Εορτή της Αγίας Κυριακής και Χειροτονία Διακόνου στην Ι.Μ. Βεροίας (ΦΩΤΟ)

Την Τρίτη 7 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Κυριακής πανηγύρισε η ομώνυμη Ιερά Μονή στο Λουτρό Ημαθίας. Λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων ο οποίος τέλεσε και την εις Διάκονο χειροτονία του Μοναχού π. Κοσμά Καραγιάννη, αδελφού της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά και στελέχους του Γραφείου Τύπου και του Γραφείου Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως, οποίος συγχρόνως φοιτά στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. .
Κατά την ομιλία του ο Σεβασμιώτατος τόνισε: «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε», διαβεβαιώ­νει ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος τούς χριστιανούς τῆς Γα­λατίας, ὅπως ἀκούσαμε στό σημε­ρινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Καί δέν εἶναι ἡ μοναδική φορά κατά τήν ὁποία ὁ μέγας ἀπόστολος χρη­σιμοποιεῖ ἀνθρώπινες εἰκόνες γιά νά περιγράψει τήν ἄρρηκτη σχέση πού ἔχει καί θά πρέπει νά ἔχει ὁ πιστός μέ τόν Χριστό, μία σχέση πού δέν περιορίζεται σέ μία τυπι­κή τήρηση τῶν ἐντολῶν του, ἀλλά ἐπεκτείνεται στήν ταύτιση τοῦ πιστεύοντος μέ τόν Χριστό.
Ἡ βάπτιση στό ὄνομα τοῦ Χρι­στοῦ δέν καθαρίζει τόν ἄνθρωπο ἁπλῶς ἀπό τόν ρύπο τῆς ἁμαρτίας, παρέ­χο­ντάς του τή συγχώρηση, ἀλλά καλύπτει καί τή γυμνότητα, τήν ὁποία ἡ ἁμαρτία δημιουργεῖ, ὅπως γνωρίζουμε ἀπό τήν ἱστορία τῶν πρωτοπλάστων, πού αἰσθάν­θηκαν ὅτι εἶναι γυμνοί, ὅταν πα­ρή­κου­σαν τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ. Καί τήν καλύπτει ὄχι μόνο μέ ὁποιοδήποτε ἔνδυμα ἀλλά μέ τόν ἴδιο τόν Χρι­στό. Γι᾽ αὐτό καί γρά­φει ὁ ἀπόστο­λος Παῦλος «ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβα­πτίσθητε, Χριστόν ἐνε­δύσασθε».
Αὐτό τό ἔνδυμα τοῦ Χριστοῦ πού συνοδεύει τόν κάθε ἄνθρωπο ἀπό τήν ἡμέρα τῆς βαπτίσεώς του μέ­χρι τό τέλος τῆς ζωῆς του, ἐάν ὁ ἴδιος δέν θελήσει νά τό ἀπεκδυθεῖ μέ τήν παρακοή τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀπομάκρυνσή του ἀπό Αὐτόν, ἔφερε καί ἡ ἑορταζο­μένη ἁγία μεγαλομάρτυς Κυριακή, ἡ προστάτις καί ἐφόρος τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς, καί αὐτό ἀγωνίσθη­κε στή σύντομη ἐπίγεια ζωή της νά τό διατηρήσει ἀκηλίδωτο καί ἀμίαντο, διατηρώντας γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος τῆς τό εἶχε προσφέρει, τήν ἁγνότητα τῆς ψυ­χῆς καί τοῦ σώματός της καί προσφέροντας στόν Χριστό ὡς ἀντάλλαγμα τήν ἀποκλειστικότη­τα τῆς ἀγάπης της καί τῆς πιστ­ό­τητός της στό Ὄνομά του.
Γι᾽ αὐτό καί ὅταν τῆς ζητήθηκε νά ἀρνηθεῖ τήν πίστη της στόν Χρι­­στό καί νά νυμφευθεῖ ἕναν πλούσιο εἰδωλολάτρη, ἐκείνη, ἄν καί μόλις εἴκοσι ἐτῶν, ἀπάντησε θαρραλέα ὅτι νυμφίος τῆς ψυχῆς της εἶναι ὁ Χριστός καί δέν ἐπι­θυ­μεῖ τίποτε περισσότερο ἀπό τή συ­νάντησή μαζί του, ἔστω καί ἄν αὐτή προϋπέθετε τό μαρτύριο. Μέ τό ἴδιο θάρρος ὑπέμενε καί τά ποι­κίλα καί πολυώδυνα βασανιστή­ρια στά ὁποῖα τήν ὑπέβαλε ὁ ἡγε­μόνας προκειμένου νά τήν ἀνα­γκά­σει νά ἀρνηθεῖ τήν εἰς Χριστόν πίστη της, στήν ὁποία ἐκείνη πα­ρέ­μενε σταθερή καί ἀμετακίνητη, ἐπαναλαμβάνοντας μέ τή στάση της τούς λόγους τοῦ οὐρανοβά­μο­νος ἀποστόλου Παύλου ὅτι τίποτε δέν εἶναι δυνατόν νά τήν χωρίσει ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, καί ὅτι γιά ἐκείνη ἦταν «τό ζῆν Χρι­στός καί τό ἀποθανεῖν κέρδος». Καί ἔτσι παρέδωσε τήν ψυχή της ἐνδεδυμένη μέχρι τέλους τόν Χρι­στό, γιά νά λάβει τόν μαρτυρικό στέφανο καί νά εὐφραίνεται αἰω­νίως στόν οὐρανό, ἀλλά καί νά τιμᾶται καί νά δοξάζεται ἀπό τήν ἐπί γῆς στρατευομένη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
Αὐτή, λοιπόν, τήν ἡμέρα, κατά τήν ὁποία ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τή μνήμη της στήν πα­νη­γυρίζουσα ὁμώνυμη Ἱερά Μονή της στέκεσαι ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Βήματος γιά νά ἐνδυθεῖς καί σύ τόν Χριστό. Διότι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς καί αὐτοῦ διάκο­νος θά γίνεις ἀπό σήμερα, πραγ­μα­τοποιώντας τήν ἐπιθυμία καί τόν πόθο, τόν ὁποῖο ἀπό πολλά χρόνια καλλιεργοῦσες στήν ψυχή σου. Θά γίνεις σέ λίγο διάκονος τοῦ Χρι­στοῦ, διάκονος τῆς Ἐκκλη­σίας του, ἐνδυόμενος διά τῶν χειρ­ῶν τοῦ Ἐπισκόπου σου τόν Χρι­στό. Διότι ἡ χάρη τῆς ἱερωσύ­νης, τῆς ὁποίας τόν πρῶτο βαθμό θά λά­βεις διά τῆς ἐπικλήσεως τοῦ Πα­να­γίου Πνεύματος, πού θά κα­τέλ­θει γιά νά ἀναπληρώσει τά ἐλ­λεί­ποντα καί νά σέ καταστήσει ἄξιο διάκονο τῆς Ἐκκλησίας, θά σέ ἐν­δύσει μέ τόν Χριστό.
Στό ἑξῆς δέν θά εἶσαι αὐτό πού ἤσουν μέχρι τώρα, ἀλλά θά φέρεις τόν Χριστό, θά διακονεῖς τόν Χρι­στό, θά ὑπηρετεῖς στό ἱερό Θυσια­στήριο.
Σέ γνωρίζω ἀπό πολλῶν ἐτῶν καί γνω­ρί­ζω τόν ζῆλο καί τήν ἀγάπη σου γιά τήν Ἐκκλησία καί τό ἔργο της. Γνωρίζω τόν πόθο σου νά διακο­νή­­σεις τόν Χριστό, ἀφιερώνοντας τή ζωή σου σέ Ἐκεῖνον. Αὐτή τήν ἐπιθυμία σου εἶχα τή δυνατότητα νά τήν παρακολουθήσω τά τελευ­ταῖα τρία χρόνια ἐκ τοῦ σύνεγγυς στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Δοβρᾶ, καί παράλληλα νά διαπι­στώ­σω τήν ὑπακοή σου, τήν προ­θυμία σου καί τή διάθεσή σου νά ἐργασθεῖς καί νά συνεργασθεῖς στό ἔργο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, παράλληλα μέ τίς σπουδές σου στή Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ.
Σέ λίγο θά ἐνδυθεῖς τή χάρη τοῦ Χριστοῦ. Μήν λησμονήσεις ποτέ αὐτή τή στιγμή καί αὐτή τή μεγά­λη τιμή πού σοῦ κάνει ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία διά τοῦ Ἐπισκό­που σου. Μή λησμονήσεις ποτέ, παιδί μου, τίνος εἶσαι διάκονος καί τί ζητᾶ Ἐκεῖνος, ὁ Χριστός, ἀπό τούς δια­κό­νους του. Ἀγωνίζου νά διατη­ρή­σεις καί νά αὐξήσεις τή χάρη πού θά λάβεις σήμερα, μέ τήν ὑπα­κοή σου, μέ τήν ταπείνωσή σου, μέ τήν καθαρή ζωή σου, μέ τήν προσήλωση καί τήν ἀφοσίωσή σου στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, στή λειτουργική ζωή, στή διακο­νία τῶν μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ. Ἀγωνίζου νά διατηρεῖς τόν ἑαυτό σου, τήν ψυχή σου, τή σκέψη σου, τήν καρδιά σου, τό σῶμα σου κα­θα­ρά ἀπό τοῦ κόσμου καί ἀφο­σιω­μένα μόνο στόν Χριστό, ὁ ὁποῖος σοῦ κάνει σήμερα αὐτή τή μεγάλη τιμή, νά σέ συγκαταριθμεῖ μεταξύ τῶν διακόνων του.
Στή νέα σου αὐτή ζωή θά σέ ἐνι­σχύει καί θά σέ στηρίζει πάντοτε ἡ πατρική ἀγάπη καί εὐχή τοῦ Ἐπι­σκόπου σου, μαζί μέ τήν ἀγάπη καί τίς εὐχές τοῦ Ἁγίου Καθηγουμένου, τῶν πατέρων τῆς Μονῆς τῆς Παναγίας Δοβρᾶ, τῶν πατέρων τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί τῶν συμπροσευχομένων σήμερα κατά τή χειροτονία σου, ἀλλά καί τῶν εὐλαβῶν γονέων σου καί τῆς ἀδελφῆς σου, ἡ ὁποία προσεύχεται μέ τόν δικό της τρόπο, καί ἰδι­αι­τέ­ρως τῆς μητέρας σου, τῆς Ὀλυμπίας, οἱ ὁποῖοι μέ χαρά στήριξαν τήν ἐπιλογή σου νά ἀφιερωθεῖς στήν Ἐκκλησία, ἀλλά καί σοῦ ἔδωσαν μέ τή ζωή τους παράδειγμα πίστε­ως, ὑπομονῆς καί ἀγάπης.
Σοῦ εὔχομαι πατρικά διά πρε­σβει­ῶν τῆς ἑορταζομένης ἁγίας μεγα­λο­μάρτυρος Κυριακῆς καί τοῦ προ­­στάτου σου ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτω­λοῦ νά καταστεῖς ἄξιος διά­κονος τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλη­σίας καί νά πληροφορεῖς τοῖς πᾶσι τή διακονία σου πρός δόξαν Θεοῦ καί χαρά ὅλων ὅσων σέ ἀγαποῦ­με.
Ἔχε ὑπόψη σου, παιδί μου, ὅτι ἔχεις ἕνα ὄνομα, τό ὁποῖο γιά μᾶς τούς Ἕλληνες εἶναι ἱερό καί εἶναι καί ἐθνικό. Διότι ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὑπῆρξε πρωτίστως μοναχός ἀλλά στή συνέχεια ἔγινε ἕνας ἱεραπόστολος τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἑλλάδος. Ἔχε ὑπόψη σου αὐτά τά δύο, ἐσύ θά διακονήσεις καί τόν Χριστό καί τήν Ἑλλάδα, μέ τόν τρόπο τῆς ζωῆς σου, μέ τό πιστεύω σου καί μέ τήν ἐν γένει ἀναστροφή σου.
Εἴσελθε εἰς τήν χαρά τοῦ Κυρίου νά λάβεις τόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱερωσύνης.
Νωρίτερα, κατά την ομιλία του ο υποψήφιος διάκονος π. Κοσμάς Καραγιάννης τόνισε. (πατήστε εδώ)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Μολις κυκλοφορησε: Για να ενωθεις με τον Θεο – Αγιου Νικοδημου του Αγιορειτου, προτασεις βιβλιων για τον Δεκαπενταυγουστο για μικρους και μεγαλους!

Πατήστε Εδώ και επισκεφθείτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο μαςΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑΑΠΟΚΤΗΣΤΕ … [...]

''Οι αθετούντες είναι τον Θεόν εν ημίν''

Του Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας Σεραφείμ, Υπερτίμου και Εξάρχου Άνω Μακεδονίας Η αθέτηση του Θεού, η άρνησή Του, η βλασφημία του ονόματός Του, είναι τα στοιχεία που … [...]