Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς, Γίνονται οι άγιοι παντοδύναμοι;

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Ζαχουμίου και Ερζεγοβίνης † Αθανάσιος Γιέβτιτς (1938-2021) στα αριστερά μαζί με τον Γέροντά του όσιο Ιουστίνο Πόποβιτς (1894-1979).
(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)
Συνέχεια από εδώ: http://www.pemptousia.gr/?p=322333
Τι είναι ο χριστιανός; Ο χριστιανός είναι άνθρωπος, ο οποίος ζη διά του Χριστού και εν τω Χριστώ. Διά τούτο η θεία εντολή του Ευαγγελίου του Χριστού λέγει: «Περιπατείτε αξίως του Κυρίου» (Κολ. 1,10), ζήτε, δηλαδή, αξίως του Θεού, ο Οποίος εσαρκώθη και παρέμεινε ως Θεάνθρωπος όλος εις την Εκκλησίαν Του, η οποία δι’ Αυτού ζει και υπάρχει αιωνίως.
Τότε ζει κανείς «αξίως του Θεού», όταν ζη κατά το Ευαγγέλιον του Χριστού. Διά τούτο είναι αυτονόητον να υπάρχη και η επομένη ευαγγελική εντολή: «Αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεσθε» (Φιλ. 1, 27).
Η ζωή κατά το Ευαγγέλιον, η αγία ζωή, η θεία ζωή – αυτή είναι ή φυσική και κανονική ζωή διά τους χριστιανούς. Διότι οι χριστιανοί κατά την κλήσιν των είναι Άγιοι. Αυτή η καλή αγγελία και εντολή ακούεται μέσα από ολόκληρον το Ευαγγέλιον της Καινής Διαθήκης.
Το να αγιασθώμεν ολοτελείς, και κατά την ψυχήν και κατά το σώμα, αυτή είναι η κλήσις μας (πρβλ. 1 Θεσ. 5, 22 23). Και τούτο δεν αποτελεί θαύμα, αλλά κανόνα, τον κανόνα της πίστεως, την φύσιν και την λογικήν της ευαγγελικής πίστεως.
Είναι πρόδηλος και σαφής η εντολή του θείου Ευαγγελίου: «Κατά τον καλέσαντα υμάς Άγιον και αυτοί άγιοι εν πάση αναστροφή γενήθητε» (1 Πέτρ. 1, 15). Τούτο δε σημαίνει: κατά τον Χριστόν= τον Άγιον, ο Οποίος σαρκωθείς και εναθρωπήσας έδειξεν εν Εαυτώ την απολύτως αγίαν ζωήν, και ως τοιούτος δίδει εντολήν εις τους ανθρώπους: «Άγιοι γίνεσθε, ότι εγώ άγιος ειμι» (1 Πέτρ. 1, 16).
Αυτός έχει το δικαίωμα να εντέλλεται αυτά, διότι γενόμενος άνθρωπος, δίδει δι’ Εαυτού ως Αγίου, πάσας τας θείας δυνάμεις («ενεργείας») εις τους ανθρώπους τας αναγκαίας «προς ζωήν και ευσέβειαν» εις αυτόν τον κόσμον (πρβλ. 2 Πέτρ. 2, 3). Και οι χριστιανοί, ενούμενοι πνευματικώς και κατά χάριν διά της πίστεως με τον Άγιον Κύριον Ιησούν, λαμβάνουν από αυτόν αυτάς τας θείας δυνάμεις διά να ζήσουν την ζωήν την αγίαν.
Ζώντες εν Χριστώ οι άγιοι κάνουν τα έργα του Χριστού, διότι δι’ αυτού γίνονται όχι μόνον δυνατοί αλλά και παντοδύναμοι: «Πάντα ισχύω εν τω ενδυναμούντι με Χριστώ» (Φιλ. 4, 13). Κατ’ αυτόν τον τρόπον γίνεται πραγματικότης ο λόγος της Αυτοαληθείας, του Χριστού, ότι οι πιστεύοντες εις Αυτόν θα κάνουν τα έργα τα ιδικά Του και ακόμη μεγαλύτερα: «Αμήν, αμήν λέγω υμίν, ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα α εγώ ποιώ κακείνος ποιήσει, και μείζονα τούτων ποιήσει» (Ιωάνν. 14, 12).
Και όντως η σκιά του Αποστόλου Πέτρου θεραπεύει τους αρρώστους· ο άγιος Μάρκος ο Αθηναίος με τον λόγον του μετακινεί το όρος και πάλιν το σταματά…
Όταν ο Θεός έγινεν άνθρωπος, τότε η Θεία Ζωή έγινε και του ανθρώπου ζωή· η Θεία Δύναμις έγινε και δύναμις του ανθρώπου· η Θεία Αλήθεια και του ανθρώπου αλήθεια και Θεία Δικαιοσύνη και του ανθρώπου δικαιοσύνη· όλα τα του Θεού, έγιναν και του ανθρώπου.
 
Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Συν πάσι τοις Αγίοις», από το βιβλίο του οσίου Ιουστίνου Πόποβιτς «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος» των εκδόσεων Αστήρ. Μετάφραση Ιερομόναχος † Αθανάσιος Γιέβτιτς, μετέπειτα Μητροπολίτης Ζαχουμίου και Ερζεγοβίνης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Η Πηνελόπη Δέλτα και η Μακεδονία

Η Πηνελόπη Μπενάκη-Δέλτα (1874-Μάιος 1941) γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια, ανήκε, δηλαδή, στον Ελληνισμό της Διασποράς. Τριτότοκο παιδί του μεγαλεμπόρου … [...]

Η Μακεδονία και οι εθνικοί αγώνες

Η Μακεδονία από των αρχαιοτάτων χρόνων, όπως μας θυμίζει και ο Στράβων, ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την υπόλοιπη Ελλάδα και ως εκ τούτου οι Μακεδόνες ήταν πάντα παρόντες … [...]

ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ

   Γέννημα-θρέμμα της ένδοξης Αντιόχειας. Μετά τον θάνατο των γονέων του, μοίρασε όλη την περιουσία του στους φτωχούς. Από έναν φωτισμένο διδάσκαλο μυήθηκε στο … [...]