Ψήφισμα Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν για τον Χαρίλαο Ταλιαδώρο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΠΕΡΑΝ
ΨΗΦΙΣΜΑ
Ἐπὶ τῷ ἀκούσματι τῆς θλιβερᾶς ἀναγγελίας τῆς κοιμήσεως τοῦ ἀειμνήστου πλέον Χαριλάου Ταλιαδώρου, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ἑρμηνεῦον τὰ αἰσθήματα καὶ ἁπάντων τῶν μελῶν αὐτοῦ, αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκην ὅπως δημοσίᾳ ἐκφράσῃ τὴν βαθυτάτην αὐτοῦ συγκίνησιν καὶ λύπην, ἐπὶ τῇ μείζονι ταύτῃ ἀπωλείᾳ.
Γνωστὴ τυγχάνει ἡ σχέσις τοῦ μακαριστοῦ Ἄρχοντος μετὰ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐν γένει, ἐφόσον οὗτος ἀνῆκεν ἐπὶ δεκαετίας ἱεροψαλτικῶς, καὶ δὴ ὡς ἐμβληματικὴ φυσιογνωμία, εἰς τοὺς ἐνεργοὺς θιασώτας τῆς πατρῴας ἡμῶν ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ὡς αὕτη θεραπεύεται ἔτι ἐν τῇ Πόλει.
Εἶχε τὴν εὐτυχίαν νὰ δεχθῇ τὴν καταλυτικὴν ἱερο-ψαλτικὴν ἐπιρροὴν τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου καὶ ἱδρυτοῦ τοῦ γεραροῦ ἡμῶν σωματείου, Κωνσταντίνου Πρίγγου, ἐνῷ συνεδέετο μετὰ δεσμῶν σεβασμοῦ μετὰ τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου Θρασυβούλου Στανίτσα, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἄρχοντος πρῴην Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδου Ἀστέρη.
Ἐπισημαίνονται ὡσαύτως αἱ ἐπισκέψεις αὐτοῦ εἰς τὴν Βασιλεύουσαν, καθ’ ἃς ἐκόσμισεν διὰ τῆς ἱεροψαλτικῆς τέχνης καὶ ἀποδόσεώς του ἱερὰ ἀναλόγια τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπι-σκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Διὸ καὶ ὁμοφώνως καὶ ὁμοψύχως τὸ Διοικητικὸν ἡμῶν Συμβούλιον ἐκφράζει διὰ τοῦ παρόντος τὰ εἰλικρινῆ αὐτοῦ συλλυπητήρια τοῖς τε τεθλιμένοις οἰκείοις τοῦ θανόντος πολυτιμήτου καὶ πολυσεβάστου Ἄρχοντος καὶ διδασκάλου καὶ τοῖς πολυαρίθμοις μαθηταῖς αὐτοῦ ἐν τῇ τέχνῃ τοῦ Δαμασκηνοῦ, ὡς καὶ τοῖς συναδέλφοις ἱεροψάλταις τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῆς εὐρυτέρας Βορείου Ἑλλάδος, τὰ μάλα ἐπηρεασθεῖσι καὶ ὠφεληθεῖσιν ἐκ τῆς ἐν γένει προσφορᾶς αὐτοῦ καὶ εὐεργετικῆς παρουσίας, καὶ εὔχεται προσευχητικῶς ὅπως «ὁ τρισαγίῳ φωνῇ ὑπὸ τῶν Σεραφεὶμ ἀνυμνούμενος καὶ ὑπὸ τῶν Χερουβεὶμ δοξολογούμενος» Κύριος τῆς δόξης κατατάξῃ τὴν μακαρίαν ψυχὴν αὐτοῦ μετὰ τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Δικαίων.
Εἴη ἡ μνήμη αὐτοῦ αἰωνία καὶ ἄληστος.
Ἐν Πέραν, τῇ 12ῃ Ἰανουαρίου 2021.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

H Στωική ηθική

Η ηθική αρχίζει για τους Στωικούς  από τη στιγμή κατά την οποία θα εκδηλωθεί «η πρωταρχική παρόρμηση» στο  νεογέννητο άνθρωπο.  Ο μηχανισμός της βρίσκεται μέσα στο τέλειο … [...]

«Ότι ουκ έστιν αίτιος των κακών ο Θεός»

Στην εποχή μας που η θλίψη, ο πόνος, οι αρρώστειες και αυτός ο θάνατος όλο και πληθαίνουν, αναρωτιούνται συχνά οι άνθρωποι: «Γιατί το κακό θεριεύει; Ποιος φταίει για την … [...]

Πατέρες της Εκκλησίας και Επιστήμη

Αφού είδαμε τις απαρχές του προβλήματος, περνάμε τώρα να εξετάσουμε τους ισχυρισμούς που καταφέρονται κατά του Χριστιανισμού, θεωρώντας τον ενάντιο στην επιστήμη. Εκτός … [...]

Αλεπού και τράγος

  Κάποτε μια αλεπού τριγυρνούσε νύχτα σ΄ένα χωριουδάκι αναζητώντας τροφή σε κανένα κοτέτσι. Μες στο σκοτάδι όμως γλίστρησε κι έπεσε σ΄ένα αφύλαχτο πηγάδι. Μέχρι να … [...]

Xίλων ο Λακεδαιμόνιος

«Στο πέτρινο ακόνι ξετάζεται ο χρυσός. Εκεί ξεφανερώνεται ποιο το αληθινό και ποιο το ψεύτικο χρυσάφι. Κι από την άλλη, στο χρυσάφι πάλι των καλών και των κακών … [...]