Το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την αγιοκατάταξη των τριών Αγιορειτών Πατέρων

Την Δευτέραν, 9ην τ. μ. Μαρτίου 2020, συνήλθεν, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις τας προγραμματισθείσας δι᾿ εν τριήμερον εργασίας αυτής.
Μετά την ανάγνωσιν των Πρακτικών προγενομένων συνεδριών, ήρξατο η θεώρησις των αναγεγραμμένων εν τη ημερησία διατάξει θεμάτων.
Ειδικώτερον, η Αγία και Ιερά Σύνοδος, αποδεχθείσα εισήγησιν της Κανονικής Επιτροπής, ανέγραψεν εις το Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας τους πολλαπλώς κεχαριτωμένους υπό του Θεού και εγνωσμένης οσιακής βιοτής και πολιτείας μακαρίους Αγιορείτας Γέροντας:

α) Δανιήλ τον Κατουνακιώτην, εκ Σμύρνης ορμώμενον, άξιον και γνήσιον συνεχιστήν του οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και των λοιπών οσίων Κολλυβάδων πατέρων, συγγραφέα ηδέων πνευματικών πονημάτων, φίλον εκλεκτόν του αγίου και θαυματουργού Ιεράρχου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, μέντορα της μέχρι σήμερον διαφυλασσούσης την παράδοσιν και τας παρακαταθήκας αυτού περιπύστου και καλλικελάδου ιεράς Αδελφότητος των Δανιηλαίων (ημέρα της ετησίας ιεράς μνήμης αυτού η 7η μηνός Σεπτεμβρίου)˙
β) Ιωσήφ τον Ησυχαστήν, αγωνισθέντα σκληρώς εν εσχάτοις καιροίς, γενόμενον μέτοχον του θείου φωτισμού και του πληρώματος των θείων χαρισμάτων, αναδειχθέντα εις στάθμην των μοναστών, θεράποντα της πρακτικής νήψεως και ακριβέστατον νέον ενσαρκωτήν της παλαμικής θεολογίας περί του ακτίστου φωτός, πρότυπον της αφανείας και της ησυχίας, άξιον συνεχιστήν της φιλοκαλικής παραδόσεως, μέτρον της εκκλησιολογίας εν καιροίς δυσχειμέροις ότε ο άκριτος ζήλος κατεκερμάτιζε και απέσπα των κόλπων της Εκκλησίας πολλούς ευλαβείς μοναχούς και χριστιανούς, συντελέσαντα τα μάλα εις την του Αγιωνύμου Όρους πνευματικήν πανθομολογουμένην αναγέννησιν και ακμήν κατά την διάρκειαν του εικοστού αιώνος, διά των εν αρετή και ασκήσει διακριθέντων μαθητών αυτού και Γερόντων (ημέρα της ετησίας ιεράς μνήμης αυτού η 16η μηνός Αυγούστου), και,
γ) Εφραίμ τον Κατουνακιώτην, κορυφαίαν μορφήν του συγχρόνου Αθωνικού μοναχισμού, θεολόγον και παιδαγωγόν της Ερήμου αναδειχθέντα, «γίγαντα του Άθωνος» αποκληθέντα, τον εμπειρικώς βιώσαντα την θέαν του ακτίστου φωτός (ημέρα της ετησίας ιεράς μνήμης αυτού η 27η μηνός Φεβρουαρίου).
Τοιουτοτρόπως, η Μήτηρ Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία εγκαυχάται διά την πνευματέμφορον και κεχαριτωμένην συγκομιδήν του Ιερού Άθωνος, και ολοκληροί την εκπλήρωσιν της επισήμως γενομένης υπό της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Πατριάρχου, ανακοινώσεως, κατά το πρόσφατον προσκύνημα Αυτού εις το Άγιον Όρος, κατά μήνα Οκτώβριον παρελθόντος έτους 2019, περί της συγκαταριθμήσεως εις το αγιολόγιον της Εκκλησίας, οσιακής βιοτής Αγιορειτών Πατέρων.
Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ-Υπεγραφη η ΚΥΑ για Θ. Λειτουργιες «κεκλεισμενων των θυρων» το Πασχα χωρις πιστους. Ζωντανες μεταδοσεις απο ολα τα ΜΜΕ

Mε ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας προβλέπονται νέα προσωρινά περιοριστικά μέτρα στους χώρους λατρείας, όλων των θρησκειών και δογμάτων για το … [...]

Στους δύσκολους καιρούς θα ὑπάρχει τρόπος κάποιος νά σωθεῖ: «Ἐκεῖνος που θά ἀσκηθεῖ στην εὐχή τοῦ Ἰησοῦ…»

Από τον στάρετς Σεραφείµ της Βύριτσα (1866-1949) «…Η υπερηφάνεια και το µίσος µπορούν να νικηθούν µόνο µε τις αντίθετες αυτών αρετές, την ταπεινοφροσύνη και την αγάπη, … [...]