ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Home


Στην Ελλάδα και τον Κόσμο
Fri, 01 May 2020 10:16:14 +0000
el

hourly

1

Home

Λειτουργία τῆς Κυριακῆς

Λειτουργία τῆς Κυριακῆς

Λειτουργία τῆς Κυριακῆς

Fri, 01 May 2020 09:46:33 +0000

Λειτουργία τῆς Κυριακῆς

<![CDATA[Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων(Ἰωάν. κ’19-31)
Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Κερατσινίου.

 
[3d-flip-book mode=”fullscreen” urlparam=”fb3d-page” id=”1343″ title=”false”]
The post Λειτουργία τῆς Κυριακῆς appeared first on ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
]]>
<![CDATA[Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων(Ἰωάν. κ’19-31)
Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Κερατσινίου.

The post Λειτουργία τῆς Κυριακῆς appeared first on ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
]]>

https://orthodoxia.gr/2020/05/01/leitoyrgia-tis-kyriakis/feed/
0

Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς…

Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς…

Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς…

Thu, 30 Apr 2020 11:41:22 +0000

Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς…

<![CDATA[

Ἡ ἐκπομπὴ τοῦ Διονύση Μακρῆ 30/4/2020
 

 
The post Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς… appeared first on ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
]]>
<![CDATA[

Ἡ ἐκπομπὴ τοῦ Διονύση Μακρῆ 30/4/2020The post Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς… appeared first on ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
]]>

https://orthodoxia.gr/2020/04/30/i-sotiria-tis-psychis/feed/
6

Τὸ Πάσχα καὶ ὁ φόβος τοῦ θανατικοῦ ἰοῦ

Τὸ Πάσχα καὶ ὁ φόβος τοῦ θανατικοῦ ἰοῦ

Τὸ Πάσχα καὶ ὁ φόβος τοῦ θανατικοῦ ἰοῦ

Wed, 29 Apr 2020 14:15:32 +0000

Τὸ Πάσχα καὶ ὁ φόβος τοῦ θανατικοῦ ἰοῦ

<![CDATA[Ὁ κορωνοϊὸς τῆς ἁμαρτίας καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ οἰκονομία
Μέχρι πότε θὰ ἀγκιστρωνόμαστε στὸ ἅρμα τοῦ Σατανᾶ καὶ θὰ ὑποκλινόμαστε στὰ τερτίπια τῆς Νέας Τάξης;
Ποιὸς πραγματικὰ φταίει γιὰ τὴν κατάντια τῆς κοινωνίας μας…
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνήνεσε μὲ φθηνὲς-ἀστεῖες δικαιολογίες στὴν ἐνίσχυση τοῦ φόβου τοῦ θανάτου ταυτιζόμενη μὲ κοσμικὲς ἀντιλήψεις, κλείνοντας ἑρμητικὰ τὶς ὀρθόδοξες ἐκκλησίες καὶ  ἀποκρύπτοντας πὼς ὁ ἀναστὰς Χριστὸς εἶναι ὁ κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου.
Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς
θεολόγος-Δημοσιογράφος
 
Εἶναι πολὺ εὔκολο ἐν μέσω τοῦ ὑπαρκτοῦ φόβου ποὺ κυριαρχεῖ σὲ ὁλάκερη τὴν κοινωνία μας, σὲ ὅλη τὴν ὑφήλιο καὶ τῆς ἔντονα δοκιμαζόμενης ἀδύναμης, ὅπως στὴν πράξη ἀποδεικνύεται πίστης μας, νὰ ἐπιχειροῦμε νὰ ἀνακαλύψουμε τὴν αἰτία τοῦ κακοῦ! Ἀσυναίσθητα λοιπὸν βλέπουμε τὸν ἄλλον ὡς φταίχτη τῶν ἐπικείμενων δεινῶν, προσδίδοντας στὸν ἑαυτὸ μας ρόλο κριτή. Καὶ ἔτσι ὡς παρατηρητὲς-δικαστὲς κρίνουμε καὶ βγάζουμε συνεχῶς σκληρὲς ἐνίοτε ἐτυμηγορίες πάντα γιὰ τὸν ἄλλον. Μὲ εὐκολία ἐπιδίδουμε τὶς ἐτυμηγορίες ποὺ συνοδεύονται μὲ ἰδιαίτερες «ποινὲς» στοὺς οἰκείους μας, στοὺς γείτονές μας, στοὺς πολιτικοὺς καὶ θρησκευτικοὺς ἄρχοντες!
Προσωπικὰ λοιπὸν νοιώθω τὴν ἀνάγκη νὰ ἐξομολογηθῶ ἐνώπιόν σας δημοσίως ἐπιζητώντας νὰ μὴν ἐπιδείξετε, ὅλοι σας ἀνεξαιρέτως, καμία παντελῶς ἐπιείκεια. Κι αὐτὸ γιατί πιστεύω πὼς μὲ τὴ στάση σας αὐτὴ θὰ μὲ βοηθήσετε στὸν ἀγώνα τῆς μετάνοιάς μου.
Μὲ παρρησία λοιπὸν σᾶς ἐξομολογοῦμε ὅτι στὸ διάβα τῆς ζωῆς μου δὲν ὑπῆρξε οὔτε μία ἐντολὴ τοῦ Κυρίου μας ποὺ νὰ μὴν τὴν παραβῶ. Οὔτε μία! Καὶ θέλω νὰ μὲ πιστέψετε. Δὲν ἀπολογοῦμαι, ἐξομολογοῦμαι, ὅπως προανέφερα.
Πάρτε τὶς δέκα ἐντολὲς ποὺ μᾶς ἐνεχείρισε ὁ Κύριός μας μέσω τοῦ προφήτη Μωϋσέως καὶ θὰ καταλάβετε τί ἐννοῶ… Ὅλες μὰ ὅλες τὶς ποδοπάτησα. Παραθέτω γιὰ νὰ καταλάβετε τὶς δέκα ἐντολές, ποὺ μπορεῖ κάποιοι ἐξ ὑμῶν ἴσως νὰ μὴν ἐνθυμοῦνται.
«1. ἐγὼ εἰμί Κύριος ὁ Θεός σου, ὅστις ἐξήγαγον σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείας. οὐκ ἔσονται σοὶ θεοὶ ἔτεροι πλὴν ἐμοῦ.

οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον, οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῆ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς. οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς, οὐδὲ μὴ λατρεύσεις αὐτοῖς· ἐγὼ γὰρ εἰμί Κύριος ὁ Θεός σου, Θεὸς ζηλωτής, ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, ἔως τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς τοῖς μισοῦσι με καὶ ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας τοῖς ἀγαπῶσι με καὶ τοῖς φυλάσσουσι τὰ προστάγματά μου.
οὐ λήψει τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπὶ ματαίῷ· οὐ γὰρ μὴ καθαρίση Κύριος ὁ Θεός σου τὸν λαμβάνοντα τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ ματαίω.
μνήσθητι την ἡμέρα τῶν σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν. ἐξ ἡμέρας ἐργὰ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου· τῇ δὲ ἡμέρα τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου· οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον, σὺ καὶ ὁ υἱός σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου, ὁ βούς σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου καὶ πᾶν κτῆνός σου καὶ ὁ προσήλυτος ὁ παροικῶν ἐν σοὶ. ἐν γὰρ ἐξ ἡμέραις ἐποίησε Κύριος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς καὶ κατέπαυσε τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ· διὰ τοῦτο εὐλόγησε Κύριος τὴν ἡμέραν τὴν ἐβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν.
τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοὶ γένηται, καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένη ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, ἥς Κύριος ὁ Θεός σοῦ δίδωσι σοι.
οὐ μοιχεύσεις
οὐ κλέψεις
οὐ φονεύσεις
οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατὰ τοῦ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ.
οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναίκα τοῦ πλησίον σου. οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν οἰκίαν τοῦ πλησίον σου οὔτε τὸν ἀγρὸν αὐτοῦ οὔτε τὸν παίδα αὐτοῦ οὔτε τὴν παιδίσκην αὐτοῦ οὔτε τοῦ βοὸς αὐτοῦ οὔτε τοῦ ὑποζυγίου αὐτοῦ οὔτε παντὸς κτήνους αὐτοῦ οὔτε ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστί».

Κάποιοι ἴσως ἀναρωτηθοῦν καὶ ἀντιτάξουν προκειμένου νὰ δείξουν ἐπιείκεια, πὼς ὑπερβάλλω. Ὁμολογῶ λοιπὸν μὲ κάθε εἰλικρίνεια πὼς ἡ ἐξομολόγησή μου δὲν ἔχει καμία ἀπολύτως ὑπερβολή. Καὶ θὰ σᾶς παρακαλοῦσα ὁ καθεὶς ἐξ ὑμῶν νὰ τοποθετὴσει μὲ εἰλικρίνεια τὸν ἑαυτὸ του ἔναντι τῶν ἀνωτέρω ἐντολῶν τοῦ Κυρίου μας καὶ τότε θὰ κατανοήσει τὸ μέγεθος τὴς ἀμετανοησίας καὶ θὰ καταλάβει γιατὶ ὁ καλὸς Θεὸς ἐπέτρεψε τὴν πανδημία…
Ὡς ἐκ τούτου γιὰ τὸ θανατικὸ ἰὸ τοῦ Κορωνοϊοῦ πιστεύω ἀπόλυτα πὼς εὐθύνομαι μόνο ἐγὼ καὶ κανεὶς ἄλλος. Καὶ τὸ θανατικὸ αὐτὸ τὸ ἐπέτρεψε ὁ καλὸς Θεὸς ἀποσκοπώντας στὴν ἀποκλειστικὰ  δική μου προσωπικὴ μετάνοια.
Ὁ γλυκύτατος Χριστὸς μᾶς θέλει ἁγίους. Θέλει νὰ Τοῦ μοιάσουμε, ἔτσι ὥστε ἡ ζωή μας νὰ εἶναι παραδεισένια καὶ τὸ θαῦμα νὰ καταστεῖ τρόπος ζωῆς. Ἐμεῖς ὅμως, καὶ πρῶτος ὁ γράφων προτιμήσαμε νὰ φτιάξουμε ἕνα θεὸ διαφορετικό, ἕνα θεὸ στὰ μέτρα μας, ἕνα θεὸ κατὰ τὸ πῶς κάθε φορὰ μᾶς βολεύει.
Μέσα στὸ πλαίσιο πιστεύω πὼς ἔχω τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴν κατάντια τῆς πολιτικῆς καὶ κυρίως τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας  μας. Ἐπέτρεψα λόγω τῆς μεταδοτικῆς ἁμαρτίας τοῦ Κορωνοϊοῦ, ποὺ μὲ ἔχει μετατρέψει σὲ ζωντανὸ νεκρό, νὰ ἔχουμε μία ταλανιζόμενη πλειονότητα τῆς Ἱεραρχίας μεταξὺ πίστης καὶ ἀπιστίας. Νὰ ἔχουμε μία Ἱερὰ Σύνοδο παντελῶς ἀδιάφορη στὰ περὶ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς. Μία Ἱερὰ Σύνοδο ποὺ εἶχε ὡς προτεραιότητα τὶς δημόσιες σχέσεις, τὸ φαίνεσθαι, τὶς ἐκκλησιαστικὲς ἐπενδύσεις (ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας) καὶ τὴν φαρισαϊκὴ καύχηση καὶ ἐπίδειξη ἑνὸς ἀνίερου ἔργου μίας τιποτένιας προσφορᾶς. Μία Ἱερὰ Σύνοδο ποὺ χαριεντίζεται μὲ τοὺς κοσμικὰ λογιζόμενους ἰσχυροὺς καὶ ἐναγκαλίζεται μὲ τοὺς αἱρετικοὺς ὡς ἐρωτευμένη ἐνθουσιώδης κορασίδα. Μία Ἱερὰ Σύνοδο ποὺ συνηγορεῖ στὶς ψευδαισθήσεις, στὶς ἐγκληματικὲς ἀνήθικες πράξεις τοῦ πολιτικοῦ-δαιμονικοῦ συστήματος καὶ στὶς κάθε λογῆς αὐταπάτες του. Μία Ἱερὰ Σύνοδο ποὺ ταυτίζεται καὶ προτιμᾶ νὰ παίζει τὸ ρόλο τοῦ κομπάρσου στὴν ἑκάστοτε θεατρικὴ σκηνή, ποὺ κάθε φορὰ ἀνεβάζει ἡ κρατικὴ ἐξουσία γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσει ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων τὴν ἰσχύ της. Μία Ἱερὰ Σύνοδο ποὺ σὲ ἑκάστοτε καιροὺς δοκιμασίας ἀναλαμβάνει νὰ καθησυχάζει τὸν πιστὸ λαὸ μέχρι τὸ βαθμὸ τοῦ ὑπνωτισμοῦ ἀποσκοπώντας κυρίως στὸ νὰ ἐξασφαλίσει ὁ καθένας ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες σ’ αὐτὴν Ἱεράρχες τὰ κεκτημένα του. Μία Ἱερὰ Σύνοδο ποὺ συνέβαλε πλεῖστα μὲ τὴ στάση της νὰ τοποθετήσει ἰσάξιο τῆς ἀλήθειας τὸ ψεῦδος καὶ πιεζόμενη νὰ διχάσει τὸ χριστεπώνυμο ποίμνιο, κλῆρο καὶ λαὸ σὲ οἰκουμενιστὲς καὶ ζηλωτές… Μία Ἱερὰ Σύνοδο ποὺ προτιμᾶ νὰ ἀποφασίζει μὲ γνώμονα τὸν ἀντίκτυπο στὴν κοινωνία καὶ ὄχι μὲ γνώμονα τὴν ἰαματικὴ καὶ σωτήρια γιὰ τὸν ἄνθρωπο πίστη στὶς εὐαγγελικὲς ἀλήθειες τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ τοὺς Κανόνες τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Μία Ἱερὰ Σύνοδο ποὺ ὑποβάθμισε μὲ τὴν ὅλη ὑποκριτικὴ στάση καὶ συμπεριφορὰ της τὴν εὐεργετικὴ σημασία ποὺ ἔχει γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς καὶ ἡ αἰωνιότητα. Μία Ἱερὰ Σύνοδο ποὺ συνήνεσε μὲ φθηνὲς-ἀστεῖες δικαιολογίες στὴν ἐνίσχυση τοῦ φόβου τοῦ θανάτου ταυτιζόμενη μὲ κοσμικὲς ἀντιλήψεις, κλείνοντας ἑρμητικὰ τὶς ὀρθόδοξες ἐκκλησίες, ἀποκρύπτοντας πὼς ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου. Μία Ἱερὰ Σύνοδος ποὺ συνηθίζει νὰ ἐπιστρατεύει κατὰ τὸ δοκοῦν καὶ τὶς κοσμικὲς ἀντιλήψεις της τὴν λεγόμενη ἐκκλησιαστικὴ οἰκονομία γιὰ νὰ καλύψει τὶς κατὰ συρροὴν ἐγκληματικὲς πράξεις-ἀποφάσεις σὲ βάρος τῆς ἀλήθειας.
Νὰ λοιπὸν γιατί θεωρῶ πὼς μὲ τὸ νὰ μεταδώσω  τὸν κορωνοϊὸ τῆς ἁμαρτίας μου συνέβαλα ἀκόμη πιὸ πολὺ καὶ στὶς ἀπαράδεκτες ἀπόψεις ἀσήμαντων καὶ πνευματικὰ φτωχῶν Ἱεραρχῶν καὶ ἱερέων ποὺ πάνω ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ τὴ σωτηρία ἔθεσαν καὶ θέτουν τὸ χρυσὸ καὶ τὴν καλοπέρασή τους
. Ὁ κορωνοϊὸς τῆς δικῆς μου ἁμαρτίας ἀνέδειξε ὅλα αὐτὰ τὰ ἀσήμαντα φοβισμένα ἀνθρωπάκια στὸ ἀρχιερατικὸ καὶ ἱερατικὸ ἀξίωμα. Ἀνθρωπάκια ναί, σὰν καὶ μένα τὸν ἀνάξιο καὶ τιποτένιο, ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων γιὰ νὰ καλύψουν φόβους, σκάνδαλα, ἀτασθαλίες. Καὶ τὸ πιὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι ἐπιχειροῦν νὰ καλύψουν καὶ νὰ δικαιολογήσουν τοὺς φόβους τους, ἀντὶ νὰ σιωποῦν καὶ νὰ κλαῖνε, μὲ τὴν φαρισαϊκὴ ἢ μεταπατερικὴ κατὰ τὸ δοκοῦν χρησιμοποίηση ἀποσπασμάτων πατερικῶν κειμένων… καὶ ἀποφάσεων. Μὲ τὴν ὅλη στάση τους καὶ συμπεριφορά, τὸν ἐναγκαλισμό τους στὴν ἐκκοσμικευμένη ἐξουσία ἐπιβεβαιώνουν κάθε φορὰ τὴ ρήση τοῦ Μάρξ, ποὺ ἔλεγε ὅτι ἡ θρησκεία εἶναι τὸ ὄπιο τοῦ λαοῦ.
Μετέθεσαν οἱ ἀθεόφοβοι καὶ τὸ Πάσχα
 Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἀντὶ νὰ μιλήσουν γιὰ τὴν ἀνάγκη τῆς ἀλλαγῆς τοῦ τρόπου ζωῆς, δηλαδὴ τὴ μετάνοια ὡς ἀντίδοτο-φάρμακο κατὰ  τοῦ θανατικοῦ ἰοῦ  «μετέθεσαν» οἱ ἀθεόφοβοι τὸν ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα κατὰ τὴν λειτουργικὴ ἀπόδοση αὐτοῦ μετὰ σαράντα ἡμέρες, ἤτοι τὸ μεσονύκτιο  τῆς Τρίτης 26ης Μαΐου πρὸς τὴν 27η, εὐελπιστώντας πὼς μέχρι τότε θὰ ἔχει ξεπεραστεῖ ὁ φόβος τοῦ θανάτου. Ἔτσι φυσικὰ ἐπιβεβαιώνουν ἄθελά τους τὴν προφητικὴ ρήση τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ περὶ τῶν δύο Πασχαλιῶν ἀλλὰ κι αὐτὴ συνάμα περὶ τῶν κληρικῶν τῶν ἐσχάτων χρόνων.
Μπορεῖ νὰ πιστεύουν ὅτι μέχρι τότε οἱ ἐπιστήμονες θὰ ἔχουν ἀνακαλύψει  τὸ φάρμακο καὶ ἡ ζωὴ θὰ ἐπανέλθει στὰ «φυσιολογικὰ-κοσμικά» της ἐπίπεδα… Μὲ βεβαιότητα λοιπὸν τοὺς μεταφέρω πὼς ὅσο σημαία τῆς ὀρθόδοξης πατρίδας μας ἀποτελεῖ τὸ λάβαρο τοῦ Σατανᾶ ( βλ. νόμους περὶ ἀνωμαλίας- ὑποβάθμισης τῶν μυστηρίων, βλασφημίας τῶν θείων, φιλαυτία, διωγμὸς τῆς ὀρθόδοξης πίστης κ.ο.κ.), οἱ δοκιμασίες θὰ εἶναι ὅλο καὶ πιὸ σκληρὲς καὶ θὰ ἀγγίξουν πολύ σύντομα καὶ τὶς αὐλές τους.
Μὲ πόνο ψυχῆς τοὺς θερμοπαρακαλῶ νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ ἅρμα τοῦ Ἑωσφόρου, ποὺ ἁλωνίζει ἀνεξέλεγκτα ὁλάκερη τὴν οἰκουμένη προβάλλοντας καὶ διαφημίζοντας μία Νέα Τάξη Πραγμάτων, μία παγκοσμιοποιημένη ὑφήλιο κάτω ὑπὸ τὶς προσταγὲς τοῦ ψευτομεσσία-Ἀντίχριστου. Τοὺς παρακαλῶ νὰ ἐργαστοῦν ἔστω κι αὐτὴ τὴν ὕστατη ὥρα κατὰ τῆς ἀντιμετώπισης τοῦ μεταδοτικοῦ κορωνοϊοῦ τῆς ἁμαρτίας- ἀμετανοησίας, ὁ ὁποῖος θανατώνει ψυχὲς καὶ ὄχι σώματα, στερώντας ἀπ’ αὐτὲς τὴν αἰωνιότητα.
Συγχωρέστέ με ἀλλὰ κρίνω σκόπιμο νὰ ἀναφέρω καὶ πάλι τὴ ρήση καὶ τὴν προτροπὴ τοῦ Ὁσίου Ἰακώβου Τσαλίκη. Εἶχε πεῖ λίγο πρὶν τὴν ὁσιακὴ κοίμησή του πὼς «ἡ Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἔθνος θὰ δοκιμασθοῦν σκληρά. Νὰ εὔχεσθε νὰ μὴν σᾶς ἐγκαταλείψει ἡ χάρις τοῦ Χριστοῦ». Εὔχομαι λοιπὸν καὶ προσεύχομαι τὸν εὐλογημένο αὐτὸ τόπο –ἂν καὶ εἶναι βυθισμένος στὴν ἀκολασία- νὰ μὴν ἐπιτρέψει ὁ Χριστὸς νὰ εἰσχωρήσει στὶς πληγὲς τοῦ ἐγωισμοῦ του τὸ νυστέρι-σπαθὶ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, βαθειά… Σύμφωνα μὲ τὴν προφητικὴ ρήση σὲ ἀνύποπτο χρόνο μίας ἁγίας γερόντισσας, τῆς γερὸ-Πορφύραινας τῆς Κρήτης ἡ Παναγία μας, ἡ Ἁγία Θεοτόκος βοηθᾶ νὰ μὴν εἶναι μεγάλος ὁ πόνος. (βλ. Στῦλος Ὀρθοδοξίας τεύχ. 217 σελ 3).
ΠΗΓΗ
ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
 
The post Τὸ Πάσχα καὶ ὁ φόβος τοῦ θανατικοῦ ἰοῦ appeared first on ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
]]>
<![CDATA[Ὁ κορωνοϊὸς τῆς ἁμαρτίας καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ οἰκονομία
Μέχρι πότε θὰ ἀγκιστρωνόμαστε στὸ ἅρμα τοῦ Σατανᾶ καὶ θὰ ὑποκλινόμαστε στὰ τερτίπια τῆς Νέας Τάξης;
Ποιὸς πραγματικὰ φταίει γιὰ τὴν κατάντια τῆς κοινωνίας μας…
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνήνεσε μὲ φθηνὲς-ἀστεῖες δικαιολογίες στὴν ἐνίσχυση τοῦ φόβου τοῦ θανάτου ταυτιζόμενη μὲ κοσμικὲς ἀντιλήψεις, κλείνοντας ἑρμητικὰ τὶς ὀρθόδοξες ἐκκλησίες καὶ  ἀποκρύπτοντας πὼς ὁ ἀναστὰς Χριστὸς εἶναι ὁ κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου.
Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς
θεολόγος-Δημοσιογράφος

Εἶναι πολὺ εὔκολο ἐν μέσω τοῦ ὑπαρκτοῦ φόβου ποὺ κυριαρχεῖ σὲ ὁλάκερη τὴν κοινωνία μας, σὲ ὅλη τὴν ὑφήλιο καὶ τῆς ἔντονα δοκιμαζόμενης ἀδύναμης, ὅπως στὴν πράξη ἀποδεικνύεται πίστης μας, νὰ ἐπιχειροῦμε νὰ ἀνακαλύψουμε τὴν αἰτία τοῦ κακοῦ! Ἀσυναίσθητα λοιπὸν βλέπουμε τὸν ἄλλον ὡς φταίχτη τῶν ἐπικείμενων δεινῶν, προσδίδοντας στὸν ἑαυτὸ μας ρόλο κριτή. Καὶ ἔτσι ὡς παρατηρητὲς-δικαστὲς κρίνουμε καὶ βγάζουμε συνεχῶς σκληρὲς ἐνίοτε ἐτυμηγορίες πάντα γιὰ τὸν ἄλλον. Μὲ εὐκολία ἐπιδίδουμε τὶς ἐτυμηγορίες ποὺ συνοδεύονται μὲ ἰδιαίτερες «ποινὲς» στοὺς οἰκείους μας, στοὺς γείτονές μας, στοὺς πολιτικοὺς καὶ θρησκευτικοὺς ἄρχοντες!
Προσωπικὰ λοιπὸν νοιώθω τὴν ἀνάγκη νὰ ἐξομολογηθῶ ἐνώπιόν σας δημοσίως ἐπιζητώντας νὰ μὴν ἐπιδείξετε, ὅλοι σας ἀνεξαιρέτως, καμία παντελῶς ἐπιείκεια. Κι αὐτὸ γιατί πιστεύω πὼς μὲ τὴ στάση σας αὐτὴ θὰ μὲ βοηθήσετε στὸν ἀγώνα τῆς μετάνοιάς μου.
Μὲ παρρησία λοιπὸν σᾶς ἐξομολογοῦμε ὅτι στὸ διάβα τῆς ζωῆς μου δὲν ὑπῆρξε οὔτε μία ἐντολὴ τοῦ Κυρίου μας ποὺ νὰ μὴν τὴν παραβῶ. Οὔτε μία! Καὶ θέλω νὰ μὲ πιστέψετε. Δὲν ἀπολογοῦμαι, ἐξομολογοῦμαι, ὅπως προανέφερα.
Πάρτε τὶς δέκα ἐντολὲς ποὺ μᾶς ἐνεχείρισε ὁ Κύριός μας μέσω τοῦ προφήτη Μωϋσέως καὶ θὰ καταλάβετε τί ἐννοῶ… Ὅλες μὰ ὅλες τὶς ποδοπάτησα. Παραθέτω γιὰ νὰ καταλάβετε τὶς δέκα ἐντολές, ποὺ μπορεῖ κάποιοι ἐξ ὑμῶν ἴσως νὰ μὴν ἐνθυμοῦνται.
«1. ἐγὼ εἰμί Κύριος ὁ Θεός σου, ὅστις ἐξήγαγον σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείας. οὐκ ἔσονται σοὶ θεοὶ ἔτεροι πλὴν ἐμοῦ.

οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον, οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῆ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς. οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς, οὐδὲ μὴ λατρεύσεις αὐτοῖς· ἐγὼ γὰρ εἰμί Κύριος ὁ Θεός σου, Θεὸς ζηλωτής, ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, ἔως τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς τοῖς μισοῦσι με καὶ ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας τοῖς ἀγαπῶσι με καὶ τοῖς φυλάσσουσι τὰ προστάγματά μου.
οὐ λήψει τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπὶ ματαίῷ· οὐ γὰρ μὴ καθαρίση Κύριος ὁ Θεός σου τὸν λαμβάνοντα τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ ματαίω.
μνήσθητι την ἡμέρα τῶν σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν. ἐξ ἡμέρας ἐργὰ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου· τῇ δὲ ἡμέρα τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου· οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον, σὺ καὶ ὁ υἱός σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου, ὁ βούς σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου καὶ πᾶν κτῆνός σου καὶ ὁ προσήλυτος ὁ παροικῶν ἐν σοὶ. ἐν γὰρ ἐξ ἡμέραις ἐποίησε Κύριος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς καὶ κατέπαυσε τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ· διὰ τοῦτο εὐλόγησε Κύριος τὴν ἡμέραν τὴν ἐβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν.
τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοὶ γένηται, καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένη ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, ἥς Κύριος ὁ Θεός σοῦ δίδωσι σοι.
οὐ μοιχεύσεις
οὐ κλέψεις
οὐ φονεύσεις
οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατὰ τοῦ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ.
οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναίκα τοῦ πλησίον σου. οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν οἰκίαν τοῦ πλησίον σου οὔτε τὸν ἀγρὸν αὐτοῦ οὔτε τὸν παίδα αὐτοῦ οὔτε τὴν παιδίσκην αὐτοῦ οὔτε τοῦ βοὸς αὐτοῦ οὔτε τοῦ ὑποζυγίου αὐτοῦ οὔτε παντὸς κτήνους αὐτοῦ οὔτε ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστί».

Κάποιοι ἴσως ἀναρωτηθοῦν καὶ ἀντιτάξουν προκειμένου νὰ δείξουν ἐπιείκεια, πὼς ὑπερβάλλω. Ὁμολογῶ λοιπὸν μὲ κάθε εἰλικρίνεια πὼς ἡ ἐξομολόγησή μου δὲν ἔχει καμία ἀπολύτως ὑπερβολή. Καὶ θὰ σᾶς παρακαλοῦσα ὁ καθεὶς ἐξ ὑμῶν νὰ τοποθετὴσει μὲ εἰλικρίνεια τὸν ἑαυτὸ του ἔναντι τῶν ἀνωτέρω ἐντολῶν τοῦ Κυρίου μας καὶ τότε θὰ κατανοήσει τὸ μέγεθος τὴς ἀμετανοησίας καὶ θὰ καταλάβει γιατὶ ὁ καλὸς Θεὸς ἐπέτρεψε τὴν πανδημία…
Ὡς ἐκ τούτου γιὰ τὸ θανατικὸ ἰὸ τοῦ Κορωνοϊοῦ πιστεύω ἀπόλυτα πὼς εὐθύνομαι μόνο ἐγὼ καὶ κανεὶς ἄλλος. Καὶ τὸ θανατικὸ αὐτὸ τὸ ἐπέτρεψε ὁ καλὸς Θεὸς ἀποσκοπώντας στὴν ἀποκλειστικὰ  δική μου προσωπικὴ μετάνοια.
Ὁ γλυκύτατος Χριστὸς μᾶς θέλει ἁγίους. Θέλει νὰ Τοῦ μοιάσουμε, ἔτσι ὥστε ἡ ζωή μας νὰ εἶναι παραδεισένια καὶ τὸ θαῦμα νὰ καταστεῖ τρόπος ζωῆς. Ἐμεῖς ὅμως, καὶ πρῶτος ὁ γράφων προτιμήσαμε νὰ φτιάξουμε ἕνα θεὸ διαφορετικό, ἕνα θεὸ στὰ μέτρα μας, ἕνα θεὸ κατὰ τὸ πῶς κάθε φορὰ μᾶς βολεύει.
Μέσα στὸ πλαίσιο πιστεύω πὼς ἔχω τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴν κατάντια τῆς πολιτικῆς καὶ κυρίως τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας  μας. Ἐπέτρεψα λόγω τῆς μεταδοτικῆς ἁμαρτίας τοῦ Κορωνοϊοῦ, ποὺ μὲ ἔχει μετατρέψει σὲ ζωντανὸ νεκρό, νὰ ἔχουμε μία ταλανιζόμενη πλειονότητα τῆς Ἱεραρχίας μεταξὺ πίστης καὶ ἀπιστίας. Νὰ ἔχουμε μία Ἱερὰ Σύνοδο παντελῶς ἀδιάφορη στὰ περὶ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς. Μία Ἱερὰ Σύνοδο ποὺ εἶχε ὡς προτεραιότητα τὶς δημόσιες σχέσεις, τὸ φαίνεσθαι, τὶς ἐκκλησιαστικὲς ἐπενδύσεις (ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας) καὶ τὴν φαρισαϊκὴ καύχηση καὶ ἐπίδειξη ἑνὸς ἀνίερου ἔργου μίας τιποτένιας προσφορᾶς. Μία Ἱερὰ Σύνοδο ποὺ χαριεντίζεται μὲ τοὺς κοσμικὰ λογιζόμενους ἰσχυροὺς καὶ ἐναγκαλίζεται μὲ τοὺς αἱρετικοὺς ὡς ἐρωτευμένη ἐνθουσιώδης κορασίδα. Μία Ἱερὰ Σύνοδο ποὺ συνηγορεῖ στὶς ψευδαισθήσεις, στὶς ἐγκληματικὲς ἀνήθικες πράξεις τοῦ πολιτικοῦ-δαιμονικοῦ συστήματος καὶ στὶς κάθε λογῆς αὐταπάτες του. Μία Ἱερὰ Σύνοδο ποὺ ταυτίζεται καὶ προτιμᾶ νὰ παίζει τὸ ρόλο τοῦ κομπάρσου στὴν ἑκάστοτε θεατρικὴ σκηνή, ποὺ κάθε φορὰ ἀνεβάζει ἡ κρατικὴ ἐξουσία γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσει ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων τὴν ἰσχύ της. Μία Ἱερὰ Σύνοδο ποὺ σὲ ἑκάστοτε καιροὺς δοκιμασίας ἀναλαμβάνει νὰ καθησυχάζει τὸν πιστὸ λαὸ μέχρι τὸ βαθμὸ τοῦ ὑπνωτισμοῦ ἀποσκοπώντας κυρίως στὸ νὰ ἐξασφαλίσει ὁ καθένας ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες σ’ αὐτὴν Ἱεράρχες τὰ κεκτημένα του. Μία Ἱερὰ Σύνοδο ποὺ συνέβαλε πλεῖστα μὲ τὴ στάση της νὰ τοποθετήσει ἰσάξιο τῆς ἀλήθειας τὸ ψεῦδος καὶ πιεζόμενη νὰ διχάσει τὸ χριστεπώνυμο ποίμνιο, κλῆρο καὶ λαὸ σὲ οἰκουμενιστὲς καὶ ζηλωτές… Μία Ἱερὰ Σύνοδο ποὺ προτιμᾶ νὰ ἀποφασίζει μὲ γνώμονα τὸν ἀντίκτυπο στὴν κοινωνία καὶ ὄχι μὲ γνώμονα τὴν ἰαματικὴ καὶ σωτήρια γιὰ τὸν ἄνθρωπο πίστη στὶς εὐαγγελικὲς ἀλήθειες τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ τοὺς Κανόνες τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Μία Ἱερὰ Σύνοδο ποὺ ὑποβάθμισε μὲ τὴν ὅλη ὑποκριτικὴ στάση καὶ συμπεριφορὰ της τὴν εὐεργετικὴ σημασία ποὺ ἔχει γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς καὶ ἡ αἰωνιότητα. Μία Ἱερὰ Σύνοδο ποὺ συνήνεσε μὲ φθηνὲς-ἀστεῖες δικαιολογίες στὴν ἐνίσχυση τοῦ φόβου τοῦ θανάτου ταυτιζόμενη μὲ κοσμικὲς ἀντιλήψεις, κλείνοντας ἑρμητικὰ τὶς ὀρθόδοξες ἐκκλησίες, ἀποκρύπτοντας πὼς ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου. Μία Ἱερὰ Σύνοδος ποὺ συνηθίζει νὰ ἐπιστρατεύει κατὰ τὸ δοκοῦν καὶ τὶς κοσμικὲς ἀντιλήψεις της τὴν λεγόμενη ἐκκλησιαστικὴ οἰκονομία γιὰ νὰ καλύψει τὶς κατὰ συρροὴν ἐγκληματικὲς πράξεις-ἀποφάσεις σὲ βάρος τῆς ἀλήθειας.
Νὰ λοιπὸν γιατί θεωρῶ πὼς μὲ τὸ νὰ μεταδώσω  τὸν κορωνοϊὸ τῆς ἁμαρτίας μου συνέβαλα ἀκόμη πιὸ πολὺ καὶ στὶς ἀπαράδεκτες ἀπόψεις ἀσήμαντων καὶ πνευματικὰ φτωχῶν Ἱεραρχῶν καὶ ἱερέων ποὺ πάνω ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ τὴ σωτηρία ἔθεσαν καὶ θέτουν τὸ χρυσὸ καὶ τὴν καλοπέρασή τους
. Ὁ κορωνοϊὸς τῆς δικῆς μου ἁμαρτίας ἀνέδειξε ὅλα αὐτὰ τὰ ἀσήμαντα φοβισμένα ἀνθρωπάκια στὸ ἀρχιερατικὸ καὶ ἱερατικὸ ἀξίωμα. Ἀνθρωπάκια ναί, σὰν καὶ μένα τὸν ἀνάξιο καὶ τιποτένιο, ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων γιὰ νὰ καλύψουν φόβους, σκάνδαλα, ἀτασθαλίες. Καὶ τὸ πιὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι ἐπιχειροῦν νὰ καλύψουν καὶ νὰ δικαιολογήσουν τοὺς φόβους τους, ἀντὶ νὰ σιωποῦν καὶ νὰ κλαῖνε, μὲ τὴν φαρισαϊκὴ ἢ μεταπατερικὴ κατὰ τὸ δοκοῦν χρησιμοποίηση ἀποσπασμάτων πατερικῶν κειμένων… καὶ ἀποφάσεων. Μὲ τὴν ὅλη στάση τους καὶ συμπεριφορά, τὸν ἐναγκαλισμό τους στὴν ἐκκοσμικευμένη ἐξουσία ἐπιβεβαιώνουν κάθε φορὰ τὴ ρήση τοῦ Μάρξ, ποὺ ἔλεγε ὅτι ἡ θρησκεία εἶναι τὸ ὄπιο τοῦ λαοῦ.
Μετέθεσαν οἱ ἀθεόφοβοι καὶ τὸ Πάσχα
 Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἀντὶ νὰ μιλήσουν γιὰ τὴν ἀνάγκη τῆς ἀλλαγῆς τοῦ τρόπου ζωῆς, δηλαδὴ τὴ μετάνοια ὡς ἀντίδοτο-φάρμακο κατὰ  τοῦ θανατικοῦ ἰοῦ  «μετέθεσαν» οἱ ἀθεόφοβοι τὸν ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα κατὰ τὴν λειτουργικὴ ἀπόδοση αὐτοῦ μετὰ σαράντα ἡμέρες, ἤτοι τὸ μεσονύκτιο  τῆς Τρίτης 26ης Μαΐου πρὸς τὴν 27η, εὐελπιστώντας πὼς μέχρι τότε θὰ ἔχει ξεπεραστεῖ ὁ φόβος τοῦ θανάτου. Ἔτσι φυσικὰ ἐπιβεβαιώνουν ἄθελά τους τὴν προφητικὴ ρήση τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ περὶ τῶν δύο Πασχαλιῶν ἀλλὰ κι αὐτὴ συνάμα περὶ τῶν κληρικῶν τῶν ἐσχάτων χρόνων.
Μπορεῖ νὰ πιστεύουν ὅτι μέχρι τότε οἱ ἐπιστήμονες θὰ ἔχουν ἀνακαλύψει  τὸ φάρμακο καὶ ἡ ζωὴ θὰ ἐπανέλθει στὰ «φυσιολογικὰ-κοσμικά» της ἐπίπεδα… Μὲ βεβαιότητα λοιπὸν τοὺς μεταφέρω πὼς ὅσο σημαία τῆς ὀρθόδοξης πατρίδας μας ἀποτελεῖ τὸ λάβαρο τοῦ Σατανᾶ ( βλ. νόμους περὶ ἀνωμαλίας- ὑποβάθμισης τῶν μυστηρίων, βλασφημίας τῶν θείων, φιλαυτία, διωγμὸς τῆς ὀρθόδοξης πίστης κ.ο.κ.), οἱ δοκιμασίες θὰ εἶναι ὅλο καὶ πιὸ σκληρὲς καὶ θὰ ἀγγίξουν πολύ σύντομα καὶ τὶς αὐλές τους.
Μὲ πόνο ψυχῆς τοὺς θερμοπαρακαλῶ νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ ἅρμα τοῦ Ἑωσφόρου, ποὺ ἁλωνίζει ἀνεξέλεγκτα ὁλάκερη τὴν οἰκουμένη προβάλλοντας καὶ διαφημίζοντας μία Νέα Τάξη Πραγμάτων, μία παγκοσμιοποιημένη ὑφήλιο κάτω ὑπὸ τὶς προσταγὲς τοῦ ψευτομεσσία-Ἀντίχριστου. Τοὺς παρακαλῶ νὰ ἐργαστοῦν ἔστω κι αὐτὴ τὴν ὕστατη ὥρα κατὰ τῆς ἀντιμετώπισης τοῦ μεταδοτικοῦ κορωνοϊοῦ τῆς ἁμαρτίας- ἀμετανοησίας, ὁ ὁποῖος θανατώνει ψυχὲς καὶ ὄχι σώματα, στερώντας ἀπ’ αὐτὲς τὴν αἰωνιότητα.
Συγχωρέστέ με ἀλλὰ κρίνω σκόπιμο νὰ ἀναφέρω καὶ πάλι τὴ ρήση καὶ τὴν προτροπὴ τοῦ Ὁσίου Ἰακώβου Τσαλίκη. Εἶχε πεῖ λίγο πρὶν τὴν ὁσιακὴ κοίμησή του πὼς «ἡ Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἔθνος θὰ δοκιμασθοῦν σκληρά. Νὰ εὔχεσθε νὰ μὴν σᾶς ἐγκαταλείψει ἡ χάρις τοῦ Χριστοῦ». Εὔχομαι λοιπὸν καὶ προσεύχομαι τὸν εὐλογημένο αὐτὸ τόπο –ἂν καὶ εἶναι βυθισμένος στὴν ἀκολασία- νὰ μὴν ἐπιτρέψει ὁ Χριστὸς νὰ εἰσχωρήσει στὶς πληγὲς τοῦ ἐγωισμοῦ του τὸ νυστέρι-σπαθὶ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, βαθειά… Σύμφωνα μὲ τὴν προφητικὴ ρήση σὲ ἀνύποπτο χρόνο μίας ἁγίας γερόντισσας, τῆς γερὸ-Πορφύραινας τῆς Κρήτης ἡ Παναγία μας, ἡ Ἁγία Θεοτόκος βοηθᾶ νὰ μὴν εἶναι μεγάλος ὁ πόνος. (βλ. Στῦλος Ὀρθοδοξίας τεύχ. 217 σελ 3).
ΠΗΓΗ
ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

The post Τὸ Πάσχα καὶ ὁ φόβος τοῦ θανατικοῦ ἰοῦ appeared first on ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
]]>

https://orthodoxia.gr/2020/04/29/to-pascha-kai-o-fovos-toy-thanatikoy-ioy/feed/
0

Τὰ δάκρυα τῶν Ἑλλήνων, ἔπνιξαν τὸν κορωνοϊό

Τὰ δάκρυα τῶν Ἑλλήνων, ἔπνιξαν τὸν κορωνοϊό

Τὰ δάκρυα τῶν Ἑλλήνων, ἔπνιξαν τὸν κορωνοϊό

Thu, 23 Apr 2020 11:06:02 +0000

Τὰ δάκρυα τῶν Ἑλλήνων, ἔπνιξαν τὸν κορωνοϊό

<![CDATA[

Ἡ ἐκπομπὴ τοῦ Διονύση Μακρῆ 23/4/2020
 

 
The post Τὰ δάκρυα τῶν Ἑλλήνων, ἔπνιξαν τὸν κορωνοϊό appeared first on ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
]]>
<![CDATA[

Ἡ ἐκπομπὴ τοῦ Διονύση Μακρῆ 23/4/2020The post Τὰ δάκρυα τῶν Ἑλλήνων, ἔπνιξαν τὸν κορωνοϊό appeared first on ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
]]>

https://orthodoxia.gr/2020/04/23/ta-dakrya-ton-ellinon-epnixan-ton-koronoio/feed/
9

Ορθόδοξοι Άγιοι και Εβραίοι Ραββίνοι για τα «Σημεία των Καιρών»

Ορθόδοξοι Άγιοι και Εβραίοι Ραββίνοι για τα «Σημεία των Καιρών»

Ορθόδοξοι Άγιοι και Εβραίοι Ραββίνοι για τα «Σημεία των Καιρών»

Thu, 23 Apr 2020 10:35:12 +0000

Ορθόδοξοι Άγιοι και Εβραίοι Ραββίνοι για τα «Σημεία των Καιρών»

<![CDATA[Ο Κύριος είχε πει: «Υποκριταί, το μεν πρόσωπον του ουρανού εξεύρετε να διακρίνητε, τα δε σημεία των καιρών δεν δύνασθε;» (Ματθαίος Ις΄/16:3).
Ο Άγιος Παϊσιος είχε εισέτι τονίσει χαρακτηριστικά: «Σημεία, σημεία των καιρών, δεν βλέπετε… Πρέπει να΄ναι βόϊδι – να με συγχωρείτε – κανείς, για να μην καταλαβαίνει με όλα αυτά που γίνονται… Οι καιροί είναι δύσκολοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Κοιμόμαστε με τα τσαρούχια».

Προχωρώ. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την Ελλάδα τα «σημεία των καιρών» είναι εδώ. Φάνηκαν. Οι θεοσημείες εμφανίσθηκαν. Χαρισματικοί ασκητές και γέροντες αδιαλείπτως μας υπενθυμίζουν την ανάγκη για πνευματική και κοσμική προετοιμασία σε σχέση με τα επερχόμενα. Τα διακριτά άνωθεν σημάδια και φανερά σημεία των καιρών που έχω ήδη καταγράψει είναι πάνω από 250 σε αριθμό. Όπως είναι, για παράδειγμα, και τα ακόλουθα:
Οι 2 Πασχαλιές του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. «Το ποθούμενον θα έρθει όταν θαρθούν δύο πασχαλιές μαζί»: Φέτος θα εορτάσουμε το Πάσχα 2 φορές (19 Απριλίου και 26 Μαΐου). Ή, για κάποιους άλλους, «σημείο» είναι ή αποτελεί και το γεγονός ότι έπεσαν Ευαγγελισμός και Πάσχα (ή δύο Πασχαλιές) «μαζί» το έτος 2018 (ξαναείχε γίνει τα έτη: 1821, 1912, 1992). Επίσης, ένα άλλο σημείο είναι και τα 2 καλοκαίρια του Αγίου Πατροκοσμά (2018 και 2019: τα δύο θερμότερα έτη στη γη, ΝΑΣΑ).
Έτι, του ιδίου Εθνεγέρτη Αγίου που αφορά τα έσχατα χρόνια: «Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και ασεβέστεροι των όλων». Ή, ομοίως του ιδίου Αγίου: «..θά ἰδῆτε καί ρέμπελο (μετανάστες), ἀπό αὐτούς πολλά θά ὑποφέρετε». Ακόμη, αυτό το φρικτό και σχετικό που ξεστόμισε δημοσίως Ορθόδοξος και διάσημος οικουμενιστής ιεράρχης: «Στα ιερά τζαμιά λατρεύεται ο Θεός!».
Εισέτι, σε αυτά προσθέστε: Τις εκκλησίες, τα μοναστήρια, τα προσκυνήματα, τα ναϊδρια, τα εντυπωσιακά ψηφιδωτά, τα διάφορα μωσαϊκά, τα αρχαιολογικά μνημεία και τους τάφους των Ρωμηών που «ανακαλύπτονται» σχεδόν κάθε εβδομάδα στην αγιοτόκο Μικρά Ασία. Ακόμη: Οι ουράνιες ψαλμωδίες και η απροσδόκητη εμφάνιση του Άγγελου στον Τρούλο της Αγίας Σοφίας. Οι καλυμμένες τοιχογραφίες και οι Σταυροί που έχουν αναδυθεί μέσα στον ιερό ναό της Αγίας Σοφίας, που μοσχομυροβλύζει πολλές φορές άγιο θυμίαμα και άρρητες ευωδίες. Η ανάδυση της  χαμένης Πριγκιποννήσου.
Έτι δε, σε αυτά βάλτε και τα ακόλουθα σημεία εξ Ύψους: Την υπερμεγέθη φωτοσκιά σε σχήμα Σταυρού στην εξωτερική  τοιχοποιία της Αγιά Σοφιάς στις 7 Δεκεμβρίου του 2013. Την εύρεση μετά από 800 χρόνια της Ιεράς Μονής της Αγίας Σκέπης. Τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της Παναγίας σε μορφή σπανίων περίτεχνων βυζαντινών ελληνορθόδοξων εικόνων στην περιοχή της Μερσίνας.
Επιπροσθέτως: Τις συχνές και φανερές παρουσίες του Αγίου Παϊσίου όπως είναι, λόγου χάρη, και αυτή με τη φωτιά στο Μάτι: γεγονός που μου το πιστοποίησε χαρισματικός ασκητής και όχι μόνον. Όσο, επίσης, και οι εικόνες του Αγίου Παϊσίου που δάκρυσαν στην Θράκη και Πάτμο. Όπως, ομοίως, και η εικόνα της Παναγίας που δάκρυσε στο Σικάγο. Ή, εισέτι, το λάδι και το αίμα που έρεαν στην εικόνα του Τιμίου Προδρόμου στη Συρία (Σεντνάγια).

Πέραν αυτών, έχουμε προσέτι και άλλα σχετικά και προρρημένα σημάδια: Την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού. Το άλυτο θέμα που «θα αρχίσει από την Θράκη». Το «κόκκινο φεγγάρι» στις 27-12-2018 (π. Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης). Την συζήτηση για την ΑΟΖ και τα «12 μίλια». Οι απανωτές και δίχως τέλος πολεμικές δηλώσεις του Ερντογάν κατά της Ελλάδας και οι συνεχιζόμενες προκλήσεις της Τουρκίας ειδικά στο Αιγαίο.
Η συνεχώς αυξανόμενη πολεμική ένταση στις σχέσεις του Ιράν με τις ΗΠΑ, με τον Τραμπ να δηλώνει, πριν 2 μέρες: «Θα βουλιάζουμε όσα ιρανικά πλοία μάς παρενοχλούν στον Περσικό». Επιπροσθέτως, τα ανεξήγητα καιρικά φαινόμενα όπως είναι: η Μάνδρα, το Μάτι, η Χαλκιδική. Ακόμη, ο περσινός σεισμός της Αθήνας και οι συνεχείς σεισμοί σε ολόκληρη τη χώρα. Το Ρολόι της Αποκάλυψης: Για πρώτη φορά είμαστε στα 100 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του κόσμου.
Προσφάτως και για τους μυημένους, ο εργαστηριακώς κατασκευασμένος σιωνο-κορωνοϊός (Ντ. Τραμπ κατά Κίνας, κλπ): που αποτελεί ένα μεγάλο βιολογικό κόλπο και φοβικό όπλο μαζικού τρόμου κατά των αγνών και απονήρευτων ανθρώπων της υφηλίου. Και, ειδικώς, η «πανδημία» που εν τέλει κατάφερε και έκλεισε ή άδειασε τους ιερούς ναούς: Αυτό και εάν είναι ένα μέγα σημείο των καιρών!
Τέλος, και αυτό λόγω χωρικών περιορισμών, θα αναφερθώ και θα κλείσω με ένα ακόμη Άνωθεν μέγα σημείο που έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών. Όπου εκεί ιερουργεί ο ταπεινός λευίτης πατήρ Θεόδωρος, τον οποίου την ταπείνωση και καθαρότητα της ψυχής του γνωρίζω πολύ καλά εδώ και χρόνια. Αναφέρομαι στο γεγονός που συγκλόνισε το πανελλήνιο όσο και ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο ανά την οικουμένη:
Στον ματωμένο Κύριο. Όπου: Έρρεε αίμα και ύδωρ
από τον Εσταυρωμένο Ιησού.
Στην συγκλονιστική αιμορραγία και τις ρανίδες αίματος του Εσταυρωμένου Ιησού κατά την Μεγάλη Εβδομάδα των κλειστών ή άδειων ιερών ναών. Το Πανακήρατο Σώμα του Χριστού στον Επιτάφιο. Το μέγα θαύμα της Μεγάλης Παρασκευής. Και δεν ήταν μόνον το Αμόλυντο Σώμα του Εσταυρωμένου και Αναστάντος Χριστού, ήταν επίσης και το Άγιον Μανδήλιον και η εικόνα της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας, που και αυτά μάτωσαν και βρίσκονται εντός του ιδίου ιερού ναού. Μάτωσε ακόμη και το μικρό Ευαγγέλιο στον Επιτάφιο.
Συνεχίζω. Από την Ορθοδοξία θα πάω στον ταλμουδικό και καμπαλιστικό Ιουδαϊσμό: Στους Εβραίους Ραββίνους. Στη συνέχεια θα καταγράψω ένα ενδεικτικό δείγμα συμβάντων ή μια σειρά γεγονότων και προφητειών που αφορούν βιβλικές προρρήσεις διάσημων Εβραίων Ραββίνων, έτσι ώστε να μπορεί πιο εύκολα ο κάθε αναγνώστης να βγάλει από μόνος του τα όποια δικά του συμπεράσματα. Πάμε.
Θα ξεκινήσω με την προφητεία του Εβραίου Ραββίνου Καντούρι. Το Νοέμβριο του 2013. Σύμφωνα με τον Ραββίνο Καντούρι ο Μεσσίας έρχεται σύντομα. Ο Γιτζάκ Καντούρι ήταν Εβραίος Ραβίνος που θεωρείται από τους οπαδούς του ένας άγιος διδάσκαλος. Πέθανε στα 108 του έτη. Στην κηδεία του μαζεύτηκαν πάνω από 200.000 Εβραίοι. Λίγο πριν πεθάνει, ο ίδιος ειδοποίησε τους μαθητές του ότι του φανερώθηκε ο Μεσσίας σε όραμα. Ο Καντούρι άφησε μία επιστολή που μιλάει για τον ερχομό του Μεσσία σύντομα, σύμφωνα με το προφητικό όραμα που είχε δει.
Θα συνεχίσω, εισέτι, με τον σάλο που προκάλεσε επίσημο δημοσίευμα του Ραββίνου Chaim Kanievsky. Μια κορυφαία προσωπικότητα του Ορθόδοξου Ιουδαϊσμού. Ο εν λόγω Ραββίνος καλούσε όλους τους Εβραίους να επιστρέψουν στο Ισραήλ διότι, κατά τον ίδιο, αναμένονταν η άφιξη του Εβραίου Μεσσία: στις 12 Σεπτεμβρίου 2015! Ο εν λόγω Ραββίνος είχε δώσει σαφή, δημόσια και κατηγορηματικά μηνύματα ότι η έλευση του Μεσσία είναι επικείμενη. Η επιστροφή Εβραίων στο Ισραήλ θεωρείται από τον ίδιο ως μια ανώτερη πνευματική ενέργεια και κίνηση που μπορεί να συνδράμει στον ερχομό του Εβραίου μεσσία.
Προχωρώ. Τον Φεβρουάριο του 2019, θρησκευόμενοι Εβραίοι ερμήνευσαν ως «τρία θεϊκά σημάδια» τρία γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Ισραήλ. Το πρώτο σημάδι ήταν η γέννηση μιας κόκκινης δαμάλεως (αγελαδίτσας). Το «Ινστιτούτο του Ναού», οργανισμός που προωθεί την ανοικοδόμηση του νέου Ναού του Σολόμωντα, ανακοίνωσε τότε τη γέννηση της πρώτης κόκκινης δαμάλεως εδώ και 2.000 χρόνια.
Το δεύτερο σημάδι ήταν ο ισχυρισμός του επιστήμονα Νόαμ Μπεντεΐν ότι είδε ψάρια και άλλες μορφές ζωής στη Νεκρά Θάλασσα, η οποία εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητάς της σε αλάτι καθιστά τη ζωή αδύνατη στα νερά της. Το τρίτο σημάδι ήταν ένα φίδι που γλίστρησε έξω από το Τείχος των Δακρύων στην Ιερουσαλήμ, στο μέρος όπου προσεύχονται γυναίκες, στις 31 Οκτωβρίου 2018.
Έτι και πέραν αυτών, 12 αλεπούδες εθεάθησαν στο Όρος του Ναού. Επρόκειτο περί ενός βιβλικού σημείου των καιρών. Σύμφωνα με το Εβραϊκό Ταλμούδ, η παρουσία-θέαση δώδεκα αλεπούδων στο Όρος του Ναού της Ιερουσαλήμ εντάσσεται στο πλαίσιο της μελλοντικής ανέγερσης του Τρίτου Ναού. Οι 12 αλεπούδες εντοπίστηκαν λίγες ημέρες πριν την έναρξη της νηστείας Tisha Bav, που ξεκινούσε στις 10 Αυγούστου 2019. Ο Ραββίνος Shmuel Rabinowitz δήλωσε:
«Κανείς δε μπορεί να μην κλάψει μπροστά στην εκπλήρωση της προφητείας ότι “αλεπούδες θα προχωρήσουν σε αυτόν”».
Ο ίδιος αναφερόταν στο βιβλίο των θρησκειών (5:18) και σε ένα απόσπασμα που αναφέρει μια προφητεία ότι η περιοχή θα κατοικηθεί κάποτε από αλεπούδες.

Σε αυτά, προσθέστε εισέτι και τις πολλές προρρήσεις που προφητεύουν ή συσχετίζουν τον ερχομό του Εβραίου μεσσία με τη μεταφορά της πρωτεύουσας του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ. Κάτι που ήδη έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2017. Την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ, την ανακοίνωσε επισήμως ο πρόεδρος Τραμπ σε διάγγελμά του που εκφώνησε από τον Λευκό Οίκο. Έτσι και πάλι, επανήλθε στο παγκόσμιο προσκήνιο το βιβλικό ζήτημα της Σιών και της έγερσης του Τρίτου Ναού.
Εισέτι δε, και ο σημερινός κορωνοϊός λύνει το πρόβλημα με τον Τρίτο Ναό. Ο Ραββίνος Aryeh Lipo αναφέρθηκε στον κορωνοϊό και την «πανδημία». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η λέξη «κορώνα ή στέμμα» θυμίζει πως το αληθινό στέμμα του κόσμου είναι αυτό που λείπει ακόμα. Ο εν λόγω Ραββίνος τονίζει: «Ο πανάγιος ένας θα είναι αυτός που με ευλογία θα κυβερνήσει από τον Ναό του, θα φέρει αληθινή κορώνα, προκειμένου να απαλείψει την αρρώστια του κορωνοϊού, η οποία προκαλεί τόσα προβλήματα στον κόσμο» (Israel Today, Απρίλιος 2020).
Ας πάμε λίγο πιο κάτω. Διαβάστε τη δημόσια δήλωση του γνωστότατου ταλμουδιστή ραβίνου David Touitou, τον Οκτώβριο του 2019: «Η εισβολή του Ισλάμ στην Ευρώπη και η καταστροφή του Χριστιανισμού είναι “υπέροχα νέα”, γιατί έτσι θα έρθει ο μεσσίας». Στο Ισραήλ, εισέτι, πολλοί είναι αυτοί που λένε: Ακούστηκε, ναι πράγματι!, ο ήχος ή το σάλπισμα του χαμένου Βιβλικού Σοφάρ (κέρατο κριαριού): τόσο για την ανέγερση του Ναού του Σολομώντος όσο, επιπροσθέτως, και για την έλευση του Εβραίου μεσσία.
Συνεχίζω. Διαβάστε, προσέτι, το τι δήλωσε δημοσίως ο σημερινός Υπουργός Υγείας του Ισραήλ, κ. Yaakov Litzman στην εφημερίδα «Haaretz», στις 26 Μαρτίου 2020. Όπου, ο ίδιος προσεύχεται: «παρακαλώντας μέχρι το Πάσχα να εμφανισθεί ο Μεσσίας για να σώσει τον κόσμο από την Πανδημία». Σε αυτά προσθέστε, ακόμη, και αυτό που είπε δημοσίως ο εκπρόσωπος του Βατικανού καθηγητής John Schellnhuber: «Εξαφανίστε 6 δισεκατομμύρια ανθρώπους και καλωσορίστε τη Νέα Τάξη Πραγμάτων».
Έτι, ο καθηγητής Abraham Skorka του πανεπιστημίου Saint Joseph. University, στις 29 Δεκεμβρίου 2018, έγραψε κείμενο-ανάλυση που έχει τίτλο: «Η Ελπίδα για την Παγκόσμια Ειρήνη: Ο Ερχομός του Μεσσία». Προσθέστε, επίσης, και αυτό που έγραψε με πηχυαίο τίτλο και η εφημερίδα Israel Today, στις 12 Φεβρουαρίου 2020: «Κορυφαίοι Ραβίνοι: Δείτε τα Σημεία των Καιρών, Έρχεται ο Μεσσίας». Και υπότιτλο: «Είναι ήδη στη πόρτα μας, σύμφωνα με διάσημο Ισραηλινό Ακαδημαϊκό και Μελετητή της Τορά» (εδώ πρόκειται για τον αρχιραβίνο Shlomo Ama).
Τέλος, προσθέστε ακόμη και τα ακόλουθα: Στην  εφημερίδα New York Times, λ.χ., στις 18 Ιανουαρίου 2002, η Melinda Henneberger υπογράφει κείμενο-ανάλυση με τον τίτλο: «Το Βατικανό Αναφέρει ότι η Αναμονή των Εβραίων για τον Μεσσία είναι Έγκυρη και Πιστοποιημένη από την Παλαιά Διαθήκη». Έτι, η εφημερίδα Jerusalem Post, στις 4 Σεπτεμβρίου 2019, γράφει σε τίτλο της: «Ο Μεσσίας είναι σχεδόν εδώ και οι Ορθόδοξοι Εβραίοι, και οι Ευαγγελικοί επίσης, αυτό το Γνωρίζουν». Και, τέλος, ο συγγραφέας-καθηγητής  Δρ. Jeffrey D. Johnson, που έχει μητέρα Εβραϊκής καταγωγής, προσθέτει (Σεπτέμβριος 2019): «Ο Κόσμος είναι προ των Πυλών του Επίγειου Αρμαγεδδώνα». Και ότι, επίσης: «Είμαστε πολύ κοντά να δούμε τον μεσσία».
 
ΗΛΙΑΣ Δ. ΚΑΛΛΙΩΡΑΣΣυγγραφέας, Καθηγητής-Διεθνολόγος,Πρώην Βουλευτής Φθιώτιδας
 
The post Ορθόδοξοι Άγιοι και Εβραίοι Ραββίνοι για τα «Σημεία των Καιρών» appeared first on ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
]]>
<![CDATA[Ο Κύριος είχε πει: «Υποκριταί, το μεν πρόσωπον του ουρανού εξεύρετε να διακρίνητε, τα δε σημεία των καιρών δεν δύνασθε;» (Ματθαίος Ις΄/16:3).
Ο Άγιος Παϊσιος είχε εισέτι τονίσει χαρακτηριστικά: «Σημεία, σημεία των καιρών, δεν βλέπετε… Πρέπει να΄ναι βόϊδι – να με συγχωρείτε – κανείς, για να μην καταλαβαίνει με όλα αυτά που γίνονται… Οι καιροί είναι δύσκολοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Κοιμόμαστε με τα τσαρούχια».

Προχωρώ. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την Ελλάδα τα «σημεία των καιρών» είναι εδώ. Φάνηκαν. Οι θεοσημείες εμφανίσθηκαν. Χαρισματικοί ασκητές και γέροντες αδιαλείπτως μας υπενθυμίζουν την ανάγκη για πνευματική και κοσμική προετοιμασία σε σχέση με τα επερχόμενα. Τα διακριτά άνωθεν σημάδια και φανερά σημεία των καιρών που έχω ήδη καταγράψει είναι πάνω από 250 σε αριθμό. Όπως είναι, για παράδειγμα, και τα ακόλουθα:
Οι 2 Πασχαλιές του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. «Το ποθούμενον θα έρθει όταν θαρθούν δύο πασχαλιές μαζί»: Φέτος θα εορτάσουμε το Πάσχα 2 φορές (19 Απριλίου και 26 Μαΐου). Ή, για κάποιους άλλους, «σημείο» είναι ή αποτελεί και το γεγονός ότι έπεσαν Ευαγγελισμός και Πάσχα (ή δύο Πασχαλιές) «μαζί» το έτος 2018 (ξαναείχε γίνει τα έτη: 1821, 1912, 1992). Επίσης, ένα άλλο σημείο είναι και τα 2 καλοκαίρια του Αγίου Πατροκοσμά (2018 και 2019: τα δύο θερμότερα έτη στη γη, ΝΑΣΑ).
Έτι, του ιδίου Εθνεγέρτη Αγίου που αφορά τα έσχατα χρόνια: «Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και ασεβέστεροι των όλων». Ή, ομοίως του ιδίου Αγίου: «..θά ἰδῆτε καί ρέμπελο (μετανάστες), ἀπό αὐτούς πολλά θά ὑποφέρετε». Ακόμη, αυτό το φρικτό και σχετικό που ξεστόμισε δημοσίως Ορθόδοξος και διάσημος οικουμενιστής ιεράρχης: «Στα ιερά τζαμιά λατρεύεται ο Θεός!».
Εισέτι, σε αυτά προσθέστε: Τις εκκλησίες, τα μοναστήρια, τα προσκυνήματα, τα ναϊδρια, τα εντυπωσιακά ψηφιδωτά, τα διάφορα μωσαϊκά, τα αρχαιολογικά μνημεία και τους τάφους των Ρωμηών που «ανακαλύπτονται» σχεδόν κάθε εβδομάδα στην αγιοτόκο Μικρά Ασία. Ακόμη: Οι ουράνιες ψαλμωδίες και η απροσδόκητη εμφάνιση του Άγγελου στον Τρούλο της Αγίας Σοφίας. Οι καλυμμένες τοιχογραφίες και οι Σταυροί που έχουν αναδυθεί μέσα στον ιερό ναό της Αγίας Σοφίας, που μοσχομυροβλύζει πολλές φορές άγιο θυμίαμα και άρρητες ευωδίες. Η ανάδυση της  χαμένης Πριγκιποννήσου.
Έτι δε, σε αυτά βάλτε και τα ακόλουθα σημεία εξ Ύψους: Την υπερμεγέθη φωτοσκιά σε σχήμα Σταυρού στην εξωτερική  τοιχοποιία της Αγιά Σοφιάς στις 7 Δεκεμβρίου του 2013. Την εύρεση μετά από 800 χρόνια της Ιεράς Μονής της Αγίας Σκέπης. Τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της Παναγίας σε μορφή σπανίων περίτεχνων βυζαντινών ελληνορθόδοξων εικόνων στην περιοχή της Μερσίνας.
Επιπροσθέτως: Τις συχνές και φανερές παρουσίες του Αγίου Παϊσίου όπως είναι, λόγου χάρη, και αυτή με τη φωτιά στο Μάτι: γεγονός που μου το πιστοποίησε χαρισματικός ασκητής και όχι μόνον. Όσο, επίσης, και οι εικόνες του Αγίου Παϊσίου που δάκρυσαν στην Θράκη και Πάτμο. Όπως, ομοίως, και η εικόνα της Παναγίας που δάκρυσε στο Σικάγο. Ή, εισέτι, το λάδι και το αίμα που έρεαν στην εικόνα του Τιμίου Προδρόμου στη Συρία (Σεντνάγια).

Πέραν αυτών, έχουμε προσέτι και άλλα σχετικά και προρρημένα σημάδια: Την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού. Το άλυτο θέμα που «θα αρχίσει από την Θράκη». Το «κόκκινο φεγγάρι» στις 27-12-2018 (π. Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης). Την συζήτηση για την ΑΟΖ και τα «12 μίλια». Οι απανωτές και δίχως τέλος πολεμικές δηλώσεις του Ερντογάν κατά της Ελλάδας και οι συνεχιζόμενες προκλήσεις της Τουρκίας ειδικά στο Αιγαίο.
Η συνεχώς αυξανόμενη πολεμική ένταση στις σχέσεις του Ιράν με τις ΗΠΑ, με τον Τραμπ να δηλώνει, πριν 2 μέρες: «Θα βουλιάζουμε όσα ιρανικά πλοία μάς παρενοχλούν στον Περσικό». Επιπροσθέτως, τα ανεξήγητα καιρικά φαινόμενα όπως είναι: η Μάνδρα, το Μάτι, η Χαλκιδική. Ακόμη, ο περσινός σεισμός της Αθήνας και οι συνεχείς σεισμοί σε ολόκληρη τη χώρα. Το Ρολόι της Αποκάλυψης: Για πρώτη φορά είμαστε στα 100 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του κόσμου.
Προσφάτως και για τους μυημένους, ο εργαστηριακώς κατασκευασμένος σιωνο-κορωνοϊός (Ντ. Τραμπ κατά Κίνας, κλπ): που αποτελεί ένα μεγάλο βιολογικό κόλπο και φοβικό όπλο μαζικού τρόμου κατά των αγνών και απονήρευτων ανθρώπων της υφηλίου. Και, ειδικώς, η «πανδημία» που εν τέλει κατάφερε και έκλεισε ή άδειασε τους ιερούς ναούς: Αυτό και εάν είναι ένα μέγα σημείο των καιρών!
Τέλος, και αυτό λόγω χωρικών περιορισμών, θα αναφερθώ και θα κλείσω με ένα ακόμη Άνωθεν μέγα σημείο που έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών. Όπου εκεί ιερουργεί ο ταπεινός λευίτης πατήρ Θεόδωρος, τον οποίου την ταπείνωση και καθαρότητα της ψυχής του γνωρίζω πολύ καλά εδώ και χρόνια. Αναφέρομαι στο γεγονός που συγκλόνισε το πανελλήνιο όσο και ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο ανά την οικουμένη:
Στον ματωμένο Κύριο. Όπου: Έρρεε αίμα και ύδωρ
από τον Εσταυρωμένο Ιησού.
Στην συγκλονιστική αιμορραγία και τις ρανίδες αίματος του Εσταυρωμένου Ιησού κατά την Μεγάλη Εβδομάδα των κλειστών ή άδειων ιερών ναών. Το Πανακήρατο Σώμα του Χριστού στον Επιτάφιο. Το μέγα θαύμα της Μεγάλης Παρασκευής. Και δεν ήταν μόνον το Αμόλυντο Σώμα του Εσταυρωμένου και Αναστάντος Χριστού, ήταν επίσης και το Άγιον Μανδήλιον και η εικόνα της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας, που και αυτά μάτωσαν και βρίσκονται εντός του ιδίου ιερού ναού. Μάτωσε ακόμη και το μικρό Ευαγγέλιο στον Επιτάφιο.
Συνεχίζω. Από την Ορθοδοξία θα πάω στον ταλμουδικό και καμπαλιστικό Ιουδαϊσμό: Στους Εβραίους Ραββίνους. Στη συνέχεια θα καταγράψω ένα ενδεικτικό δείγμα συμβάντων ή μια σειρά γεγονότων και προφητειών που αφορούν βιβλικές προρρήσεις διάσημων Εβραίων Ραββίνων, έτσι ώστε να μπορεί πιο εύκολα ο κάθε αναγνώστης να βγάλει από μόνος του τα όποια δικά του συμπεράσματα. Πάμε.
Θα ξεκινήσω με την προφητεία του Εβραίου Ραββίνου Καντούρι. Το Νοέμβριο του 2013. Σύμφωνα με τον Ραββίνο Καντούρι ο Μεσσίας έρχεται σύντομα. Ο Γιτζάκ Καντούρι ήταν Εβραίος Ραβίνος που θεωρείται από τους οπαδούς του ένας άγιος διδάσκαλος. Πέθανε στα 108 του έτη. Στην κηδεία του μαζεύτηκαν πάνω από 200.000 Εβραίοι. Λίγο πριν πεθάνει, ο ίδιος ειδοποίησε τους μαθητές του ότι του φανερώθηκε ο Μεσσίας σε όραμα. Ο Καντούρι άφησε μία επιστολή που μιλάει για τον ερχομό του Μεσσία σύντομα, σύμφωνα με το προφητικό όραμα που είχε δει.
Θα συνεχίσω, εισέτι, με τον σάλο που προκάλεσε επίσημο δημοσίευμα του Ραββίνου Chaim Kanievsky. Μια κορυφαία προσωπικότητα του Ορθόδοξου Ιουδαϊσμού. Ο εν λόγω Ραββίνος καλούσε όλους τους Εβραίους να επιστρέψουν στο Ισραήλ διότι, κατά τον ίδιο, αναμένονταν η άφιξη του Εβραίου Μεσσία: στις 12 Σεπτεμβρίου 2015! Ο εν λόγω Ραββίνος είχε δώσει σαφή, δημόσια και κατηγορηματικά μηνύματα ότι η έλευση του Μεσσία είναι επικείμενη. Η επιστροφή Εβραίων στο Ισραήλ θεωρείται από τον ίδιο ως μια ανώτερη πνευματική ενέργεια και κίνηση που μπορεί να συνδράμει στον ερχομό του Εβραίου μεσσία.
Προχωρώ. Τον Φεβρουάριο του 2019, θρησκευόμενοι Εβραίοι ερμήνευσαν ως «τρία θεϊκά σημάδια» τρία γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Ισραήλ. Το πρώτο σημάδι ήταν η γέννηση μιας κόκκινης δαμάλεως (αγελαδίτσας). Το «Ινστιτούτο του Ναού», οργανισμός που προωθεί την ανοικοδόμηση του νέου Ναού του Σολόμωντα, ανακοίνωσε τότε τη γέννηση της πρώτης κόκκινης δαμάλεως εδώ και 2.000 χρόνια.
Το δεύτερο σημάδι ήταν ο ισχυρισμός του επιστήμονα Νόαμ Μπεντεΐν ότι είδε ψάρια και άλλες μορφές ζωής στη Νεκρά Θάλασσα, η οποία εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητάς της σε αλάτι καθιστά τη ζωή αδύνατη στα νερά της. Το τρίτο σημάδι ήταν ένα φίδι που γλίστρησε έξω από το Τείχος των Δακρύων στην Ιερουσαλήμ, στο μέρος όπου προσεύχονται γυναίκες, στις 31 Οκτωβρίου 2018.
Έτι και πέραν αυτών, 12 αλεπούδες εθεάθησαν στο Όρος του Ναού. Επρόκειτο περί ενός βιβλικού σημείου των καιρών. Σύμφωνα με το Εβραϊκό Ταλμούδ, η παρουσία-θέαση δώδεκα αλεπούδων στο Όρος του Ναού της Ιερουσαλήμ εντάσσεται στο πλαίσιο της μελλοντικής ανέγερσης του Τρίτου Ναού. Οι 12 αλεπούδες εντοπίστηκαν λίγες ημέρες πριν την έναρξη της νηστείας Tisha Bav, που ξεκινούσε στις 10 Αυγούστου 2019. Ο Ραββίνος Shmuel Rabinowitz δήλωσε:
«Κανείς δε μπορεί να μην κλάψει μπροστά στην εκπλήρωση της προφητείας ότι “αλεπούδες θα προχωρήσουν σε αυτόν”».
Ο ίδιος αναφερόταν στο βιβλίο των θρησκειών (5:18) και σε ένα απόσπασμα που αναφέρει μια προφητεία ότι η περιοχή θα κατοικηθεί κάποτε από αλεπούδες.

Σε αυτά, προσθέστε εισέτι και τις πολλές προρρήσεις που προφητεύουν ή συσχετίζουν τον ερχομό του Εβραίου μεσσία με τη μεταφορά της πρωτεύουσας του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ. Κάτι που ήδη έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2017. Την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ, την ανακοίνωσε επισήμως ο πρόεδρος Τραμπ σε διάγγελμά του που εκφώνησε από τον Λευκό Οίκο. Έτσι και πάλι, επανήλθε στο παγκόσμιο προσκήνιο το βιβλικό ζήτημα της Σιών και της έγερσης του Τρίτου Ναού.
Εισέτι δε, και ο σημερινός κορωνοϊός λύνει το πρόβλημα με τον Τρίτο Ναό. Ο Ραββίνος Aryeh Lipo αναφέρθηκε στον κορωνοϊό και την «πανδημία». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η λέξη «κορώνα ή στέμμα» θυμίζει πως το αληθινό στέμμα του κόσμου είναι αυτό που λείπει ακόμα. Ο εν λόγω Ραββίνος τονίζει: «Ο πανάγιος ένας θα είναι αυτός που με ευλογία θα κυβερνήσει από τον Ναό του, θα φέρει αληθινή κορώνα, προκειμένου να απαλείψει την αρρώστια του κορωνοϊού, η οποία προκαλεί τόσα προβλήματα στον κόσμο» (Israel Today, Απρίλιος 2020).
Ας πάμε λίγο πιο κάτω. Διαβάστε τη δημόσια δήλωση του γνωστότατου ταλμουδιστή ραβίνου David Touitou, τον Οκτώβριο του 2019: «Η εισβολή του Ισλάμ στην Ευρώπη και η καταστροφή του Χριστιανισμού είναι “υπέροχα νέα”, γιατί έτσι θα έρθει ο μεσσίας». Στο Ισραήλ, εισέτι, πολλοί είναι αυτοί που λένε: Ακούστηκε, ναι πράγματι!, ο ήχος ή το σάλπισμα του χαμένου Βιβλικού Σοφάρ (κέρατο κριαριού): τόσο για την ανέγερση του Ναού του Σολομώντος όσο, επιπροσθέτως, και για την έλευση του Εβραίου μεσσία.
Συνεχίζω. Διαβάστε, προσέτι, το τι δήλωσε δημοσίως ο σημερινός Υπουργός Υγείας του Ισραήλ, κ. Yaakov Litzman στην εφημερίδα «Haaretz», στις 26 Μαρτίου 2020. Όπου, ο ίδιος προσεύχεται: «παρακαλώντας μέχρι το Πάσχα να εμφανισθεί ο Μεσσίας για να σώσει τον κόσμο από την Πανδημία». Σε αυτά προσθέστε, ακόμη, και αυτό που είπε δημοσίως ο εκπρόσωπος του Βατικανού καθηγητής John Schellnhuber: «Εξαφανίστε 6 δισεκατομμύρια ανθρώπους και καλωσορίστε τη Νέα Τάξη Πραγμάτων».
Έτι, ο καθηγητής Abraham Skorka του πανεπιστημίου Saint Joseph. University, στις 29 Δεκεμβρίου 2018, έγραψε κείμενο-ανάλυση που έχει τίτλο: «Η Ελπίδα για την Παγκόσμια Ειρήνη: Ο Ερχομός του Μεσσία». Προσθέστε, επίσης, και αυτό που έγραψε με πηχυαίο τίτλο και η εφημερίδα Israel Today, στις 12 Φεβρουαρίου 2020: «Κορυφαίοι Ραβίνοι: Δείτε τα Σημεία των Καιρών, Έρχεται ο Μεσσίας». Και υπότιτλο: «Είναι ήδη στη πόρτα μας, σύμφωνα με διάσημο Ισραηλινό Ακαδημαϊκό και Μελετητή της Τορά» (εδώ πρόκειται για τον αρχιραβίνο Shlomo Ama).
Τέλος, προσθέστε ακόμη και τα ακόλουθα: Στην  εφημερίδα New York Times, λ.χ., στις 18 Ιανουαρίου 2002, η Melinda Henneberger υπογράφει κείμενο-ανάλυση με τον τίτλο: «Το Βατικανό Αναφέρει ότι η Αναμονή των Εβραίων για τον Μεσσία είναι Έγκυρη και Πιστοποιημένη από την Παλαιά Διαθήκη». Έτι, η εφημερίδα Jerusalem Post, στις 4 Σεπτεμβρίου 2019, γράφει σε τίτλο της: «Ο Μεσσίας είναι σχεδόν εδώ και οι Ορθόδοξοι Εβραίοι, και οι Ευαγγελικοί επίσης, αυτό το Γνωρίζουν». Και, τέλος, ο συγγραφέας-καθηγητής  Δρ. Jeffrey D. Johnson, που έχει μητέρα Εβραϊκής καταγωγής, προσθέτει (Σεπτέμβριος 2019): «Ο Κόσμος είναι προ των Πυλών του Επίγειου Αρμαγεδδώνα». Και ότι, επίσης: «Είμαστε πολύ κοντά να δούμε τον μεσσία».

ΗΛΙΑΣ Δ. ΚΑΛΛΙΩΡΑΣΣυγγραφέας, Καθηγητής-Διεθνολόγος,Πρώην Βουλευτής Φθιώτιδας

The post Ορθόδοξοι Άγιοι και Εβραίοι Ραββίνοι για τα «Σημεία των Καιρών» appeared first on ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
]]>

https://orthodoxia.gr/2020/04/23/orthodoxoi-agioi-kai-evraioi-ravvinoi-gia-ta-simeia-ton-kairon/feed/
0

Ἐπιστολὴ γέροντος Εὐθυμίου γιὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν Ἐκκλησία

Ἐπιστολὴ γέροντος Εὐθυμίου γιὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν Ἐκκλησία

Ἐπιστολὴ γέροντος Εὐθυμίου γιὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν Ἐκκλησία

Tue, 14 Apr 2020 13:00:51 +0000

Ἐπιστολὴ γέροντος Εὐθυμίου γιὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν Ἐκκλησία

<![CDATA[Συνήθως ὁ γέροντας Εὐθύμιος δὲν μιλᾶ! Προτιμᾶ τὴ σιωπὴ καὶ τὴν προσευχή. Ἀκολουθεῖ τὴν ὁδὸ τῆς ἄσκησης, ὅπως τὴν διδάχθηκε ἀπὸ τὸν γέροντά του Ἰσαὰκ καὶ τὸν Ἅγιο Παΐσιο. Σπανίως βγαίνει στὸν κόσμο. Ὁ κόσμος ὅμως, τρέχει σ’ αὐτὸν γιὰ νὰ γαλουχηθεῖ πνευματικά. Οὐρὲς ἔξω ἀπὸ τὴν καλύβη του. Πολλὲς φορὲς ἡ ἀναμονὴ φθάνει καὶ 12 ὧρες.  Ἀλλὰ ὅλοι , μὰ ὅλοι φεύγουν ὠφελημένοι. Ὁ γέροντας Εὐθύμιος «ἀναγκάστηκε» νὰ στείλει μία ἐπιστολή, τὴν ὁποία θὰ σᾶς παρακαλοῦσα νὰ τὴν διαβάσετε μὲ πολλὴ προσοχή. Θὰ δεῖτε τὴν πραγματικὴ διάσταση τῆς πανδημίας καὶ θὰ διαπιστώσετε στὸ ποῦ ἀποβλέπουν καὶ ἀποσκοποῦν οἱ κυβερνήσεις.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ:
”Στίς κρίσιμες ἡμέρες πού διανύομε καί στήν ἱερότητα τῶν ἡμερῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἐπιβάλλεται μᾶλλον σιωπή καί προσευχή.
Ὅμως ἐπειδή προσφάτως στό Διαδίκτυο κυκλοφορήθηκαν κάποιες ἀπόψεις μέ τόν ὄνομά μου, πρός ἀποκατάσταση τῆς ἀληθείας, γιά νά μήν προκύψη ζημία, ἀναφέρω τά ἑξῆς:
Οὐδέποτε εἶπα σέ ἀνθρώπους νά ἀποθηκεύουν τρόφιμα λόγω ἐπικείμενου πολέμου καί οὐδέποτε προφήτευσα τήν λήξη τῆς ἀπειλῆς τοῦ ἰοῦ, ὅπως κάποιοι ἀνεύθυνα καί ψευδῶς διέδωσαν.
Ἐπίσης χωρίς τήν ἀδειά μου ἀνήρτησαν συζητήσεις μου μέ ἀνακριβεῖς καί ἀντικρουόμενες ἀπόψεις μου γιά τόν κορονοϊό, οἱ ὁποῖες προκάλεσαν ἐρωτηματικά.
Ἡ ἄποψή μου φαίνεται ξεκάθαρα σέ ὅσα ἀκολουθοῦν, εἶναι ἐντελῶς προσωπική, χωρίς διάθεση νά τήν ἐπιβάλλω καί σέ ἄλλους.
Στά τόσα δυσβάσταχτα προβλήματα πού ἔχουν οἱ ἄνθρωποι, τώρα προστέθηκε καί ἡ ἀπειλή τοῦ ἰοῦ, πού κατήντησε ἐφιάλτης.
Πιό πολύ ὑποφέρουν οἱ ἄνθρωποι ἀπό τόν φόβο, τόν πανικό καί τόν ἀκούσιο ἐγκλεισμό, παρά ἀπό τόν ἰό.
Ἡ πολιτεία πῆρε μέτρα προστασίας, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία ἔχει τά δικά της ἐφόδια γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ἰοῦ, πού τώρα ταπεινωμένη ὅσο ποτέ ἄλλοτε, ἀποδυναμωμένη καί δεσμευμένη ἀπό τήν πολιτεία, ἀδυνατεῖ νά τά παράσχη στούς πιστούς της.
Παλαιώτερα σέ παρόμοιες περιπτώσεις θανατηφόρων ἐπιδημιῶν τελοῦσε ἁγιασμούς καί ἔκανε λιτανεῖες ἱερῶν εἰκόνων καί ἁγίων λειψάνων.
Γιατί καί σήμερα νά μήν γίνωνται αὐτά; «Μή οὐκ ἰσχύει ἡ χείρ Κυρίου» νά μᾶς βοηθήση καί σήμερα;
Στό χωρίο μου τήν τρίτη δεκαετία τοῦ 20ου αἰῶνος ἔπεσε λοιμώδης νόσος ἀπό τήν ὁποῖα πέθαναν 50 μικρά παιδιά σέ λίγες ἡμέρες. Δέν προλάβαιναν νά ἀνοίγουν τάφους.
Ἔφεραν τότε τήν κάρα τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους ἀπό τόν Ἅγιο Στέφανο Μετεώρων καί ἀμέσως κατέπαυσε τό θανατικό.
Ἀπό τότε πού ὁ Κύριος ἐτέλεσε τόν Μυστικό Δεῖπνο καί παρέδωσε τό ἁγιώτατο μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, δέν ἔπαυσε μέχρι σήμερα νά τελεῖται ἡ «σωσίκοσμη» θεία Λειτουργία.
Οὔτε ὁ Διοκλητιανός, οὔτε οἱ Τοῦρκοι, οὔτε οἱ κομμουνιστές στήν Ρωσσία, οὔτε οἱ Γερμανοί στά χρόνια τῆς κατοχῆς κατάφεραν νά παύσουν τήν θεία Λειτουργία καί τήν προσέλευση τῶν πιστῶν γιά τήν θεία Κοινωνία.
Καί τώρα μέ τόν φόβο τοῦ ἰοῦ ἔκλεισαν οἱ Ναοί καί στεροῦνται οἱ πιστοί τήν σωστική χάρη τῶν Μυστηρίων, πού τόση ἀνάγκη τήν ἔχουν.
Ἀντιθέτως, τήν ἴδια ὥρα πού ἐδῶ ὅλα σιωποῦν ἀπό φόβο, στίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τῆς Σερβίας, Βουλγαρίας καί Γεωργίας γίνεται ἡ λατρεία ἀπρόσκοπτα, οἱ ναοί εἶναι ἀνοιχτοί, τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία καί δέν φοβοῦνται οἱ πιστοί μήν προσβληθοῦν ἀπό τόν ἰό.
Τά μέτρα προστασίας πού ἐπιβάλλει ἡ νῦν κυβέρνηση εἶναι ἀντισυνταγματικά, δυσβάσταχτα, ὑπερβολικά καί ἄνισα πρός τούς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους, ἐνῶ ἔχουν δημιουργήση ἕνα κλῖμα τρομοκρατίας, τό ὁποῖο ἐπιδεινώνουν τά ΜΜΕ.
Ναί, ὑπάρχει ὁ ἰός καί ἐπιβάλλεται νά προστατεύσωμε τήν ὑγεία μας καί τήν ὑγεία τῶν ἄλλων. Ὅμως ὁ φόβος πρέπει νά ἐκλείψη, διότι στήν κατάσταση τοῦ φόβου ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά σκεφθῆ καί νά ἐνεργήση λογικά καί διακριτικά.
Σέ παρόμοια περίπτωση, ὅταν ἔγινε ἡ ἔκρηξη στό Τσερνομπίλ, οἱ ἄνθρωποι τότε πανικοβλήθηκαν καί ἐξέταζαν τά λαχανικά καί τά φροῦτα γιά νά τρῶνε ἀπό αὐτά πού εἶχαν τήν λιγώτερη ἀκτινοβολία.
Ὁ ὅσιος Παΐσιος ἐρωτηθείς εἶπε νά κάνωμε τόν σταυρό μας καί νά τρῶμε ἄφοβα, δίνοντας ὁ ἴδιος πρῶτος τό παράδειγμα.
Ἄν ζοῦσε σήμερα εἶναι ἀδιανόητο νά τόν βλέπαμε μέ μάσκα καί γάντια, νά ἔχη στήν τσέπη του τό μπουκάλι μέ τό οἰνόπνευμα καί νά ἀποφεύγη τούς ἀνθρώπους ἤ νά τούς μιλᾶ ἀπό ἀπόσταση.
Εἶναι βέβαιο ὅτι θά εἰρήνευε τούς ἀνθρώπους καί θά βοηθοῦσε νά ἀποβάλλουν τόν φόβο καί πιό πολύ θά ἐλυπεῖτο γιά τό κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν.
Εἶναι ἀταίριαστος αὐτός ὁ φόβος γιά τούς χριστιανούς πού ἐμπνέονται ἀπό τό παράδειγμα τοῦ Θεανθρώπου καί ἀπό τούς Μάρτυρες τῆς πίστεώς μας.
Ἀπό πολλούς ἀναμένεται ἐναγωνίως ἡ νίκη τοῦ κορονοϊοῦ μέ τήν ἐφεύρεση τοῦ ἐμβολίου, τό ὁποῖο θά εἶναι ὑποχρεωτικό γιά ὅλους. Ἐμεῖς ἀρνούμαστε νά κάνωμε τό ἐμβόλιο.
Ὅποιος φοβᾶται, ἄς κάνη ὅσα ἐμβόλια θέλει, ἀλλά νά γνωρίζη ὅτι μπορεῖ νά ἔχη ἀπρόβλεπτες βαρειές παρενέργειες, ὅπως εἶχαν τά ἐμβόλια πού ἔκαναν στά παιδιά πρίν λίγα χρόνια γιά τήν νόσο τῶν πτηνῶν καί πολλά παρέλυσαν.
Ὅπως ἐπίσης ἔπαθαν σκλήρυνση κατά πλάκας πολλοί πού ἔκαναν τό ἐμβόλιο τῆς ἡπατίτιδας Β’ καί τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ ἄλλα ἐμβόλια.
Ἄν δέν φυλάξη ὁ Θεός, τί μποροῦν νά κάνουν τά ἐμβόλια καί τά φάρμακα;
Ὁ ἄθεος Καζαντζάκης γιά νά προφυλαχθῆ ἀπό τήν χολέρα σέ ταξίδι του στό ἐξωτερικό, ἔκανε ἐμβόλιο καί πάλι νόσησε.
Ἐμεῖς ἔχομε ἀνώτερα ἐμβόλια καί «φάρμακα ἀθανασίας», τά ἅγια Μυστήρια. Γιατρούς δοκιμασμένους καί εἰδικούς γιά τόν ἰό, τόν ἅγιο Χαράλαμπο, τόν ἅγιο Βησσαρίωνα Δουσίκου, πού εἶναι γιά τήν πανώλη καί τόσους ἄλλους Ἁγίους.
Τώρα ὅμως μέ τίς αὐστηρές ἀπαγορεύσεις ὁ λαός παραμένει ἀβοήθητος καί ἀπαρηγόρητος.
Καί ἐνῶ ὅλοι ἀγωνίζονται γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ἰοῦ, κάποιοι, ἄλλα ἔχουν κατά νοῦ καί κάπου ἀλλοῦ ἀποβλέπουν.
Κορυφαῖοι γιατροί καί ἐπιστήμονες ἐπισημαίνουν ὅτι αὐτά πού γίνονται εἶναι τέστ πειθαρχίας γιά νά χειραγωγοῦν τούς ἀνθρώπους ἐκεῖ πού θέλουν.
Αὐτό φαινόταν παράξενο καί ἀπίθανο μέχρι πρότινος ἀλλά δέν εἶναι φαντασία, διότι οἱ ἄνθρωποι πλέον τό λένε δημόσια: «Ἡ πανδημία τοῦ κορονοϊοῦ ἀνέδειξε τήν ἀνάγκη μιᾶς παγκόσμιας δημοκρατικῆς διακυβέρνησης» (Γιώργος Παπανδρέου) καί προτείνουν «νά ἔχη ὁ κάθε ἄνθρωπος ἕνα μικροτσίπ γιά νά ἔχη βιομετρικά δεδομένα σέ σχέση μέ τόν ἰό ἤ μέ ἄλλες ἐπιδημικές μετρήσεις» (Εὐάγγελος Βενιζέλος).
Αὐτοί μιλοῦν ἀνοιχτά γιά σφράγισμα καί παγκόσμια δικτατορία, ἀλλά ἐμεῖς καταλαβαίνομε; Καί τί κάνομε; Ἄν καί τόσα εἶχε γράψει καί πῆ ὁ ὄσιος Παΐσιος γιʼ αὐτό τό θέμα.
Αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού μᾶς ὑποδούλωσαν στούς ξένους δανειστές καί τώρα μᾶς ὁδηγοῦν στήν σκλαβιά τοῦ Ἀντιχρίστου, εἶναι δυνατόν νά τούς ἐμπιστευθοῦμε;
Ὁ ὅσιος Παΐσιος προλέγοντας τίς μελλοντικές δυσκολίες τόνιζε: «Μόνο μέ καλή πνευματική ζωή θά τά βγάλωμε πέρα».
Ἐπέτρεψε ὁ Θεός γιά τίς ἁμαρτίες μας αὐτήν τήν μεγάλη δοκιμασία.
Ἔχομε ἀνάγκη ἀπό εἰλικρινῆ μετάνοια, ὑπομονή ἀνεξάντλητη καί προσευχή ἀδιάλειπτη, ἡ ὁποία ἐνισχύει τήν Πίστη μας.
Εὐχώμαστε ἀδελφικά καλή Ἀνάσταση μέ τίς ὁποιεσδήποτε συνθῆκες.
Ὁ Ἀναστάς, ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καί Νικητής τοῦ θανάτου νά παρηγορήση, νά φωτίση μέ τό φῶς τῆς Ἀναστάσεώς Του ὅλους μας καί νά δώση δύναμη καί ἀντοχή στόν λαό Του.
Μέ τήν χάρη Του νά φθάσωμε στήν ἡμέρα τῆς ἀπολυτρώσεώς μας ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἀπό ὅλα τά δεινά. Ἀμήν.”
Μέ πόνο ψυχῆς
καί εἰλικρινή φιλαδελφία.
Ἱερομόναχος Εὐθύμιος
Καλύβη Ἀναστάσεως – Καψάλα
Ἅγιον Ὄρος
01-14 / 04 / 2020
 
The post Ἐπιστολὴ γέροντος Εὐθυμίου γιὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν Ἐκκλησία appeared first on ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
]]>
<![CDATA[Συνήθως ὁ γέροντας Εὐθύμιος δὲν μιλᾶ! Προτιμᾶ τὴ σιωπὴ καὶ τὴν προσευχή. Ἀκολουθεῖ τὴν ὁδὸ τῆς ἄσκησης, ὅπως τὴν διδάχθηκε ἀπὸ τὸν γέροντά του Ἰσαὰκ καὶ τὸν Ἅγιο Παΐσιο. Σπανίως βγαίνει στὸν κόσμο. Ὁ κόσμος ὅμως, τρέχει σ’ αὐτὸν γιὰ νὰ γαλουχηθεῖ πνευματικά. Οὐρὲς ἔξω ἀπὸ τὴν καλύβη του. Πολλὲς φορὲς ἡ ἀναμονὴ φθάνει καὶ 12 ὧρες.  Ἀλλὰ ὅλοι , μὰ ὅλοι φεύγουν ὠφελημένοι. Ὁ γέροντας Εὐθύμιος «ἀναγκάστηκε» νὰ στείλει μία ἐπιστολή, τὴν ὁποία θὰ σᾶς παρακαλοῦσα νὰ τὴν διαβάσετε μὲ πολλὴ προσοχή. Θὰ δεῖτε τὴν πραγματικὴ διάσταση τῆς πανδημίας καὶ θὰ διαπιστώσετε στὸ ποῦ ἀποβλέπουν καὶ ἀποσκοποῦν οἱ κυβερνήσεις.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ:
”Στίς κρίσιμες ἡμέρες πού διανύομε καί στήν ἱερότητα τῶν ἡμερῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἐπιβάλλεται μᾶλλον σιωπή καί προσευχή.
Ὅμως ἐπειδή προσφάτως στό Διαδίκτυο κυκλοφορήθηκαν κάποιες ἀπόψεις μέ τόν ὄνομά μου, πρός ἀποκατάσταση τῆς ἀληθείας, γιά νά μήν προκύψη ζημία, ἀναφέρω τά ἑξῆς:
Οὐδέποτε εἶπα σέ ἀνθρώπους νά ἀποθηκεύουν τρόφιμα λόγω ἐπικείμενου πολέμου καί οὐδέποτε προφήτευσα τήν λήξη τῆς ἀπειλῆς τοῦ ἰοῦ, ὅπως κάποιοι ἀνεύθυνα καί ψευδῶς διέδωσαν.
Ἐπίσης χωρίς τήν ἀδειά μου ἀνήρτησαν συζητήσεις μου μέ ἀνακριβεῖς καί ἀντικρουόμενες ἀπόψεις μου γιά τόν κορονοϊό, οἱ ὁποῖες προκάλεσαν ἐρωτηματικά.
Ἡ ἄποψή μου φαίνεται ξεκάθαρα σέ ὅσα ἀκολουθοῦν, εἶναι ἐντελῶς προσωπική, χωρίς διάθεση νά τήν ἐπιβάλλω καί σέ ἄλλους.
Στά τόσα δυσβάσταχτα προβλήματα πού ἔχουν οἱ ἄνθρωποι, τώρα προστέθηκε καί ἡ ἀπειλή τοῦ ἰοῦ, πού κατήντησε ἐφιάλτης.
Πιό πολύ ὑποφέρουν οἱ ἄνθρωποι ἀπό τόν φόβο, τόν πανικό καί τόν ἀκούσιο ἐγκλεισμό, παρά ἀπό τόν ἰό.
Ἡ πολιτεία πῆρε μέτρα προστασίας, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία ἔχει τά δικά της ἐφόδια γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ἰοῦ, πού τώρα ταπεινωμένη ὅσο ποτέ ἄλλοτε, ἀποδυναμωμένη καί δεσμευμένη ἀπό τήν πολιτεία, ἀδυνατεῖ νά τά παράσχη στούς πιστούς της.
Παλαιώτερα σέ παρόμοιες περιπτώσεις θανατηφόρων ἐπιδημιῶν τελοῦσε ἁγιασμούς καί ἔκανε λιτανεῖες ἱερῶν εἰκόνων καί ἁγίων λειψάνων.
Γιατί καί σήμερα νά μήν γίνωνται αὐτά; «Μή οὐκ ἰσχύει ἡ χείρ Κυρίου» νά μᾶς βοηθήση καί σήμερα;
Στό χωρίο μου τήν τρίτη δεκαετία τοῦ 20ου αἰῶνος ἔπεσε λοιμώδης νόσος ἀπό τήν ὁποῖα πέθαναν 50 μικρά παιδιά σέ λίγες ἡμέρες. Δέν προλάβαιναν νά ἀνοίγουν τάφους.
Ἔφεραν τότε τήν κάρα τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους ἀπό τόν Ἅγιο Στέφανο Μετεώρων καί ἀμέσως κατέπαυσε τό θανατικό.
Ἀπό τότε πού ὁ Κύριος ἐτέλεσε τόν Μυστικό Δεῖπνο καί παρέδωσε τό ἁγιώτατο μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, δέν ἔπαυσε μέχρι σήμερα νά τελεῖται ἡ «σωσίκοσμη» θεία Λειτουργία.
Οὔτε ὁ Διοκλητιανός, οὔτε οἱ Τοῦρκοι, οὔτε οἱ κομμουνιστές στήν Ρωσσία, οὔτε οἱ Γερμανοί στά χρόνια τῆς κατοχῆς κατάφεραν νά παύσουν τήν θεία Λειτουργία καί τήν προσέλευση τῶν πιστῶν γιά τήν θεία Κοινωνία.
Καί τώρα μέ τόν φόβο τοῦ ἰοῦ ἔκλεισαν οἱ Ναοί καί στεροῦνται οἱ πιστοί τήν σωστική χάρη τῶν Μυστηρίων, πού τόση ἀνάγκη τήν ἔχουν.
Ἀντιθέτως, τήν ἴδια ὥρα πού ἐδῶ ὅλα σιωποῦν ἀπό φόβο, στίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τῆς Σερβίας, Βουλγαρίας καί Γεωργίας γίνεται ἡ λατρεία ἀπρόσκοπτα, οἱ ναοί εἶναι ἀνοιχτοί, τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία καί δέν φοβοῦνται οἱ πιστοί μήν προσβληθοῦν ἀπό τόν ἰό.
Τά μέτρα προστασίας πού ἐπιβάλλει ἡ νῦν κυβέρνηση εἶναι ἀντισυνταγματικά, δυσβάσταχτα, ὑπερβολικά καί ἄνισα πρός τούς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους, ἐνῶ ἔχουν δημιουργήση ἕνα κλῖμα τρομοκρατίας, τό ὁποῖο ἐπιδεινώνουν τά ΜΜΕ.
Ναί, ὑπάρχει ὁ ἰός καί ἐπιβάλλεται νά προστατεύσωμε τήν ὑγεία μας καί τήν ὑγεία τῶν ἄλλων. Ὅμως ὁ φόβος πρέπει νά ἐκλείψη, διότι στήν κατάσταση τοῦ φόβου ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά σκεφθῆ καί νά ἐνεργήση λογικά καί διακριτικά.
Σέ παρόμοια περίπτωση, ὅταν ἔγινε ἡ ἔκρηξη στό Τσερνομπίλ, οἱ ἄνθρωποι τότε πανικοβλήθηκαν καί ἐξέταζαν τά λαχανικά καί τά φροῦτα γιά νά τρῶνε ἀπό αὐτά πού εἶχαν τήν λιγώτερη ἀκτινοβολία.
Ὁ ὅσιος Παΐσιος ἐρωτηθείς εἶπε νά κάνωμε τόν σταυρό μας καί νά τρῶμε ἄφοβα, δίνοντας ὁ ἴδιος πρῶτος τό παράδειγμα.
Ἄν ζοῦσε σήμερα εἶναι ἀδιανόητο νά τόν βλέπαμε μέ μάσκα καί γάντια, νά ἔχη στήν τσέπη του τό μπουκάλι μέ τό οἰνόπνευμα καί νά ἀποφεύγη τούς ἀνθρώπους ἤ νά τούς μιλᾶ ἀπό ἀπόσταση.
Εἶναι βέβαιο ὅτι θά εἰρήνευε τούς ἀνθρώπους καί θά βοηθοῦσε νά ἀποβάλλουν τόν φόβο καί πιό πολύ θά ἐλυπεῖτο γιά τό κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν.
Εἶναι ἀταίριαστος αὐτός ὁ φόβος γιά τούς χριστιανούς πού ἐμπνέονται ἀπό τό παράδειγμα τοῦ Θεανθρώπου καί ἀπό τούς Μάρτυρες τῆς πίστεώς μας.
Ἀπό πολλούς ἀναμένεται ἐναγωνίως ἡ νίκη τοῦ κορονοϊοῦ μέ τήν ἐφεύρεση τοῦ ἐμβολίου, τό ὁποῖο θά εἶναι ὑποχρεωτικό γιά ὅλους. Ἐμεῖς ἀρνούμαστε νά κάνωμε τό ἐμβόλιο.
Ὅποιος φοβᾶται, ἄς κάνη ὅσα ἐμβόλια θέλει, ἀλλά νά γνωρίζη ὅτι μπορεῖ νά ἔχη ἀπρόβλεπτες βαρειές παρενέργειες, ὅπως εἶχαν τά ἐμβόλια πού ἔκαναν στά παιδιά πρίν λίγα χρόνια γιά τήν νόσο τῶν πτηνῶν καί πολλά παρέλυσαν.
Ὅπως ἐπίσης ἔπαθαν σκλήρυνση κατά πλάκας πολλοί πού ἔκαναν τό ἐμβόλιο τῆς ἡπατίτιδας Β’ καί τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ ἄλλα ἐμβόλια.
Ἄν δέν φυλάξη ὁ Θεός, τί μποροῦν νά κάνουν τά ἐμβόλια καί τά φάρμακα;
Ὁ ἄθεος Καζαντζάκης γιά νά προφυλαχθῆ ἀπό τήν χολέρα σέ ταξίδι του στό ἐξωτερικό, ἔκανε ἐμβόλιο καί πάλι νόσησε.
Ἐμεῖς ἔχομε ἀνώτερα ἐμβόλια καί «φάρμακα ἀθανασίας», τά ἅγια Μυστήρια. Γιατρούς δοκιμασμένους καί εἰδικούς γιά τόν ἰό, τόν ἅγιο Χαράλαμπο, τόν ἅγιο Βησσαρίωνα Δουσίκου, πού εἶναι γιά τήν πανώλη καί τόσους ἄλλους Ἁγίους.
Τώρα ὅμως μέ τίς αὐστηρές ἀπαγορεύσεις ὁ λαός παραμένει ἀβοήθητος καί ἀπαρηγόρητος.
Καί ἐνῶ ὅλοι ἀγωνίζονται γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ἰοῦ, κάποιοι, ἄλλα ἔχουν κατά νοῦ καί κάπου ἀλλοῦ ἀποβλέπουν.
Κορυφαῖοι γιατροί καί ἐπιστήμονες ἐπισημαίνουν ὅτι αὐτά πού γίνονται εἶναι τέστ πειθαρχίας γιά νά χειραγωγοῦν τούς ἀνθρώπους ἐκεῖ πού θέλουν.
Αὐτό φαινόταν παράξενο καί ἀπίθανο μέχρι πρότινος ἀλλά δέν εἶναι φαντασία, διότι οἱ ἄνθρωποι πλέον τό λένε δημόσια: «Ἡ πανδημία τοῦ κορονοϊοῦ ἀνέδειξε τήν ἀνάγκη μιᾶς παγκόσμιας δημοκρατικῆς διακυβέρνησης» (Γιώργος Παπανδρέου) καί προτείνουν «νά ἔχη ὁ κάθε ἄνθρωπος ἕνα μικροτσίπ γιά νά ἔχη βιομετρικά δεδομένα σέ σχέση μέ τόν ἰό ἤ μέ ἄλλες ἐπιδημικές μετρήσεις» (Εὐάγγελος Βενιζέλος).
Αὐτοί μιλοῦν ἀνοιχτά γιά σφράγισμα καί παγκόσμια δικτατορία, ἀλλά ἐμεῖς καταλαβαίνομε; Καί τί κάνομε; Ἄν καί τόσα εἶχε γράψει καί πῆ ὁ ὄσιος Παΐσιος γιʼ αὐτό τό θέμα.
Αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού μᾶς ὑποδούλωσαν στούς ξένους δανειστές καί τώρα μᾶς ὁδηγοῦν στήν σκλαβιά τοῦ Ἀντιχρίστου, εἶναι δυνατόν νά τούς ἐμπιστευθοῦμε;
Ὁ ὅσιος Παΐσιος προλέγοντας τίς μελλοντικές δυσκολίες τόνιζε: «Μόνο μέ καλή πνευματική ζωή θά τά βγάλωμε πέρα».
Ἐπέτρεψε ὁ Θεός γιά τίς ἁμαρτίες μας αὐτήν τήν μεγάλη δοκιμασία.
Ἔχομε ἀνάγκη ἀπό εἰλικρινῆ μετάνοια, ὑπομονή ἀνεξάντλητη καί προσευχή ἀδιάλειπτη, ἡ ὁποία ἐνισχύει τήν Πίστη μας.
Εὐχώμαστε ἀδελφικά καλή Ἀνάσταση μέ τίς ὁποιεσδήποτε συνθῆκες.
Ὁ Ἀναστάς, ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καί Νικητής τοῦ θανάτου νά παρηγορήση, νά φωτίση μέ τό φῶς τῆς Ἀναστάσεώς Του ὅλους μας καί νά δώση δύναμη καί ἀντοχή στόν λαό Του.
Μέ τήν χάρη Του νά φθάσωμε στήν ἡμέρα τῆς ἀπολυτρώσεώς μας ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἀπό ὅλα τά δεινά. Ἀμήν.”
Μέ πόνο ψυχῆς
καί εἰλικρινή φιλαδελφία.
Ἱερομόναχος Εὐθύμιος
Καλύβη Ἀναστάσεως – Καψάλα
Ἅγιον Ὄρος
01-14 / 04 / 2020

The post Ἐπιστολὴ γέροντος Εὐθυμίου γιὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν Ἐκκλησία appeared first on ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
]]>

https://orthodoxia.gr/2020/04/14/epistoli-gerontos-eythymioy-gia-osa-symvainoyn-stin-ekklisia/feed/
0

Ποινικὸ ἀδίκημα ἡ Θεία Κοινωνία

Ποινικὸ ἀδίκημα ἡ Θεία Κοινωνία

Ποινικὸ ἀδίκημα ἡ Θεία Κοινωνία

Tue, 14 Apr 2020 11:38:41 +0000

Ποινικὸ ἀδίκημα ἡ Θεία Κοινωνία

<![CDATA[

Ἡ ἐκπομπὴ τοῦ Διονύση Μακρῆ 14/4/2020
 

 
The post Ποινικὸ ἀδίκημα ἡ Θεία Κοινωνία appeared first on ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
]]>
<![CDATA[

Ἡ ἐκπομπὴ τοῦ Διονύση Μακρῆ 14/4/2020The post Ποινικὸ ἀδίκημα ἡ Θεία Κοινωνία appeared first on ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
]]>

https://orthodoxia.gr/2020/04/14/poiniko-adikima-i-theia-koinonia/feed/
15

Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδος

Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδος

Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδος

Tue, 14 Apr 2020 09:51:48 +0000

Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδος

<![CDATA[Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδος
Μετόχι Ἱ. Μ. Κύκκου, Ἅγιος Προκόπιος. Κάντε κλὶκ γιὰ νὰ Συνδεθεῖτε στο youtube

The post Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδος appeared first on ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
]]>
<![CDATA[Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδος
Μετόχι Ἱ. Μ. Κύκκου, Ἅγιος Προκόπιος. Κάντε κλὶκ γιὰ νὰ Συνδεθεῖτε στο youtube

The post Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδος appeared first on ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
]]>

https://orthodoxia.gr/2020/04/14/akoloythies-tis-megalis-evdomados/feed/
0

Χαριτωμένος γέροντας ἀσκητής: «Θὰ ἐπέμβει ὁ Χριστὸς! Μὴν πανικοβάλλεσθε. Λίγα θὰ πάθουμε».

Χαριτωμένος γέροντας ἀσκητής: «Θὰ ἐπέμβει ὁ Χριστὸς! Μὴν πανικοβάλλεσθε. Λίγα θὰ πάθουμε».

Χαριτωμένος γέροντας ἀσκητής: «Θὰ ἐπέμβει ὁ Χριστὸς! Μὴν πανικοβάλλεσθε. Λίγα θὰ πάθουμε».

Wed, 08 Apr 2020 09:54:00 +0000

Χαριτωμένος γέροντας ἀσκητής: «Θὰ ἐπέμβει ὁ Χριστὸς! Μὴν πανικοβάλλεσθε. Λίγα θὰ πάθουμε».

<![CDATA[Μήν χάσετε τόν ἀποκαλυπτικό Στύλο Ὀρθοδοξίας πού  κυκλοφορεῖ  τό Σάββατο 11 Ἀπριλίου
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ὁ «Στύλος Ὀρθοδοξίας» καὶ οἱ ἐκδόσεις «Ἀγαθὸς Λόγος» προσφέρουν στοὺς χιλιάδες ἀναγνῶστες τους δύο πνευματικὰ-ἐποικοδομητικὰ καὶ ἐπίκαιρα βιβλία ἀπαραίτητα γιὰ ὅλους τοὺς χριστιανοὺς, ἰδιαίτερα τώρα ποὺ ἐξ ἀνάγκης μένουμε σπίτι
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Χαριτωμένος γέροντας ἀσκητής:  «Θὰ ἐπέμβει ὁ Χριστὸς!
Μὴν πανικοβάλλεσθε. Λίγα θὰ πάθουμε».
-Ἡ μετάνοια θὰ προλάβει πολλὰ δεινά. Θὰ δεῖτε! Θὰ δεῖτε!
-Τὸ νυστέρι τοῦ Ἀρχάγγελου Μιχαὴλ δὲν θὰ  ἐπιτρέψει ὁ Χριστὸς νὰ εἰσχωρήσει βαθειά στὶς πληγὲς τοῦ ἐγωισμοῦ μας… Γιὰ τὸ χατήρι τῆς Παναγίας  θὰ βγεῖ πολὺ ἐλαφριά ὁ κορωνοϊὸς τῆς ἀμαρτίας. Δὲν θὰ νιώσουμε κἄν τὸ μαχαίρι
-Ἡ Ἁγία Θεοτόκος βοηθᾶ νὰ μὴν εἶναι μεγάλος ὁ πόνος!
-Μὴν φοβᾶστε. Ὁ ἀναστὰς Χριστὸς εἶναι ὁ κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου
-Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης: «Δίδαξον  τοὺς πάντας μετάνοιαν, ταπείνωσιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, ἵνα ἀποφύγωσιν τὴν ἀνίατον ταύτην ἀσθένειαν. Μόνον διὰ τῆς μετανοίας, διὰ τῆς προσευχῆς, τοῦ εὐχελαίου, τοῦ ἁγιασμοῦ μου. Οὕτως ἀποφυγεῖν τὴν ἀνίατον ταύτην ἀσθένειαν».
-Σπεύδουμε τάχιστα στὸν Χριστό μας, στὸν ἰατρὸ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, γιὰ νὰ θεραπευθοῦμε γενόμενοι χριστοφόροι.
-Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, οἱ δύο Πασχαλιὲς καὶ τὸ ἐπισκοπικὸ ἀξίωμα
Γράφουν, ὁ  Ἡλίας Καλλιώρας, καθηγητής  διεθνονολόγος, συγγραφέας, πρώην βουλευτής, Διονύσης Μακρῆς, Δημοσιογράφος-Θεολόγος-συγγραφέας, Χαράλαμπος Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, Θεοπούλα Παναγιώτου Θεολόγος-Ψυχολόγος .
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ
Θεία Κοινωνία ἀντίδοτο στὶς πανδημικὲς νόσους
Σκοπὸς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ ἁγιασμὸς τῶν πιστῶν ποὺ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν ἄμεση σύνδεση πιστοῦ καὶ Θεανθρώπου
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ὁ κορωνοϊὸς τῆς ἁμαρτίας καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ οἰκονομία
Τὸ Πάσχα καὶ ὁ φόβος τοῦ θανατικοῦ ἰοῦ
-Μέχρι πότε θὰ ἀγκιστρωνόμαστε στὸ ἅρμα τοῦ Σατανᾶ καὶ θὰ ὑποκλινόμαστε στὰ τερτίπια τῆς Νέας Τάξης;
-Ποιὸς πραγματικὰ φταίει γιὰ τὴν κατάντια τῆς κοινωνίας μας…
-Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνήνεσε μὲ φθηνὲς-ἀστεῖες δικαιολογίες στὴν ἐνίσχυση τοῦ φόβου τοῦ θανάτου ταυτιζόμενη μὲ κοσμικὲς ἀντιλήψεις, κλείνοντας ἑρμητικὰ τὶς ὀρθόδοξες ἐκκλησίες καὶ  ἀποκρύπτοντας πὼς ὁ ἀναστὰς Χριστὸς εἶναι ὁ κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Ὁ εὐτελισμὸς τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος
Ὅπως εἶπε σύγχρονος ἅγιος γέροντας, αὐτοὶ ποὺ καπηλεύονται τὶς ἰδιότητες τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐμπαθῶς τὶς κραδαίνουν πάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια τῶν πιστῶν εἶναι οἱ μεγαλύτεροι δολιοφθορεῖς τοῦ σωματός Του, ἤτοι τῆς ἐκκλησίας Του! Κυρίως ἐπίσκοποι …
ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Χριστός καί ὄχι ὁ πρωθυπουργός
Ποῦ ξανακούσθηκε νά ἀποφασίζουν ὀλιγόπιστοι καί δειλοί ἀρχιερεῖς νά κλείνουν τίς ἐκκλησίες
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Γέροντας Γερβάσιος Ραπτόπουλος: Ὁ ἀκάματος φίλος τῶν φυλακισμένων
Ὁ Ἅγιος Ληστὴς τοῦ Γολγοθᾶ, τοῦ ἄνοιξε τὴν πόρτα τοῦ Παραδείσου
 ΜΝΗΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
 Ὁ Κλεφταρματωλὸς Καραϊσκάκης καὶ οἱ τωρινοί… κλεφτοαμαρτωλοὶ
ΕΡΕΥΝΑ
Πῶς θὰ ἀντιμετωπισθοῦν οἱ προκλήσεις τῆς Τουρκίας
Ἀναγκαία ἡ ἀλλαγή στρατηγικῆς μέσω τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ δόγματος τῆς ἐνεργητικῆς ἀποτροπῆς
ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
 Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης: «Θὰ διωχθεῖτε, θὰ κάνετε χιλιόμετρα γιὰ νὰ βρεῖτε ὀρθὸν ἱερέαν»
Τὶς ἐκκλησίες θὰ τὶς κλείσουν καὶ θὰ βάζουν φόρους μεγάλους, ἀβάστακτους γιὰ νὰ μὴν μποροῦν νὰ τοὺς πληρώσουν καὶ θὰ τὶς κλείνουν. Ὅποιος θὰ λειτουργεῖ θὰ διώκεται.
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
Πῶς θὰ ἀντιμετωπισθοῦν οἱ προκλήσεις τῆς Τουρκίας
Ἀναγκαία ἡ ἀλλαγή στρατηγικῆς μέσω τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ δόγματος τῆς ἐνεργητικῆς ἀποτροπῆς
ΔΙΕΘΝΗ
Στὴν τελικὴ εὐθεία ἡ διάλυση τῆς  Τουρκίας!
Σύντομα θὰ πέσει αὐλαία στήν δυναστεία τοῦ Ταγίπ Ἐρντογὰν
ΕΥ ΖΗΝ
Νοιάζονται γιά … τὴν ὑγεία μας ἐνῶ μᾶς ταΐζουν δηλητήρια!
Κανείς δὲν μιλᾶ γιὰ τὰ ἑκατομμύρια τῶν ἀνθρώπων ποὺ πεθαίνουν κατ’  ἔτος ἀπό τὸν καρκίνο. Γιατὶ ἄραγε;
Καρκινογόνες χημικὲς οὐσίες ἔχουν προστεθεῖ καὶ σὲ προϊόντα προσωπικῆς ὑγιεινῆς. Τὰ Parabens εἶναι μία χημικὴ ἕνωση ποὺ βρέθηκε σὲ προϊόντα καθημερινῆς ὑγιεινῆς ὅπως κρέμες, make-up, ἀφρὸς ξυρίσματος, λοσιὸν μαυρίσματος καὶ ὀδοντόκρεμα. Βρίσκονται ἐπίσης σὲ πολλὲς μάρκες ἀποσμητικοῦ μασχάλης.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Μέσω Κορωνοϊοῦ μᾶς ὁδηγοῦν στὸ σφράγισμα!
Ἐπωνύμως πλέον οἱ Σιωνιστὲς καὶ οἱ μαριονέττες μιλοῦν γιὰ «ψηφιακὰ πιστοποιητικά» καὶ οἱ κυβερνήσεις ἑτοιμάζονται γιὰ τὸν … «ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμὸ» τῶν πολιτῶν τους
Ἤδη ἐδῶ καὶ χρόνια κυβερνήσεις καὶ ἐταιρίες χρησιμοποιοῦν τεχνολογίες παρακολούθησης γιὰ τὸν ἐντοπισμό, ἔλεγχο καὶ χειραγώγηση τῶν ἀνθρώπων. Τώρα, λόγω τῆς κρίσης τοῦ κορωνοϊοῦ, θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξει μία σημαντικὴ ἀλλαγή, διότι, περνᾶμε ἀπὸ τὴν ἐκτὸς σώματος παρακολούθηση στὴν κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα παρακολούθηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕ
Ἐργαλειοθήκη τῆς Παγκόσμιας Κυβέρνησης ὁ ΟΗΕ…
Πλασιὲ τῆς Παγκόσμιας Κυβέρνησης ὁ Γιῶργος Παπανδρέου…
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Ἡ μάνα τοῦ Εὐαγόρα:
«Χαλάλι τῆς πατρίδας μου, τὸ αἷμα τοῦ παιδιοῦ μου».
ΙΣΤΟΡΙΑ
Οἱ κατά καιροὺς ψευδομεσσίες τῶν Ἑβραίων!
Γιατὶ οἱ Σιωνιστές, ποὺ ἐλέγχουν καὶ τὸ ἀμερικανικὸ ΝΑΤΟ, θεωροῦν τὰ Σκόπια ἱερὴ πόλη καὶ θέλουν διακαῶς νὰ κατασκευάσουν τὸ μεγάλο ψευδομακεδονικὸ κράτος!
Ἡ λύση γιὰ τοὺς καμπαλιστὲς Ἑβραίους-Σιωνιστὲς γιὰ τοὺς κατὰ καιρούς μεσσίες θὰ ἦταν νὰ τοὺς βάλουν στὴν ἄκρη καὶ νὰ ἐργαστοῦν ἀπὸ μόνοι τους, ὥστε νὰ δημιουργήσουν τὴν παγκόσμια καὶ αἰώνια αὐτοκρατορία τῶν ὀνείρων τους…
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ὁ θρίαμβος τοῦ χριστιανισμοῦ κατὰ τοῦ κομμουνισμοῦ
Πρώην ἰσχυρὰ στελέχη τοῦ κομμουνισμοῦ μιλοῦν γιὰ τὸ πῶς τοὺς κέρδισε ὁ Χριστὸς
Στό τεῦχος αὐτό γράφουν ὁ ἐπίτιμος Α’ Υπαρχηγός ΓΕΣ ἀντιστράτηγος ε. α Νικ. Ταμουρίδης, ὁ Ἠλίας Δ. Καλλιώρας, PhD Διεθνολόγος, Συγγραφέας, Καθηγητὴς πρώην βουλευτὴς Φθιώτιδας, ὁ Διόδωρος Ράμμος, ἀρχαιολόγος, ὁ Εὐστράτιος Κλούρας, Νομικός πολιτικός Ἐπιστήμων, ὁ πανελληνίως γνωστός δάσκαλος κ. Δημήτρης Νατσιός, ὁ Δημήτριος Κλούρας, Νομικός, πρώην γ.γ. Δημόσιας Περιουσίας, ὁ Παναγιώτης Ἀποστόλου, Πολιτικός Αναλυτής, Διεθνολόγος, ὁ Ἰωάννης Ἀραβανῆς, Κτηνίατρος, ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κωτσόπουλος, ὁ κ. Χαρ. Μπούσιας Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, ὁ Ἰωάννης Παλαιτσάκης, νομικός πρώην Διευθυντής τῆς ΕΡΤ, ὁ πρωτοπρ. Εὐστάθιος Κολλᾶς, πρώην πρόεδρος ΙΣΚΕ, Ἐκκλησιαστικός Συνήγορος, ὁ Παναγιώτης Ἀποστόλου, Πολιτικός Ἀναλυτής, ἡ Καλλιόπη Ζτούπα, ὁ Διονύσιος Μακρῆς Δημοσιογράφος –Θεολόγος, ἡ Θεοπούλα Παναγιώτου, Θεολόγος-Ψυχολόγος, ἡ Ἰωάννα Κατσούλα, ἁγιολόγος κ. ἄ.
ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ἡ ἐφημερίδα πού γράφει αὐτά πού οἱ ἄλλοι σᾶς κρύβουν
ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ἡ ἐφημερίδα πού τολμᾶ καί τά βάζει μέ τό κατεστημένο
Ἀπό τό Σάββατο 11 Ἀπριλίου σέ ὅλα τά περίπτερα! Ἕνα ἀκόμη ἀποκαλυπτικό τεῦχος.
 
 
The post Χαριτωμένος γέροντας ἀσκητής: «Θὰ ἐπέμβει ὁ Χριστὸς! Μὴν πανικοβάλλεσθε. Λίγα θὰ πάθουμε». appeared first on ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
]]>
<![CDATA[Μήν χάσετε τόν ἀποκαλυπτικό Στύλο Ὀρθοδοξίας πού  κυκλοφορεῖ  τό Σάββατο 11 Ἀπριλίου
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ὁ «Στύλος Ὀρθοδοξίας» καὶ οἱ ἐκδόσεις «Ἀγαθὸς Λόγος» προσφέρουν στοὺς χιλιάδες ἀναγνῶστες τους δύο πνευματικὰ-ἐποικοδομητικὰ καὶ ἐπίκαιρα βιβλία ἀπαραίτητα γιὰ ὅλους τοὺς χριστιανοὺς, ἰδιαίτερα τώρα ποὺ ἐξ ἀνάγκης μένουμε σπίτι
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Χαριτωμένος γέροντας ἀσκητής:  «Θὰ ἐπέμβει ὁ Χριστὸς!
Μὴν πανικοβάλλεσθε. Λίγα θὰ πάθουμε».
-Ἡ μετάνοια θὰ προλάβει πολλὰ δεινά. Θὰ δεῖτε! Θὰ δεῖτε!
-Τὸ νυστέρι τοῦ Ἀρχάγγελου Μιχαὴλ δὲν θὰ  ἐπιτρέψει ὁ Χριστὸς νὰ εἰσχωρήσει βαθειά στὶς πληγὲς τοῦ ἐγωισμοῦ μας… Γιὰ τὸ χατήρι τῆς Παναγίας  θὰ βγεῖ πολὺ ἐλαφριά ὁ κορωνοϊὸς τῆς ἀμαρτίας. Δὲν θὰ νιώσουμε κἄν τὸ μαχαίρι
-Ἡ Ἁγία Θεοτόκος βοηθᾶ νὰ μὴν εἶναι μεγάλος ὁ πόνος!
-Μὴν φοβᾶστε. Ὁ ἀναστὰς Χριστὸς εἶναι ὁ κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου
–Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης: «Δίδαξον  τοὺς πάντας μετάνοιαν, ταπείνωσιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, ἵνα ἀποφύγωσιν τὴν ἀνίατον ταύτην ἀσθένειαν. Μόνον διὰ τῆς μετανοίας, διὰ τῆς προσευχῆς, τοῦ εὐχελαίου, τοῦ ἁγιασμοῦ μου. Οὕτως ἀποφυγεῖν τὴν ἀνίατον ταύτην ἀσθένειαν».
-Σπεύδουμε τάχιστα στὸν Χριστό μας, στὸν ἰατρὸ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, γιὰ νὰ θεραπευθοῦμε γενόμενοι χριστοφόροι.
-Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, οἱ δύο Πασχαλιὲς καὶ τὸ ἐπισκοπικὸ ἀξίωμα
Γράφουν, ὁ  Ἡλίας Καλλιώρας, καθηγητής  διεθνονολόγος, συγγραφέας, πρώην βουλευτής, Διονύσης Μακρῆς, Δημοσιογράφος-Θεολόγος-συγγραφέας, Χαράλαμπος Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, Θεοπούλα Παναγιώτου Θεολόγος-Ψυχολόγος .
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ
Θεία Κοινωνία ἀντίδοτο στὶς πανδημικὲς νόσους
Σκοπὸς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ ἁγιασμὸς τῶν πιστῶν ποὺ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν ἄμεση σύνδεση πιστοῦ καὶ Θεανθρώπου
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ὁ κορωνοϊὸς τῆς ἁμαρτίας καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ οἰκονομία
Τὸ Πάσχα καὶ ὁ φόβος τοῦ θανατικοῦ ἰοῦ
-Μέχρι πότε θὰ ἀγκιστρωνόμαστε στὸ ἅρμα τοῦ Σατανᾶ καὶ θὰ ὑποκλινόμαστε στὰ τερτίπια τῆς Νέας Τάξης;
-Ποιὸς πραγματικὰ φταίει γιὰ τὴν κατάντια τῆς κοινωνίας μας…
-Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνήνεσε μὲ φθηνὲς-ἀστεῖες δικαιολογίες στὴν ἐνίσχυση τοῦ φόβου τοῦ θανάτου ταυτιζόμενη μὲ κοσμικὲς ἀντιλήψεις, κλείνοντας ἑρμητικὰ τὶς ὀρθόδοξες ἐκκλησίες καὶ  ἀποκρύπτοντας πὼς ὁ ἀναστὰς Χριστὸς εἶναι ὁ κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Ὁ εὐτελισμὸς τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος
Ὅπως εἶπε σύγχρονος ἅγιος γέροντας, αὐτοὶ ποὺ καπηλεύονται τὶς ἰδιότητες τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐμπαθῶς τὶς κραδαίνουν πάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια τῶν πιστῶν εἶναι οἱ μεγαλύτεροι δολιοφθορεῖς τοῦ σωματός Του, ἤτοι τῆς ἐκκλησίας Του! Κυρίως ἐπίσκοποι …
ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Χριστός καί ὄχι ὁ πρωθυπουργός
Ποῦ ξανακούσθηκε νά ἀποφασίζουν ὀλιγόπιστοι καί δειλοί ἀρχιερεῖς νά κλείνουν τίς ἐκκλησίες
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Γέροντας Γερβάσιος Ραπτόπουλος: Ὁ ἀκάματος φίλος τῶν φυλακισμένων
Ὁ Ἅγιος Ληστὴς τοῦ Γολγοθᾶ, τοῦ ἄνοιξε τὴν πόρτα τοῦ Παραδείσου
 ΜΝΗΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
 Ὁ Κλεφταρματωλὸς Καραϊσκάκης καὶ οἱ τωρινοί… κλεφτοαμαρτωλοὶ
ΕΡΕΥΝΑ
Πῶς θὰ ἀντιμετωπισθοῦν οἱ προκλήσεις τῆς Τουρκίας
Ἀναγκαία ἡ ἀλλαγή στρατηγικῆς μέσω τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ δόγματος τῆς ἐνεργητικῆς ἀποτροπῆς
ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
 Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης: «Θὰ διωχθεῖτε, θὰ κάνετε χιλιόμετρα γιὰ νὰ βρεῖτε ὀρθὸν ἱερέαν»
Τὶς ἐκκλησίες θὰ τὶς κλείσουν καὶ θὰ βάζουν φόρους μεγάλους, ἀβάστακτους γιὰ νὰ μὴν μποροῦν νὰ τοὺς πληρώσουν καὶ θὰ τὶς κλείνουν. Ὅποιος θὰ λειτουργεῖ θὰ διώκεται.
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
Πῶς θὰ ἀντιμετωπισθοῦν οἱ προκλήσεις τῆς Τουρκίας
Ἀναγκαία ἡ ἀλλαγή στρατηγικῆς μέσω τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ δόγματος τῆς ἐνεργητικῆς ἀποτροπῆς
ΔΙΕΘΝΗ
Στὴν τελικὴ εὐθεία ἡ διάλυση τῆς  Τουρκίας!
Σύντομα θὰ πέσει αὐλαία στήν δυναστεία τοῦ Ταγίπ Ἐρντογὰν
ΕΥ ΖΗΝ
Νοιάζονται γιά … τὴν ὑγεία μας ἐνῶ μᾶς ταΐζουν δηλητήρια!
Κανείς δὲν μιλᾶ γιὰ τὰ ἑκατομμύρια τῶν ἀνθρώπων ποὺ πεθαίνουν κατ’  ἔτος ἀπό τὸν καρκίνο. Γιατὶ ἄραγε;
Καρκινογόνες χημικὲς οὐσίες ἔχουν προστεθεῖ καὶ σὲ προϊόντα προσωπικῆς ὑγιεινῆς. Τὰ Parabens εἶναι μία χημικὴ ἕνωση ποὺ βρέθηκε σὲ προϊόντα καθημερινῆς ὑγιεινῆς ὅπως κρέμες, make-up, ἀφρὸς ξυρίσματος, λοσιὸν μαυρίσματος καὶ ὀδοντόκρεμα. Βρίσκονται ἐπίσης σὲ πολλὲς μάρκες ἀποσμητικοῦ μασχάλης.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Μέσω Κορωνοϊοῦ μᾶς ὁδηγοῦν στὸ σφράγισμα!
Ἐπωνύμως πλέον οἱ Σιωνιστὲς καὶ οἱ μαριονέττες μιλοῦν γιὰ «ψηφιακὰ πιστοποιητικά» καὶ οἱ κυβερνήσεις ἑτοιμάζονται γιὰ τὸν … «ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμὸ» τῶν πολιτῶν τους
Ἤδη ἐδῶ καὶ χρόνια κυβερνήσεις καὶ ἐταιρίες χρησιμοποιοῦν τεχνολογίες παρακολούθησης γιὰ τὸν ἐντοπισμό, ἔλεγχο καὶ χειραγώγηση τῶν ἀνθρώπων. Τώρα, λόγω τῆς κρίσης τοῦ κορωνοϊοῦ, θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξει μία σημαντικὴ ἀλλαγή, διότι, περνᾶμε ἀπὸ τὴν ἐκτὸς σώματος παρακολούθηση στὴν κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα παρακολούθηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕ
Ἐργαλειοθήκη τῆς Παγκόσμιας Κυβέρνησης ὁ ΟΗΕ…
Πλασιὲ τῆς Παγκόσμιας Κυβέρνησης ὁ Γιῶργος Παπανδρέου…
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Ἡ μάνα τοῦ Εὐαγόρα:
«Χαλάλι τῆς πατρίδας μου, τὸ αἷμα τοῦ παιδιοῦ μου».
ΙΣΤΟΡΙΑ
Οἱ κατά καιροὺς ψευδομεσσίες τῶν Ἑβραίων!
Γιατὶ οἱ Σιωνιστές, ποὺ ἐλέγχουν καὶ τὸ ἀμερικανικὸ ΝΑΤΟ, θεωροῦν τὰ Σκόπια ἱερὴ πόλη καὶ θέλουν διακαῶς νὰ κατασκευάσουν τὸ μεγάλο ψευδομακεδονικὸ κράτος!
Ἡ λύση γιὰ τοὺς καμπαλιστὲς Ἑβραίους-Σιωνιστὲς γιὰ τοὺς κατὰ καιρούς μεσσίες θὰ ἦταν νὰ τοὺς βάλουν στὴν ἄκρη καὶ νὰ ἐργαστοῦν ἀπὸ μόνοι τους, ὥστε νὰ δημιουργήσουν τὴν παγκόσμια καὶ αἰώνια αὐτοκρατορία τῶν ὀνείρων τους…

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ὁ θρίαμβος τοῦ χριστιανισμοῦ κατὰ τοῦ κομμουνισμοῦ
Πρώην ἰσχυρὰ στελέχη τοῦ κομμουνισμοῦ μιλοῦν γιὰ τὸ πῶς τοὺς κέρδισε ὁ Χριστὸς
Στό τεῦχος αὐτό γράφουν ὁ ἐπίτιμος Α’ Υπαρχηγός ΓΕΣ ἀντιστράτηγος ε. α Νικ. Ταμουρίδης, ὁ Ἠλίας Δ. Καλλιώρας, PhD Διεθνολόγος, Συγγραφέας, Καθηγητὴς πρώην βουλευτὴς Φθιώτιδας, ὁ Διόδωρος Ράμμος, ἀρχαιολόγος, ὁ Εὐστράτιος Κλούρας, Νομικός πολιτικός Ἐπιστήμων, ὁ πανελληνίως γνωστός δάσκαλος κ. Δημήτρης Νατσιός, ὁ Δημήτριος Κλούρας, Νομικός, πρώην γ.γ. Δημόσιας Περιουσίας, ὁ Παναγιώτης Ἀποστόλου, Πολιτικός Αναλυτής, Διεθνολόγος, ὁ Ἰωάννης Ἀραβανῆς, Κτηνίατρος, ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κωτσόπουλος, ὁ κ. Χαρ. Μπούσιας Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, ὁ Ἰωάννης Παλαιτσάκης, νομικός πρώην Διευθυντής τῆς ΕΡΤ, ὁ πρωτοπρ. Εὐστάθιος Κολλᾶς, πρώην πρόεδρος ΙΣΚΕ, Ἐκκλησιαστικός Συνήγορος, ὁ Παναγιώτης Ἀποστόλου, Πολιτικός Ἀναλυτής, ἡ Καλλιόπη Ζτούπα, ὁ Διονύσιος Μακρῆς Δημοσιογράφος –Θεολόγος, ἡ Θεοπούλα Παναγιώτου, Θεολόγος-Ψυχολόγος, ἡ Ἰωάννα Κατσούλα, ἁγιολόγος κ. ἄ.
ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ἡ ἐφημερίδα πού γράφει αὐτά πού οἱ ἄλλοι σᾶς κρύβουν
ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ἡ ἐφημερίδα πού τολμᾶ καί τά βάζει μέ τό κατεστημένο
Ἀπό τό Σάββατο 11 Ἀπριλίου σέ ὅλα τά περίπτερα! Ἕνα ἀκόμη ἀποκαλυπτικό τεῦχος.

The post Χαριτωμένος γέροντας ἀσκητής: «Θὰ ἐπέμβει ὁ Χριστὸς! Μὴν πανικοβάλλεσθε. Λίγα θὰ πάθουμε». appeared first on ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
]]>

https://orthodoxia.gr/2020/04/08/charitomenos-gerontas-askitis-tha-epemvei-o-christos-min-panikovallesthe-liga-tha-pathoyme/feed/
0

Ἐπίσκοποι καὶ Ἱερά Σύνοδος, γιὰ γέλια καὶ γιὰ κλάματα

Ἐπίσκοποι καὶ Ἱερά Σύνοδος, γιὰ γέλια καὶ γιὰ κλάματα

Ἐπίσκοποι καὶ Ἱερά Σύνοδος, γιὰ γέλια καὶ γιὰ κλάματα

Tue, 07 Apr 2020 12:15:27 +0000

Ἐπίσκοποι καὶ Ἱερά Σύνοδος, γιὰ γέλια καὶ γιὰ κλάματα

<![CDATA[

Ἐπίσκοποι καὶ Ἱερὰ Σύνοδος, γιὰ… γέλια καὶ γιὰ κλάματα
Ἡ ἐκπομπὴ τοῦ Διονύση Μακρῆ 7/4/2020
 

 
The post Ἐπίσκοποι καὶ Ἱερά Σύνοδος, γιὰ γέλια καὶ γιὰ κλάματα appeared first on ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
]]>
<!–<![CDATA[

Ἐπίσκοποι καὶ Ἱερὰ Σύνοδος, γιὰ… γέλια καὶ γιὰ κλάματα
Ἡ ἐκπομπὴ τοῦ Διονύση Μακρῆ 7/4/2020ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Περί του Μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας

Στο Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας η Εκκλησία βλέπει ένα θαύμα της Παντοδυναμίας του Θεού, παρόμοιο με τη Δημιουργία του κόσμου από το μηδέν. Γι' αυτό πρέπει με όση δύναμη … [...]

Το εορτολόγιο της ημέρας

..:: Ορθόδοξος Συναξαριστής ::..Σήμερα 06/06/2020 εορτάζουν:ΨυχοσάββατοΌσιος Ιλαρίων ο νέος, ηγούμενος Μονής ΔαλμάτωνΌσιος Άτταλος ο ΘαυματουργόςΆγιος ΓελάσιοςΑγίες πέντε … [...]

Η ωφέλεια από τα μνημόσυνα

Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού Μ’ αυτό το έργο του ο μεγάλος άγιος και θεολόγος του 8ου αιώνα συνοψίζει τη διδασκαλία της Εκκλησία μας για τα μνημόσυνα και, … [...]

Πως καθιερωθηκε το Ψυχοσαββατο

Το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής, λέγεται «Σάββατο των Ψυχών» ή Ψυχοσαββατο.Είναι το δεύτερο από τα δυο Ψυχοσάββατα του έτους (το πρώτο επιτελείται το … [...]

Εκοιμηθη η πολυαγαπημενη Αθηνα Σιδερη

Η πολυαγαπημένη Αθηνά Σιδέρη, εκλεκτό πνευματικό τέκνο του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου και ιδιαιτέρως γνωστή για τις πνευματικές ομιλίες της επί πάρα πολλά … [...]