖχος σεσαθρωμένον καί ἑτοιμόρροπον, μή δυνάμενον νά ὑποστῇ ἔφοδον καί ἐπιδρομήν.
Πῶς δύναται ὁ βλάσφημος νά ἀποβῇ τίμιος ἐπαγγελματίας, τίμιος ὑπηρέτης, τίμιος ἐργάτης, ἄτιμος γενόμενος πρός τόν Θεόν; Πῶς δύναται νά ἀποβῇ φίλος χρηστός, ἔχθιστος ὤν πρός τόν Θεόν; … Πῶς δύναται νά ἀποβῇ ἀγαθός ἑταῖρος μηδέν σεβόμενος; Ὁ βλάσφημος δέον ἐστί νά ἀποκρούηται ὡς ἐπικίνδυνος.
Ὁ βλασφημος εἶναι κακός υἱός· διότι ὁ ἀχάριστος πρός τόν Θεόν πῶς δύναται νά ἀποβῇ εὐγνώμων πρός τούς γονεῖς; … Ὁ βλάσφημος δέν δύναται νά ἀποβῇ ἀγαθός σύζυγος οὐδ᾿ ἀγαθός πατήρ, διότι συνοικεῖ αὐτῷ ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ. Φεύγετε τούς βλασφήμους! … ὁ πρός τόν Θεόν κακουργῶν κακούργων ἁπάντων ἐστί κακουργότερος· ὁ δέ πρός Θεόν κακουργῶν πῶς τῶν ὁμοίων αὐτῷ ἀνθρώπων φείσηται;» (σ.σ. δηλ. αὐτός πού στρέφεται μέ κακία κατά τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ πιό κακοῦργος ἀπό ὅλους τούς κακούργους· καί πῶς αὐτός πού στρέφεται μέ κακία κατά τοῦ Θεοῦ δὲν θὰ στραφεῖ καὶ κατά τῶν ὁμοίων του ἀνθρώπων;).
Ἡ «Μελέτη περί βλασφημίας» τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου εἶναι ἐκτενέστερη καί περιέχει πολλά καί σημαντικά γιά τό ἐν λόγῳ θέμα· νομίζω ὅμως ὅτι καί τά παραπάνω ἀποσπάσματα εἶναι ἀρκετά γιά νά καταδείξουν τήν ἄποψη τοῦ θαυματουργοῦ Ἁγίου γιά τό ἀξιόποινο τῆς βλασφημίας τῶν θείων.
Προκαλεῖ μάλιστα ἐντύπωση τό γεγονός ὅτι γράφτηκαν σέ μιά ἐποχή κατά τήν ὁποία ἦταν αὐτονόητο καί ἀναντίλεκτο νά ἐπιβάλλονται ποινές σέ ὅσους βλασφημοῦσαν δημοσίως (ἄλλωστε ἡ ὅλη συζήτηση ἐπί τοῦ θέματος ἄρχισε μόλις πρίν ἀπό λίγα χρόνια ἀπό τούς γνωστούς «προοδευτικούς» κύκλους).
Μοιάζει λοιπόν -καί εἶναι- προφητικός ὁ λόγος τοῦ Ἁγίου· σάν νά διέβλεπε ὅτι θά ἐρχόταν ἐποχή κατά τήν ὁποία κάποιοι ὑψηλά ἱστάμενοι θά ἀμφισβητοῦσαν τό ἀξιόποινο τοῦ φρικτοῦ αὐτοῦ ἁμαρτήματος καί ἐγκλήματος.
Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ, ἄς ἀναφερθεῖ ὅτι γιά τήν ἀποποινικοποίηση τῆς βλασφημίας τῶν θείων, μαζί μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστάτησε καί ἡ γνωστή Ἕνωση ἀθέων, πού τά τελευταῖα χρόνια κάθε Μεγάλη Παρασκευή διοργανώνει φαγοπότι μέ κρέατα καί χλευαστική ὀνομασία πρός ἐμπαιγμό τῶν Χριστιανῶν καί τοῦ Μυστικοῦ θείου Δείπνου.
Καί ἐνῶ ἡ βλάσφημη αὐτή ἐνέργεια δέν φαίνεται νά ἀπασχόλησε καθόλου τούς παράνομους νομοθέτες πού ἀπελευθέρωσαν τή βλασφημία τῶν θείων, τόλμησε μόλις πρό ἡμερῶν ἕνας δικός τους βουλευτής, μέ ἀφορμή ἀνάλογη πρόκληση ἀπό τρίτους σέ βάρος μουσουλμάνων μεταναστῶν, νά ζητήσει τήν ἐπιβολή ποινῶν σέ ὅσους προσβάλλουν τό θρησκευτικό αἴσθημα τῶν μουσουλμάνων!
Τί νά θαυμάσει κανείς περισσότερο καί τί νά ὑποθέσει … Ἀλλά καί ἡ νέα Κυβέρνηση, πού ὁρκίστηκε στό Εὐαγγέλιο, γιατί ἐνῶ διόρθωσε ὅλα τά ἄλλα προβλήματα τοῦ νέου ΠΚ ἄφησε τό πλέον σημαντικό;
Αὐτά λοιπόν, μέ πόνο καρδίας, περί τοῦ ἀξιοποίνου τῆς βλασφημίας τῶν θείων, καί εὔχομαι νά μᾶς χαρίσει ὁ Κύριος καί ἄλλους θαυματουργούς Ἱεράρχες σάν τόν ταπεινό καί πράο Ἅγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως, τοῦ ὁποίου οἱ πρεσβεῖες εἴθε νά μᾶς σκεπάζουν πάντοτε.______________________
[1] Βλ. «Εἰς τούς Ἀνδριάντας» β΄, PG 49, σ. 38.[2] Βλ. Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, «Ἀλφαβητικά Κεφάλαια», ἔκδοση Ἱ.Μ. Σταυρονικήτα, Ἅγιον Ὄρος, 2016, κεφάλαιο ΙΓ΄, σελ. 192.[3] Βλ. Ἁγίου Νεκταρίου Κεφαλᾶ Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Ἅπαντα, τόμ. Ε΄, Τό Γνῶθι σαυτόν, Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος (Ἁγίου Νεκταρίου) Αἰγίνης, Ἀθῆναι 2011, σελ. 141 κ.ἑ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

12752 – Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης τίμησε τη προσφορά ενός σπουδαίου μελετητή του Αγίου Όρους

Ένας παλαιογράφος και κωδικολόγος με 50 χρόνια εμπειρίας στη μελέτη των βιβλιοθηκών του Αγίου ΌρουςΤο έργο του διαπρεπούς και διεθνούς κύρους παλαιογράφου και κωδικολόγου … [...]

12748 – Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου δίδαξε σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς υποτρόφους στο Βατοπαίδι

Την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου ε.ε. ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βατοπαιδίου Αγίου Όρους, προκειμένου να συμμετάσχη ως διδάσκων … [...]